PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výběrový kurz I - Tři modely výchovy v evropské duchovní tradici - OPBX2O126B
Anglický název: Elective Course I - Three Educational Models in the European Tradition
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 5 (45)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Vyučující: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Záměnnost : OPBX2O125B
Je záměnnost pro: OPBX2O125B
Anotace -
(každý z bloků předpokládán na 1-3 přednášky) 1. Osvícenský výklad náboženství, žijící v našem rozumění – samozřejmost předpokladu subjektu a objektivity; domov jako střed světa předvědeckých společenství („my“) – formální struktura jejich žitého světa; jejich nenáboženskost; „my“ a „oni“, „naše“ a „cizí“; 2. Židé – čtení a výklad vybraných textů z Tóry; 3. náboženství jako zpětný sebevýklad společenství inkorporujících teoretický postoj a idealizaci – „vědecká náboženství“, tj. náboženství vyžadující teologii jako vědu o sobě samých; souvislost s proměnou „světa“ na universum – imperialismus Evropy – víra-naděje-láska: vůle a ordo pohlcující platonismus Aurelia Augustina – objev subjektivace: „vnitřní člověk“ – časovost; jsoucnost = creatio; 4. křesťanství – čtení a výklad vybraných textů z Nové smlouvy – vztah k času; katolicismus a pravoslaví – rozdíly jejich trinitologie; nový vztah mezi věděním a míněním (vírou) – časnost-věčnost – dogmatika všeobecných koncilů a zasuté vědění o rozdílu mezi žitou zvěstí a jejím zvědečtěním; 5. islám – čtení a výklad vybraných textů z Koránu – vztah k času; 6. pád aristotelsko-ptolemaiovského výkladu „světa“; první a druhá reformace; Descartova metafysika jako pokračování metafysiky křesťanské – novověká věda teologií příčin; Feuerbach – demytologizace náboženství jeho dedukcí z antropologie; Kierkegaard – křesťanství jako překročení filosofie; Marx – kritika subjektivity a představování; vztah společenskosti a náboženství; odcizení, zvnějšnění, fetišismus; Nietzsche – křesťanské převrácení křesťanství – vůle-věčnost; jev-podstata; nihilismus; 7. druhá příroda jako jeskyně vyššího řádu – mýtus, směna, znak – věda jako producent mýtů vyššího řádu; ekonomie jako teologie trhu; povrchnost mínění, že člověk našeho „nyní“ není náboženský; problém symbolu a obrazu – média a mýtus; paradoxy vznikající pohybem kolonializace a planetarizace – střet universa a subjektivně-relativních světů základem nerozumění Ne-Evropanům – ne-rozumění našemu evropskému „sebe“ v základu tohoto ne-rozumění Jiným.
Poslední úprava: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (07.01.2020)
Cíl předmětu

Studenti porozumí horizontalitě výchovy a vzdělání.

Poslední úprava: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (07.01.2020)
Deskriptory

V případě on-line výuky bude výuka realizována v prostředí aplikace MS Teams na tomto odkaze:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTRlMWZjZGUtNWZiNy00YjhiLWFkN2MtODNkYzc1NTZiZDJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d%22%2c%22Oid%22%3a%2254095480-531f-41a2-a5f6-cab1b93cd9c4%22%7d

Poslední úprava: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (28.01.2021)
Literatura

RYBÁK, David. Filosofické motivy a pojmy v otázkách studentů občanské výchovy a filosofie. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2020, 85 stran ; 21 cm. ISBN 978-80-7603-223-1.

WAARDENBURG, Jacques. Bohové zblízka. Systematický úvod do religionistiky. 1. vyd. Brno: Ústav religionistiky FF MU a Georgetown, 1997. 164 s. ISBN 80-210-1445-8
RENDTORF, Rolf. Hebrejská bible a dějiny. Úvod do starozákonní literatury. 3. vyd. Praha: Vyšehrad, 2003. 376 s. ISBN 80-7021-634-4
HARNACK, Adolf. Dějiny dogmatu. Praha: Knihovna samostatnosti, 1903. 475 s.
BARTHES, Roland. Mytologie. 1. čes. vyd. Praha: Dokořán, 2004, 170 s. ISBN 80-86569-73-x
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
AUGUSTIN. Vyznání, přel. M. Levý, Praha: Ladislav Kuncíř, 1926, přetisk Praha: Kalich.
AUGUSTIN. O pořádku. O učiteli, přel. K. Svoboda, Praha: Česká akademie věd a umění, 1942, přetisk in SVOBODA, Karel. Estetika svatého Augustina a její zdroje. Brno: Masarykova univerzita, 1996, s. 179-278.
BUBER, Martin. Já a ty. Praha: Mladá fronta, 1969. 108 s.
FEUERBACH, Ludwig. Podstata křesťanství. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1954. 473 s.
MARX, Karl, Friedrich ENGELS a Miluše SVATOŠOVÁ. Spisy. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1956, 690 s.
HEIDEGGER, Martin, Claudius STRUBE, Matthias JUNG a Thomas REGEHLY. Phänomenologie des religiösen Lebens. Frankfurt am Main: Klostermann, 1995, xiii, 351 s. ISBN 3-465-02845-7

Poslední úprava: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (16.01.2023)
Požadavky ke zkoušce

Dialog na kolokviu, týkající se problémů sledovaný na kurzu.

Poslední úprava: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (24.02.2021)
Sylabus

1. Kritika osvícenského výkladu světa a původu náboženství

2. Židé a Tóra

3. Křesťanství

4. Křesťanství - dogmata prvních všeobecných koncilů

5. Islám a Korán

6. Zrod novověku a proměna náboženství

7. Ludwig Feuerbach

8. Sören Kierkegaard

9. Karl Marx

10. Friedrich Nietzsche a teologie po smrti boha

11. Otázky

Poslední úprava: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (07.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast na semináři a zvládnutí kolokviální zkoušky sestávající z otázek probraných na kurzu.

Poslední úprava: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (24.02.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK