PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s PCH II. - OPBS1S128A
Anglický název: Special education of persons with behavioral disorders II.
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 90 / 105 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Vyučující: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBS1S120A
Z//Je záměnnost pro: OKBS1S128A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. (31.10.2019)
Charakteristika současného stavu vězeňství v České republice. Vnější a vnitřní diferenciace. Přehled o existujících věznicích a odděleních výkonu vazby v ČR. Důraz na výkon trestu odnětí svobody mladistvých pachatelů. Programy zacházení ve vězeňství. Význam krizových oddělení, výstupních oddělení, specializovaných oddělení. Programy pro odsouzené osoby závislé na návykových látkách. Specializované oddělení pro VTOS odsouzených žen s dětmi do 3 až 5 let. VTOS mladistvých chlapců. Ochranná léčba. Alternativní opatření - charakter alternativních trestů uplatňovaných v ČR.
Literatura -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. (31.10.2019)

Černíková, V.: Sociální ochrana. Praha: Policejní akademie, 2005. ISBN 80-7251-207-2.

Hála, J. Úvod do teorie a praxe vězeňství. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2005. ISBN 80-86708-05-5.

Jůzl, M. Penitenciaristika a penologie II. Brno: IMS Brno, 2013. ISBN 978-80-87-182-34-5.

Jůzl, M. Základy penologie a penitenciaristiky. Praha: UJAK, 2016.

Sochůrek, J. Kapitoly z penologie, 2. díl. Teorie a praxe zacházení s vězněnými. Liberec: Technická univerzita, 2007. ISBN 978-80-7372-204-3.

 

Časopis České vězeňství. ISSN 1213-9297.

Zákon č. 293/1993 Sb. O výkonu vazby.

Zákon č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě.

Zákon č. 218/2003 Sb. O soudnictví ve věcech mládeže.

Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákon. Novela z.č. 58/2017.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. (31.10.2019)

Základní pojmy z oblasti penologie.

Současná trestní politika zaměřená na prosazování restorativních metod při uplatňování různých institutů trestního práva.

Vnější a vnitřní diferenciace výkonu trestu odnětí svobody.

Alternativní tresty.

Význam probačních a mediačních programů.

Oblasti výchovného působení na odsouzené prostřednictvím programů zacházení.

Specializovaná oddělení ve výkonu trestu odnětí svobody - jejich význam pro odsouzené.

Změny v novele trestního zákona.

Trestní opatření u mladistvých pachatelů trestních činů.

Zabezpečovací detence.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. (31.10.2019)

Písemná zkouška zaměřená na zadanou literaturu a přednášky.

80 % účast na seminářích.

Prezentace vybraného tématu z témat zadaných vyučujícím na začátku semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK