PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se SPU - OPBS1S130A
Anglický název: Special education of persons with learning impairment
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBS1S115A
Je prerekvizitou pro: OPBS1S153B, OPBS1S152B, OPBS1S135A
Je záměnnost pro: OKBS1S130A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Předmět umožňuje studentům orientovat se v problematice specifických poruch učení. Pozornost je věnována zejména problematice osobnostních specifik žáků, systému vzdělávání a poradenství. Studenti sledují působení speciálního pedagoga ve školním poradenském pracovišti a volené přístupy a intervence k žákům s SPU v rámci multidisciplinární spolupráce.
Poslední úprava: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (01.10.2019)
Cíl předmětu

Předmět je zaměřen na vymezení vhodných přístupů vůči jedincům se specifickými poruchami učení (SPU). Definuje osobnost jedince s SPU, možnosti reedukace a metody práce s žáky se  SPU. Absolvováním předmětu student získá základní povědomí a znalosti o vhodných přístupech a metodách reedukace žáků se SP

Poslední úprava: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (01.10.2019)
Deskriptory

Předmět bude zahájen cvičením v reálném čase výuky dle rozvrhu. Studentům budou poskytnuty informace o organizaci výuky v tomto předmětu.

V případě nouzové pandemické situace bude výuka realizována online prostřednictvím apliace MS Team. Je nutné si naistalovat Office 365 pro studenty, návod najdete na odkazu:

https://sit.pedf.cuni.cz/pro-studenty/office-365-pro-studenty/

Odkaz pro přihlášení do týmu MS Teams vám bude zaslán pomocí pozvánky.

Poslední úprava: Bartoňová Miroslava, prof. PaedDr., Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (08.09.2021)
Literatura

BARTOŇOVÁ, M.,(2018) Specifické poruchy učení. Praha: Portál

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (2013) Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Brno: MU.

 BARTOŇOVÁ, M. (ed.) (2018) Specifické poruchy učení. Brno: Paido.
BLAŽKOVÁ, R a kol. (2000) Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Brno: Paido. 
ELLIOTT, J., & PLACE, M. (2002). Dítě v nesnázích: prevence, příčiny, terapie (Vyd. 1.). Praha: Grada
KOCUROVÁ, M. (2002) Komunikační kompetence jako téma inkluzivní školy Pelhřimov. Dobrá Voda. 2002. 
MATĚJČEK, Z. (1995) Dyslexie. Jinočany: HaH
MICHALOVÁ, Z. (2001) Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 
MUNDEN, A.(2002)  Poruchy pozornosti a hyperaktivita. Praha. Portál 
NOVÁK, J. (1997) Dyskalkulie. Praha: Augusta.
POKORNÁ V. (2010) Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti. Praha : Portál
PORTEŠOVÁ, Š. (2011) Rozumově nadané dítě s dyslexii. Brno : Portál.
SERFONTEIN, G. (2000) Potíže dětí s učením a chováním. Praha: Portál.
REIFOVÁ, S. (1999) Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Praha. Portál.

SINDELAROVÁ, B. (2001) Předcházíme poruchám učení. Praha: Portál.
SELIKOWITZ, M. (2000) Dyslexie a jiné poruchy učení. Praha: Grada, 
TRAIN, A. (1997) Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha: Portál
ZELINKOVÁ, O. (2003) Poruchy učení. Praha: Portál 
ZELINKOVÁ, O. (2017) Dyspraxie. Praha: Portál

Poslední úprava: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (01.10.2019)
Požadavky ke zkoušce

Zpracování seminární práce - kazuistická studie žáka s SPU

Vytvoření reedukační pomůcky pro žáka s SPU

Poslední úprava: Bartoňová Miroslava, prof. PaedDr., Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (08.09.2021)
Sylabus

1)  Terminologická východiska - vymezení pojmu SPU, definice, projevy specifických poruch učení

2)      Systémový přístup k poruchám učení - systémový a kauzální přístup

3)      Etiologie specifických poruch učení a chování - dispoziční příčiny, vliv prostředí

4)      Sekundární a primární důsledky poruch chování a specifické poruchy učení

7)      Inkluzivní edukace žáků se specifickými poruchami učení, postoje žáků ke škole a učení, vzdělávací potřeby žáků se specifickými poruchami učení

8)      Strategie a styly učení u žáků na střední škole

9)      Diagnostické domény, specifika školského poradenského pracoviště (PPP)

10)      Základní metody výuky čtení a psaní, specifika metod (analyticko-syntetická metoda, splývavé čtení, globální metoda)

11)  Studijní a profesní orientace žáků a studentů s SPU (škola, pedagogové, terapeuti)

11)  Projevy poruch učení a chování v osobnostním vývoji, problematika dospělých jedinců

12)  Resilience v rodině a výchovné působení na dítě s SPU, rodiče jako partneři

13)  Screening, depistáž, prevence SPU, deficity dílčích funkcí.

14)  Zásady reedukační péče, intervenční přístupy, alternativní metody

15)  Kognitivní procesy v odraze osobnosti jedince s SPU

16)  Strategie a přístupy v inkluzivní edukaci jedinců se specifickými poruchami učení identifikování potřeb-motivace

17)  Kompenzační pomůcky při reedukaci SPU.

18)  Základní problematika dyskalkulie.

Poslední úprava: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (01.10.2019)
Podmínky zakončení předmětu -

Předmět je ukončen písemným testem

Poslední úprava: Bartoňová Miroslava, prof. PaedDr., Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (08.09.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK