PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář z ruské morfologie - OPBR2R115A
Anglický název: Seminar from Russian Morphology
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 17 (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D.
Vyučující: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D.
Prerekvizity : OPBR2R111A
K//Je korekvizitou pro: OPBR2R132B
P//Je prerekvizitou pro: OPBR2R119A
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (23.04.2017)
Cílem předmětu je rozšířit základní teoretické a praktické znalosti z morfologie a naučit studenta získané vědomosti aplikovat v praxi při komunikaci i při vlastní analýze textu z kontrastivního a překladatelského hlediska v širších strukturních a funkčně sémantických souvislostech. Pozornost je zaměřena na integrování všeobecných lexikálních, morfologických, syntaktických a pragmatických hledisek do jednotlivých lingvistických operací. Uplatňován je konfrontační plán rusko-český i česko-ruský s důrazem na jevy interferenční.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (05.05.2017)

Cílem předmětu je rozšířit základní teoretické a praktické znalosti z morfologie a naučit studenta získané vědomosti aplikovat v praxi při komunikaci i při vlastní analýze textu z kontrastivního a překladatelského hlediska v širších strukturních a funkčně sémantických souvislostech. Pozornost je zaměřena na integrování všeobecných lexikálních, morfologických, syntaktických a pragmatických hledisek do jednotlivých lingvistických operací. Uplatňován je konfrontační plán rusko-český i česko-ruský s důrazem na jevy interferenční.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (23.04.2017)

Základní studijní literatura

ADAMEC, P., HRABĚ,J.,JIRÁČEK, I., ŽAŽA, S. Morfologie ruštiny I. Brno : MU v Brně, 2001. ISBN 80-210-1454-7.

ADAMEC, P., HRABĚ,J.,JIRÁČEK, I., ŽAŽA, S. Morfologie ruštiny II. Brno : MU v Brně, 2003. ISBN 80-210-3145-X.
BRČÁKOVÁ, D., MISTROVÁ, V., STIESOVÁ, J. 15 urokov po russkoj morfologii. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-7184-396-2.

HAVRÁNEK, B. a kol. Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy I. Praha: SPN, 1976.

ISAČENKO, A.V. Grammatičeskij stroj russkogo jazyka. Bratislava : VSAV 1965.
KOPECKIJ, L. V. Morfologija sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka. Praha: SPN, 1976.
KOPROV, V. J. Variantnyje formy v russkom jazyke. Moskva : Russkij jazyk, 2006.

 

Doporučená studijní literatura

CSIRIKOVÁ, M., GOLČÁKOVÁ, B.Ruská gramatika ve cvičeních. Praha : Leda, 2012. ISBN 978-80-7335-263-9.

CSIRIKOVÁ, M., KONÍČKOVÁ, N. Zrádná slova v ruštině. Praha : Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-405-3.

DLOUHÝ, M., SPIRIDONOV, V. Texty a úlohy k jazykovému rozboru z ruštiny. Praha : UK – PedF, 1995.

JEFREMOVA, T. F., KOSTOMAROV, V. G. Slovar' grammatičeskich trudnostej russkogo jazyka. Moskva : Russkij jazyk, 1993.

MISTROVÁ, V., OGANESJANOVÁ, D., TREGUBOVÁ, J. Cvičebnice ruské gramatiky. Praha : Polyglot, 2004. ISBN 80-86195-29-5.

Kompleksnyj slovar' russkogo jazyka. Pod red. A. N. Tichonova. Moskva : Russkij jazyk, 2001. ISBN 5-200-02700-4.

ZOLOTOVA, G. A. a kol. Kommunikativnaja grammatika russkogo jazyka. Moskva : Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 2004. ISBN 5-88744-050-3.

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (30.04.2017)

 

 1. Příslovce z kontrastivního hlediska.

 2. Příslovce a jejich překladové ekvivalenty.

 3. Zájmena v ruštině a češtině – srovnávací hledisko. Tvaroslovná paradigmatika a slovotvorná charakteristika zájmen.

 4. Neurčitá zájmena a situační kontext.

 5. Systém určovacích a záporných zájmen a jejich překladové ekvivalenty.

 6. Kvantifikátory – funkčně sémantické hledisko. Tvaroslovná paradigmatika. Morfologické zvláštnosti a užití. Klasifikace.

 7. Číslovkové výrazy a text – kontrastivní a překladatelské hledisko. Vyjádření přibližnosti.

 8. Podílné, násobné číslovky, zlomky.

 9. K problematice predikativ v situačním kontextu.

 10. Synsémantické jazykové prostředky a situační kontext, překladatelský přístup k rekonstrukci textu. Podíl synsémantických prostředků na organizaci textu.

 11. Předložky. Slovnědruhová, lexikálně-sémantická, syntaktická charakteristika ruských předložek.

 12. Vzájemný přechod slovních druhů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D. (04.02.2019)

 

 • alespoň 75% účast na seminářích
 • splnění všech zadaných úkolů - ústních i písemných
 • splnění všech průběžných testů (po probrání jednotlivých úseků učiva) alespoň na 70%,na každý test  je vypsán 1 řádný a 1 opravný termín
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK