PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Antropologie (kulturní a sociální) - OPBX2O113A
Anglický název: Anthropology (Cultural and Social)
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 5 / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (21.04.2021)
Předmět se zabývá vzájemnými vztahy, které pojí člověka a společnost, resp. kulturu v širokém, antropologickém chápání těchto pojmů. Ukazuje, jakých podob nabývají sociální a kulturní vztahy v oblasti příbuzenství, genderu a věku, politiky a moci, sociálního vědomí a přímé i mediované komunikace, náboženství a rituálu, etnicity a nacionalismu. Učí studující kriticky zkoumat (některými sociálními vědci problematizovanou) otázku lidské identity a promýšlet společenskou podstatu člověka. Seznamuje stručně s dějinami sociální a kulturní antropologie i s terénním výzkumem a dalšími metodami antropologického výzkumu. Ve své seminární části napomáhá posílit prezentační, rétorické a dialogické dovednosti potřebné pro pedagogickou praxi. Ačkoli samotná antropologie není explicitně zmíněna v rámcových vzdělávacích programech, přesto jsou v nich její poznatky obsaženy implicitně, a to významnou měrou. Předmět vychází vstříc právě těmto společenskovědním aspektům středoškolského kurikula, a tak připravuje studující přímo pro výuku základů společenských věd.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (21.04.2021)
Cílem předmětu je poskytnout studujícím orientaci v základních pojmech sociální a kulturní antropologie, jejích hlavních podoborech a tématech; umožnit jim, aby nahlédli povahu a hloubku společenské a kulturní podmíněněnosti v myšlení a jednání jak u sebe, tak u druhých sociálních aktérů; rozvíjet interkulturní vnímavost vůči různým podobám jinakosti, s nimiž se setkáváme v současném globalizujícím se světě, a na názorných příkladech ukázat, jak lze tyto poznatky využívat v pedagogické praxi.
Deskriptory
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (21.04.2021)

Povinná literatura:

ERIKSEN, Thomas H. Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-465-6.

MAUSS, Marcel. Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech. Praha: SLON (Sociologické nakladatelství), 1999. ISBN 80-85850-77-X.

 

Doporučená literatura:

ENGELKE, Matthew. How to Think Like an Anthropologist. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2018. ISBN 978-1-4008-8952-5.

GRAEBER, David. Dluh. Prvních 5 000 let. Praha: BizBooks, 2012. ISBN 978-80-265-0044-5.

MURPHY, Robert F. Úvod do kulturní a sociální antropologie, Praha: SLON, 2004. ISBN 80-86429-25-3.

SOUKUP, Václav. Dějiny antropologie: Encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleoantropologie, sociální a kulturní antropologie. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0337-3.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (21.04.2021)

 

  • Aktivní účast v seminářích
  • Průběžné plnění úkolů
  • Prezentace skupinové práce
  • Písemné ověření znalostí
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (21.04.2021)
1. Co je antropologie? Společnost, kultura a jejich podíl na lidství
2. Stručné dějiny antropologie
3. Terénní výzkum a jeho interpretace
4. Sociální osoba
5. Příbuzenství a původ 
6. Manželství a aliance
7. Gender a věk 
8. Náboženství a rituál
9. Společenské hierarchie. Politika a moc
10. Politika identity: nacionalismus, menšiny a “my”. Média a sociální vědomí
11. Etnicita
12. Jazyk a způsoby myšlení.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (21.04.2021)

 

  • Aktivní účast v seminářích
  • Průběžné plnění úkolů
  • Prezentace skupinové práce
  • Písemné ověření znalostí
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK