Anatomie - OPBT4B011A
Anglický název: Human Anatomy
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 60 / 60 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPBT4T021A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (12.09.2019)
Cílem předmětu je představit studentům pohybový aparát člověka, jeho morfologii, anatomii a fyziologii tak, aby z těchto znalostí mohli vycházet v dalších navazujících specializovaných kurzech jak tělovýchovného, tak biomedicínského zaměření. Tento předmět ukazuje studentům tělesné výchovy stavbu lidského těla jako východisko pro následné studium anatomie a morfologie člověka a dalších biomedicínských předmětů. Kurz je zaměřen zejména na kosterní, svalový aparát, a stručný funkční přehled kardiovaskulárního a nervového systému ve vztahu k pohybovému aparátu. Studenti si osvojí jak základní stavbu anatomických struktur, tak především jejich funkci – obzvláště funkci svalů a svalových skupin. Podrobněji budou probrány především svalové skupiny důležité pro sportovní výkony (vždy hlavní zástupci z každé anatomické skupiny). Prakticky budou studenti procvičovat své znalosti na cvičeních s využitím kosterního materiálu a anatomických modelů.
Deskriptory
Poslední úprava: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (22.09.2022)

Rozsah předmětu: 2 hodiny přednášek každé dva týdny, 2 hodiny cvičení každé dva týdny

Distanční výuka bude probíhat na platformě MS Teams (v případě nepříznivé epidemické situace).

Odkaz na třídu bude zaslán studentům na začátku semestru. 

Přednášky budou probíhat online, studenti budou mít k dispozici jejich záznam. V rámci cvičení bude studentům průběžně zadávána samostatná práce (pracovní listy), kterou budou online odevzdávat.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (05.09.2019)

Dylevský I, Druga E, Mrázková O. Funkční anatomie. Praha, Grada, 2000
Čihák R. Anatomie (1. a 3. díl). Praha: Avicenum, 1984 (1. vydání) a 2002-4 (2. upravené vydání)
Naňka O., Elišková M. Přehled anatomie (Třetí, doplněné a přepracované vydání). Praha, Galén, 2015
Silbernagl S, Despopoulos A. Atlas fyziologie člověka, překlad 8. německého vydání. Praha, Grada 2016
Dauber W. Feneisův obrazový slovník anatomie. Praha: Grada 2007
Helekal I, Naňka O, Grim M. Atlas anatomie člověka 1, Praha, Grada, 2014
Dylevský I. Základy funkční anatomie člověka. Praha, ČVUT, 2013
Kopecký M. a kol. Somatologie. Olomouc, UPOL, 2012
Hudák R. a kol. Memorix anatomie, 4. vydání. Praha, Triton, 2017
Dylevský I. Kineziologie - Základy strukturální kineziologie. Praha, Triton, 2009

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (22.09.2022)

V přednáškách a cvičeních se věnujeme následujícím tématickým okruhům:   1. Pojivové tkáně se zaměřením na kost Typy kostí, osifikace, růst kostí Mechanické vlastnosti kostí Zranění kostí Spojení kostí - dotykem a kloubem Typy kloubů, obecné charakteristiky   2. Anatomické názvosloví (latinsky) Roviny, směry a pohyby Úvod do biomechaniky kloubů   3. Kostra - morfologie Lebka - anatomie a morfologie neurocrania a viscerocrania Osový skelet - anatomie a morfologie páteře a hrudníku Kostra končetin - anatomie a morfologie pletence a volné končetiny Klouby - anatomie a morfologie především loketního, rameního, kyčelního a kolenního kloubu   4. Svaly - obecná stavba a fyziologie svalové tkáně Rozdíly mezi hladkou, srdeční a kosterní svalovinou Kosterní svalovina - stavba vlákna Svalová kontrakce, aktin, myozin a další svalové proteiny Nervosvalová ploténka, neuromotorická jednotka Inervace kosterního svalu, propriorecepce, reflexní oblouk Výživa svalu, prokrvení svalu a zapojení kardiovaskulárního systému Svalová práce   5. Svaly - morfologie Sval - stavba a funkce Typy svalů, rozdíly mezi zpeřeným a vřetenovitým svalem   6. Příhlady a zástupci hlavních topologických svalových skupin Svaly hlavy Svaly krku Svaly zad Svaly hrudníku, dýchací svaly Svaly břicha Svaly pánevního dna Svaly ramenního kloubu Svaly paže Svaly předloktí a ruky Svaly kyčelního kloubu Svaly stehna Svaly bérce a nohy

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (12.09.2023)

- docházka na cvičení (min. 80 %)

- písemný zápočtový test se zaměřením na anatomické názvosloví a kosti (zápočet má jeden řádný termín a jeden termín opravný.)

- písemná zkouška se zaměřením na znalosti lidské kostry a svalového systému