PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s NKS. - OPBS4S023A
Anglický název: Special Education of Individuals with Speech and Language Disorders
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 32 / 32 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Jana Horynová
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Mgr. Zuzana Korandová
Prerekvizity : OPBS4S011A
Je prerekvizitou pro: OPBS4S031A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (16.01.2022)
Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem i současnými názory na obor logopedie a systém logopedické intervence. Studenti získají poznatky o profesi logopeda a předmětu zájmu logopedie narušené komunikační schopnosti. Budou seznámeni s etapami vývoje dětské řeči ve spojitosti s psychomotorickým vývojem tak, aby získali přehled o možných narušeních vývoje komunikačních schopností a dovedností dětí. Kurz přiblíží jednotlivé kategorie narušené komunikační schopnosti vyskytující se ve všech etapách života - v dětském věku, v období adolescence, u dospělých i osob ve stáří.
Deskriptory
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (03.02.2022)

Předmět má 5 kreditů dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 131 hodině.

Přímá výuka:              

·         přednášky 24 hodin

·         cvičení 12 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 20 hodin

·         zpracování úkolů a příprava na semináře 55 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška: 20 hodin celkem

V případě distanční výuky budeme pracovat v aplikaci MS Teams, studenti obdrží včas odkaz. Dále bude využíván systém podpory studia Moodle.

Literatura
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (16.01.2022)

KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha:Grada, 2006. ISBN 80-247-1110-9.

KLENKOVÁ, J., BOČKOVÁ, B., BYTEŠNÍKOV, I. Kapitoly pro studenty logopedie. Brno: Paido, 2012.  ISBN 978-80-7315-229-1.

ALLEN, K. E., MAROTZ, L.R.Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-614-4.

BYTEŠNÍKOVÁ,I., KLENKOVÁ, J., HORÁKOVÁ., R. Logopedie a surdopedie.  Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-136-2.

DVOŘÁK, J. Logopedický slovník. Žďár nad Sázavou: Logopaediaclinica, 2001. ISBN 80-902536-2-8.

KRAHULCOVÁ, B. Dyslalie - patlavost. Praha: Beakra, 2007. ISBN 978-80-903863-0-3.

PEUTELSCHMIEDOVÁ, A. Logopedické poradenství. Praha: Grada: 2009. ISBN 978-80-247-2666-3.

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1.

VITÁSKOVÁ, K., PEUTELSCHMIEDOVÁ, A. Logopedie. Olomouc: UP v Olomouci, 2005. ISBN 80-244-1088-5.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (16.01.2022)

Základní okruhy:
1. Logopedie – historický vývoj, vztah k jiným vědním disciplínám.
2. Organizace poskytování logopedické intervence, rezorty, v nichž je zajišťována poskytována logopedická intervence v České republice.
3. Logoped, jeho vzdělání a činnost v oblasti prevence, diagnostiky a terapie.
4. Komunikace - verbální a neverbální komunikace, jazyk, řeč.
5. Ontogeneze řeči, faktory ovlivňující vývoj řeči. Psychomotorický a řečový vývoj.
6. Mluvní orgány, základní pojmy z fonetiky.
7. Vymezení narušené komunikační schopnosti, jednotlivá dělení a názory na klasifikaci.
8. Charakteristika jednotlivých kategorií narušené komunikační schopnosti.
9. Současný pohled na narušený vývoj řeči, dělení vývojových narušení komunikační schopnosti.
10. Získaná narušení komunikační schopnosti v průběhu života.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Korandová (26.01.2023)

- aktivní účast v seminářích, plnění a prezentace zadaných seminárních aktivit

- zpracování písemné semestrální práce na zadané téma

- písemná zkouška

Studijní opory
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (09.02.2022)

Studentům budou v průběhu kurzu poskytovány studijní opory (prezentace přednášek, odkazy na elektronické zdroje, interaktivní úkoly, doplňkové studijní materiály) v prostředí MOODLE dostupné na:

https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=695

Název kurzu: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s narušenou komunikační schopností

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK