PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pravopisná cvičení z ruského jazyka - OPBR2R106A
Anglický název: Russian Spelling Course
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (04.05.2017)
Cílem předmětu je seznámit studenty s pravopisným systémem ruského jazyka a zabezpečit znalost pravidel ruské ortografie. V rámci předmětu získají studenti znalosti o pravidlech ruského pravopisu a osvojí si dovednosti nezbytné pro bezchybný písemný projev v ruském jazyce. Pozornost je věnována také porovnání pravidel ruského a českého pravopisu s cílem minimalizovat projev interference českého jazyka.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (04.05.2017)

Cílem předmětu je seznámit studenty s pravopisným systémem ruského jazyka a zabezpečit znalost pravidel ruské ortografie. V rámci předmětu získají studenti znalosti o pravidlech ruského pravopisu a osvojí si dovednosti nezbytné pro bezchybný písemný projev v ruském jazyce. Pozornost je věnována také porovnání pravidel ruského a českého pravopisu s cílem minimalizovat projev interference českého jazyka.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (26.09.2020)

Distanční forma výuky:

Pro realizaci předmětu je zřízen tým v prostředí Microsoft Teams, do kterého jsou zapsáni všichni přihlášení studenti (prostřednictvím fakultních emailových adres, které je nutno si aktivovat). Studentům budou zadávány úkoly a zadání, která budou průběžně vypracovávat a odevzdávat v prostředí MS Teams. Dle dohody se studenty budou probíhat průběžné online konzultace k předmětu v šase dle rozvrhu (výuka). Studenti budou rozděleni dle skupiny (S1 - rodilí mluvčí, S2 - čeští studenti) do kanálů, kam jim budou zadávány úkoly, které se od sebe mohou lišit v závislosti na charakteru skupiny.

Úvodní setkání proběhne online v úterý 6. 10. dle platného rozvrhu pro zimní semestr, studenti obdrží pozvánku na fakultní email prostřednictvím MS Teams. Termíny dalších setkání a konzultací budou se studenty domlouvány dle potřeby a následně vypisovány v kalendáři (pozvánku obdrží studenti prostřednictvím MS Teams).

Odkaz na tým: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa3ef5da8be9b42f6bac62d2833d92c0c%40thread.tacv2/conversations?groupId=0541d825-34f8-4101-8fd9-007c712bc976&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (04.05.2017)

Základní literatura

BAZŽINA, T. V., KRJUČKOVA, T. J. Russkaja punktuacija. Moskva : FORUM, 2015. ISBN 978-5-91134-396-5.

KOPECKIJ, L. V. a kol. Orfografija, punktuacija i knižno-pismennaja reč russkogo jazyka. Praha : SPN, 1979.

LOPATIN, V. V. a kol. Pravila russkoj orfografii i punktuaciji. Moskva : AST-PRESS KNIGA, 2013. ISBN 978-5-00930-3.

ŽOFKOVÁ, H. Cvičení a úlohy z ruského pravopisu. Praha : UK v Praze – PedF, 2013. ISBN 978-80-7290-638-3.

 

Doporučená literatura

TICHONOV, A. N. Orfografičeskij slovar russkogo jazyka. Moskva : Veče, 2006. ISBN 5-9533-1243-1.

PACHOMOV, V. M. Trudnyje slučaji russkoj punktuaciji. Moskva : EKSMO, 2012. ISBN 978-5-699-53858-4.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (04.05.2017)
 1. Pravopis jotovaných písmen, způsoby grafického vyjádření hlásky [j].
 2. Pravidla psaní měkkého a tvrdého znaku v různých pozicích a funkcích.
 3. Pravidla psaní i/y v různých pozicích ve slově (po párových souhláskách na konci slova, v příponách, po předponách, v koncovkách).
 4. Pravopis písmene e.
 5. Pravidla psaní samohlásek po g, k, ch, ž, š, č, šč.
 6. Pravidla psaní samohlásek po c.
 7. Pravopis zdvojených souhlásek v ruských a přejatých slovech.
 8. Pravidla psaní -nn- a -n- v různých slovních druzích.
 9. Pravopis záporných částic ne, ni.
 10. Pravopis předpon.
 11. Pravidla psaní velkých a malých písmen.
 12. Interpunkce.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (08.09.2020)

Získání zápočtu je podmíněno:

 • aktivní účastí na seminářích a přítomností minimálně na 75 % seminářů, není-li předem dohodnuto (s ohledem na závažný důvod) s vyučujícím jinak;
 • průběžným splněním a včasným odevzdáním všech zadaných ústních i písemných úkolů;
 • splněním zápočtového testu minimálně na 70 %, přičemž test má 1 řádný a 1 opravný termín.

Při psaní testu platí podmínky stejné jako u přijímacích zkoušek.

Pokud bude prezenční výuka kvůli mimořádným opatřením nahrazena distanční výukou, budou výuka a konzultace k předmětu probíhat online formou v aplikaci Microsoft Teams či Adobe Connection v kombinaci se samostudiem a plněním úkolů. Plnění průběžných i zápočtových testů bude realizováno formou online testování (Microsoft Forms).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK