PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Seminář k bakalářské práci I. - OPBS1S118A
Anglický název: Seminary - Bachalor Theses
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 30 / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Vyučující: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Prerekvizity : OPBS1S101A
Je prerekvizitou pro: OPBS1S134A
Je záměnnost pro: OKBS1S118A
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (21.09.2018)
V rámci předmětu získají studenti teoretické vědomosti a praktické dovednosti nezbytné pro přípravu a vlastní zpracování bakalářské. Seznámí se s různými přístupy ke zpracování odborného textu. Získají přehled o základních výzkumných metodách a dovednost s nimi pracovat...
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (14.06.2018)

Cílem předmětu je připravit studenty po stránce formální i metodologické na zpracovávání bakalářského úkolu.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (29.12.2018)

DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2011. 372 s. ISBN 978-80-246-1966-8.

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2000. 207 s. ISBN 80-85931-79-6

FERJENČÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Jak zkoumat lidskou duši. Praha, Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-815-9

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Praha : Portál, 2006. 583 s. ISBN 80-7367-123-9

HOLOUŠOVÁ, D.; KROBOTOVÁ, M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0458-3.

PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-7184-569-0.

ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 978-80-86429-40-3.

ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ K. aj. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-313-0

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (14.06.2018)

1. Charakteristika základních typů pedagogického výzkumu.

2. Charakteristika metod pedagogického, psychologického a sociologického výzkumu.

3. Hlediska pro výběr vhodných témat bakalářských prací.

4. Charakteristika postupných kroků při přípravě bakalářské práce.

5. Práce s odbornou literaturou.

6. Jazyková stránka zpracování odborných textů.

7. Obsahová a formální stránka bakalářské práce.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (14.06.2018)

Požadavky k udělení zápočtu – výuka s podporou MOODLE:

1. aktivní účast ve výuce,

2. zpracování písemného návrhu (projektu) vlastní bakalářské práce vč. předběžného seznamu odborné literatury (citace dle platné normy),

3. prezentace úkolu na semináři (představení tématu, zamýšlených cílů, zvolených metod a předpokládané náplně práce).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK