PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy speciální pedagogiky - OPBS4S011A
Anglický název: Basics of Special Education
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 25 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Korekvizity : OPBS4S012A, OPBS4S013A
Je korekvizitou pro: OPBS4S012A, OPBS4S013A
Je prerekvizitou pro: OPBS4S022A, OPBS4S021A, OPBS4S023A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (13.09.2021)
Předmět představuje na úrovni soudobého poznání historii i současné směřování konceptů podpor osob se znevýhodněním. Zaměřuje se zejména na konstituování a rozvoj speciální pedagogiky jako vědního oboru s jeho interdisciplinárními vazbami. Jeho cílem je seznámit studenty se světem člověka s postižením a jeho speciálními potřebami s důrazem na tradiční a nově přiřazené cílové skupiny speciální pedagogiky. Představena bude socializace z dějinného pohledu a integrace a inkluze jako proces. Studenti budou obeznámeni s aktuální speciálně pedagogickou literaturou a nejnovějšími výzkumy v této oblasti. Obsah: 1. Speciální pedagogika v kontextu ostatních vědních disciplín. 2. Posun v nazírání na vzdělávací metody u osob se speciálními vzdělávacími potřebami. 3. Cílové skupiny speciální pedagogiky, podpůrné prostředky ve vzdělávání v průběhu inkluzivních změn. 4. Neziskové organizace a jejich podíl na výchově a vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 5. Rodina a žák. Rodinný kontext postižení: postižený jedinec jako člen rodiny, podpora rodiny žáka s postižením. 6. Historické proměny ve vyučování žáků se smyslovým a tělesným postižením v českém i světovém kontextu. 7. Historické proměny ve vyučování žáků s mentálním postižením v českém i světovém kontextu. 8. Socializace, normalizace a personalizace při podpoře osob se znevýhodněním.
Deskriptory
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (03.02.2022)

 

Předmět má 2 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 62 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 24 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 8 hodin

·         zpracování úkolů a příprava na semináře 10 hodin

Příprava na zkoušku: 20 hodin

V případě distanční výuky budeme pracovat v aplikaci MS Teams, studenti obdrží včas odkaz. Dále bude využíván systém podpory studia Moodle.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (16.01.2020)

FIALOVÁ, I., OPATŘILOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, L. Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání.Brno: Paido,2012. ISBN978-80-7315-233-8.

MUŽÁKOVÁ, M. Byly to naše děti. O fenoménu lásky a sounáležitosti k rodičům a jejich dětem s mentálním postižením v každodennosti totality. Praha: Pedagogická fakulta,UK. 2016, ISBN 978-80-72890-874-5.

SLOWÍK, J. Speciální pedagogika, 2. aktualizované a doplněné vydání, Praha: Grada, 2016. ISBN978-80-271-0095-8.

Speciální pedagogika. Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta, UK, ISSN 1211-2720.

TITZL,B. Postižený člověk ve společnosti. Praha: UK, 2000. ISBN 80-86039-90-0.

VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7178-802-3.

VÁGNEROVÁ, M., STRNADOVÁ, I., KREJČOVÁ, L. Náročné mateřství. Být matkou postiženého dítěte. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1616-2.

VALENTA, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky. Praha: Portál, 2014,  ISBN 978-80-262-0602-6.

VALENTA, M. a kol. Slovník speciální pedagogiky. Praha: Portál, 2014.  ISBN 978-80-262-0937-9.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (20.09.2022)

Přednášky

1.      Pojetí speciální pedagogiky - definice, předmět, cíl

2.      Speciálně pedagogické disciplíny - základní vymezení

3.      Vývoj oboru a charakteristika změn ve vývoji speciální pedagogiky

4.      Vývoj speciálně pedagogické terminologie

5.      Nástin historického přehledu péče o osoby s postižením, znevýhoněním

6.      Některé negativní vlivy současné doby, mající vliv na vznik znevýhodnění

7.      Rodina a dítě s postižením

8.      Klasifikace znevýhodnění, nové trendy v přístupu k osobám se znevýhodněním

9.      Principy, metody a zásady speciální pedagogiky

10.    Kvalita života osob se znevýhodněním

11.    Speciální pedagogika a další vědní obory

12.    Výchovně vzdělávací speciálně pedagogická zařízení

13.    Příprava speciálně pedagogických pracovníků

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (12.09.2021)

- zpracování zadaného tématu a jeho prezentace

- složení písemné zkoušky

Studijní opory
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (13.03.2020)

Studentům jsou k dispozici studijní opory (prezentace přednášek, odkazy na elektronické zdroje, interaktivní úkoly, doplňkové studijní materiály) v prostředí MOODLE dostupné na:

https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=695

Název kurzu: Propedeutika speciální pedagogiky

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7566

vstup pro hosty klíčem: akreditace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK