PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Klauzurní práce z ruské literatury pro bakalářské studium - OPBR2R126A
Anglický název: Comprehensive Bachelor Exam from Russian Literature
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 KLP [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.
Vyučující: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.
Atributy: Klauzurka B RJ2
Prerekvizity : OPBR2R121A
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (30.04.2017)
Předmět prověřuje zvládnutí učiva jednotlivých literárněvědných a kulturologicko-historických disciplín bakalářského studia, prověřuje znalosti studenta z oblasti literatury a kultury a jeho schopnost poznatky jednotlivých disciplín propojit a uplatnit při komplexní literární analýze textu. Předmět rovněž ověřuje dosažení deklarované výstupní úrovně komunikativní kompetence pro bakalářské studium, tj. úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce, a to v aspektech čtení s porozuměním a samostatný písemný projev. Zkouška se skládá z literární analýzy textu a kulturně-literárního testu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (30.04.2017)

Předmět prověřuje zvládnutí učiva jednotlivých literárněvědných a kulturologicko-historických disciplín bakalářského studia, prověřuje znalosti studenta z oblasti literatury a kultury a jeho schopnost poznatky jednotlivých disciplín propojit a uplatnit při komplexní literární analýze textu. Předmět rovněž ověřuje dosažení deklarované výstupní úrovně komunikativní kompetence pro bakalářské studium, tj. úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce, a to v aspektech čtení s porozuměním a samostatný písemný projev. Zkouška se skládá z literární analýzy textu a kulturně-literárního testu.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (30.04.2017)

Dle jednotlivých dílčích disciplín.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (26.01.2020)

Klauzurní práce se skládá z literárněvědné analýzy textu, kulturologického testu, který ověřuje znalosti z ruských dějin, reálií a literatury, a písemného projevu na zadané téma v rozsahu 120-150 slov.
Na vypracování klauzurní práce je stanoven limit 2 hodiny. Pro splnění musí student získat minimálně 70 % z celkového počtu bodů.

Zkoušku může student konat pouze 3x, přičemž termín plnění se automaticky přesouvá do dalšího semestru. Termín zkoušky je vypisován vždy pouze jeden s ohledem na termíny státních závěrečných zkoušek, tedy zpravidla v květnu, září a prosinci.

V průběhu psaní testů jsou studenti povinni dodržovat stejná pravidla, která platí pro písemnou přijímací zkoušku na PedF UK, jinak jim budou materiály odebrány a test považován za nesplněný. Pravidla jsou zveřejněna na webu PedF UK

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK