PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Politologie - OPBX2O116A
Anglický název: Political Science
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: 75 / 82 (87)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Josef Stracený, CSc.
Vyučující: PhDr. Josef Stracený, CSc.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (30.08.2019)
Seznámení se základními pojmy politologie a politiky. Charakterizovat nejznámější a nejdůležitější politologické teorie. Propojit politogické poznatky politickou praxí. Provádět komparaci politiky v České rapublice s politikou ve vybraných zemí.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (30.08.2019)

Seznámení se základními problémy a pojmy politologie a politiky.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (03.10.2020)

On-line výuka přednášek probíhá pomocí platformy Microsoft Teams v rozvrhovaných časech podle SIS

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODc3ZDU3M2YtNDM0Ny00MmRlLWEyOWEtMzY2Mjk2MTlhNjA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d%22%2c%22Oid%22%3a%22b8b9f6b0-933a-4fa7-be22-011b7968ad7b%22%7d

Semináře budou po dobu uzavření fakulty nahrazeny individuálním samostatným studiem na základě doporučené literatury,

která vám bude pravidelkně doporučována k jednotlivým vybraným tematickým celkům. Podmínky zakončení platí jak

je uvedeno v SIS.

 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (30.08.2019)

Dočekalová,P., Švec,K. a kol. Úvod do politologie. Praha: Gradas Publishing 2012Křížkovský,L., Adamová,K.:Politologie. Codex, Praha 1997.
Kolektiv/Kroupa,Koudelka atd./: Politologie. Brno: Masar.univerz., 1998
Říchová, B.:Úvod do současné politologie.Praha: Portál, 2002
Novák,M.: Systémy politických stran.Praha: Slon, 1997
Žaloudek,K.:Encyklopedie politického myšlení, Praha: Libri, 1999
Cabada,L.,K Kubát,M.: Úvod do studia politické vědy. Praha: Eurolex. 2002

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (30.08.2019)

Přednášky ( 2 hod. každý týden)) + Semináře (2 hod. za 14 dní), jejich náplní jsou diskuse nad danými přednáškou tématy, aktálními politickými otázkami a referáty s diskusí)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (30.08.2019)

Nastudovat témata s přednášek a doporučených učebnic. Dále přečíst 2 práce, o jedné z nich napsat sem. práci v rozsahu 3-5 stran.

 Zkouška je ústní.: 1 ot. z teorie, 2 otázky - diskuse nad přečtenými knihami (jedna v podobě sem.práce). Sem. práci možné nahradit referátem v hodině.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (01.10.2020)

1.  Vznik,vývoj a předmět politologie

2. Politika, její podstata. Charakteristika různých politologických přístupů k ní.

3. Struktura politika.

4. Politická moc, její podstata, Legalita a legitimita moci. Způsoby nabývání politické moci.

5. Státní moc a její dělba. Horizontální, vertikální a časová dělba moci. Komparace polit. systému ČR s jinými demokr. státy

6. Komparace polit. systému ČR s jinými demokr. státy

7. Politická hnutí a politické strany, jejich podstata a rozdíly.

8. Vznik, vývoj a klasifikace politických stran.

9. Volby - podstata, předpoklady svobodných, demokratických voleb, typy voleb. Volební systémy a jejich charakteristika

10. Volební systémy a jejich charakteristika. Teorie a praxe

11. Demokracie - vznik, vývoj, mechanismy. Formy a typy d emokracie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK