Sociologie I - OPBX2O109A
Anglický název: Sociology I
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z [HT]
Počet míst: 5 / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPBX2O112A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (02.10.2019)
Mezi základní otázky sociologie patří: Co je to společnost? Jak jí můžeme porozumět? Jaká je role jedince ve společnosti? Jakou hrají ve společnosti roli nerovnosti? Kurz je zaměřen na úvod do vybraných otázek sociologie z hlediska sociologické teorie i sociologického výzkumu. Studující bude schopen na základě tohoto kurzu prakticky využívat tzv. sociologickou imaginaci (C. Wright Mills). Kurz se zabývá klasiky sociologického myšlení (Durkheim, Marx, Weber) a seznamuje s klíčovými paradigmaty sociologie. Na základě této základní orientace se potom výuka zaměřuje na téma kultury, socializace, sociálního řádu a globalizace.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (02.10.2019)

Seznámit studující se základními problémy a pojmy sociologie a s některými vybranými sociologickými tématy: vztah kultury a společnosti, socializace a každodenní interakce, sociální řád, skupiny a organizace a globalizace.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (02.10.2019)

Základní literatura:

Giddens, A. Sociologie. Praha: Argo, 2013, s. 23–148, 233–304, 481–530.
Havlík, R. Úvod do sociologie. Praha: Karolinum, 2001.
Keller, J. Dějiny klasické sociologie. Praha: SLON, 2005, s. 13–36, 51–84, 85–122, 159–194, 195–236, 237–290, 361–390.
Keller, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 2008.

 

Další literatura bude doporučena během kurzu.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (09.09.2020)

Přednášky a cvičení.

Na přednáškách jsou představeny základní problémy, pojmy a přístupy týkající se vybraných sociologických témat.

Na cvičeních probíhá diskuse nad tématy vztahujícími se k přednáškám. Diskuse většinou probíhá na základě textů, které jsou v předstihu k dispozici v SISu nebo jsou volně ke stažení. Pokud by došlo k tomu, že významný počet studujících nebude mít na texty s sebou, anebo by v průběhu vyšlo najevo, že významný počet studujících nemá text přečtený, tak místo diskuse nad texty bude v zadán test vycházející z textu/textů na příslušnou hodinu, jehož výsledky budou započítány do celkového hodnocení.

E-learning (funkční od 6.10.2020): https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6243

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (09.09.2020)

Tematický plán 

 1. Vymezení sociologie
 2. Sociologické poznání a jednotlivé sociologické perspektivy
 3. Kultura, příroda a společnost
 4. Socializace, sociální řád a každodenní interakce
 5. Globalizace
 6. Sociální stratifikace

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (29.09.2020)

Atestace: zápočet

Podmínky úspěšného zakončení předmětu:

 • docházka a aktivní účast - max. 1 absence na seminářích,
 • odevzdání anotace na texty k jednotlivým seminářům; termín: viz jednotlivé úkoly (Moodle); forma odevzdání: docx soubor prostřednictvím Moodlu; rozsah: 2700 znaků včetně mezer; [Formát názvu souboru: Příjmení - SP1.docx].


Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti a bude chtít získat atestaci, bude muset napsat písemnou práci splňující následující podmínky:

 • max. 5 normostran textu – tj. 9000 znaků včetně mezer,
 • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů,
 • studující při psaní písemné práce musí pracovat minimálně s jednou sociologickou monografií,
 • v práci musí být jasně formulovaná výzkumná otázka (či sada otázek),
 • téma práce je třeba předem osobně konzultovat s vyučujícím předmětu,
 • práce musí být odevzdána nejpozději do konce posledního týdne výuky v semestru s to odesláním na e-mail vyučujícího.