PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminář bakalářské práce - individuální projekty 1 - OPBW1V131A
Anglický název: Bachelor's Thesis Seminar - Individual Projects 1
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
Korekvizity : OPBW1V125A
Prerekvizity : OPBW1V117A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. (02.02.2019)
Formální náležitosti psaní bakalářské práce. Kritická reflexe osobního portfolia k tématu individuálního projektu bakalářské práce i vlastního konceptu práce v oblasti výtvarného a kulturního vzdělávání. Rozpracování tématu a koncepce bakalářské práce, vymezení cílů a kontextového ukotvení v rámci širšího univerzitního základu. Tvorba pojmové mapy tématu bakalářské práce, návrh její struktury. Deskripce uměleckých východisek a návrh didaktické transformace uměleckých obsahů, případně výzkumného designu a pole. V části seminárních setkání budou do výuky jako konzultanti zapojeni studenti doktorského studijního programu Kvv.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. (02.02.2019)

Základní studijní literatura a studijní pomůcky

AMBROSE, G., HARRIS, G.: Typografie. Brno: Computer Press, 2010.

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. Velká řada (Votobia). ISBN 80-7198-173-7.

FULKOVÁ, M.: Diskurs umění a vzdělávání. Praha: H+H, 2008.

LIIŠKA, V.: Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. Praha: Professional Publishing, 2010.

HENDL, J.: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. Nová citační norma ČSN ISO 690: 2011 – Bibliografické citace [online]. ČSN, @ 2011. [cit. 5. 9. 2015]. Dostupné z: https://sites.google.com/site/novaiso690/

UHL SKŘIVANOVÁ, V. a kol. (eds.) Pedagogika umění – umění pedagogiky aneb přínos oboru výtvarná výchova ke všeobecnému vzdělávání. Ústí nad Labem: UJEP 2014.

 

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky

Diplomové a baklářské práce zpracované a obhájené na Kvv.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. (02.02.2019)

1. Bakalářská práce a zakončení studia - studijní předpisy a možné strategie řešení.

2.  Formální náležitosti BP, práce s literaturou a se zdroji.

3. - 4. Jednotlivé části BP, didaktická transformace tématu, výzkum ve VV.

5. Ukázky a reflexe vyřešených a obhájených závěrečných prací a projektů - spolupráce se studenty doktorských studií Kvv.

6.-7.  Analýza vlastního portfolia, hledání osobních témat a kontextů.

8. -9. Individuální a skupinové konzultace a rozmýšlení témat a souvislostí zamýšlené BP (teoretická, didaktická a praktická část, zdroje...).

10. - 11. Prezentace tematizace zamýšlené bakalářské práce, reflexe v kontextu vlastního portfolia.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. (31.01.2022)

Aktivní účast na seminářích a plnění dílčích úkolů, zpracování a prezentace myšlenkové mapy k tématu BP, návrh anotace, klíčových slov a návrh základní literatury k BP. Odevzdání dílčích úkolů v písemné formě ve skupině MS Teams.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK