PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fonetika RJ I - OPBR2R103A
Anglický název: Russian Phonetics I
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 34 / 37 (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.
P//Je prerekvizitou pro: OPBR2R109A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (04.05.2017)
Cílem předmětu je seznámit studenty s fonetickým a fonologickým systémem současného ruského jazyka na teoretické úrovni v porovnání s českým a zajistit upevnění a případnou korekci sluchových a artikulačních návyků studentů v ruském jazyce. Předmět seznamuje studenty také se základními zákonitostmi grafiky a ortografie a jejich vztahu k fonetickému systému současné ruštiny, poukazuje na vztah fonetiky a fonologie k ostatním jazykovědným disciplínám.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (04.05.2017)

Cílem předmětu je seznámit studenty s fonetickým a fonologickým systémem současného ruského jazyka na teoretické úrovni v porovnání s českým a zajistit upevnění a případnou korekci sluchových a artikulačních návyků studentů v ruském jazyce. Předmět seznamuje studenty také se základními zákonitostmi grafiky a ortografie a jejich vztahu k fonetickému systému současné ruštiny, poukazuje na vztah fonetiky a fonologie k ostatním jazykovědným disciplínám.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (15.08.2017)

Základní literatura

AKIŠINA, A. A., BARANOVSKAJA, S. A. Russkaja fonetika na fone obščej. Moskva : Knižnyj dom „LIBROKOM“, 2011. ISBN 978-5-397-01800-5.

BRYZGUNOVA, E. A. Zvuki i intonacija russkoj reči. Moskva : Russkij jazyk, 1977.

KONEČNÝ, J. Fonetika a fonologie současného ruského jazyka: vybrané kapitoly [online]. 1. Praha: Ústřední knihovna, Univerzita Karlova, 2017 [cit. 2017-08-15]. ISBN 978-80-88176-11-4. Dostupné z: https://publi.cz/books/463/index.html

KONEČNÝ, J. Praktická fonetika ruského jazyka pro budoucí učitele. Praha : UK v Praze – PedF, 2015. ISBN 978-80-7290-835-6.

KŇAZEV, S. V., POŽARICKAJA, S. K. Sovremennyj russkij literaturnyj jazyk. Fonetika. Grafika. Orfoegrafija. Orfoepija.  Moskva : Gaudeamus, 2012. ISBN 978-5-98426-101-2.

OLIVERIUS, Z. F. Fonetika russkogo jazyka. Praha : SPN, 1978.

ODINCOVA, I. V. Zvuki. Ritmika. Intonacija. Moskva : Flinta, 2008. ISBN 978-5-89349-383-2.

 

Doporučená literatura

AVANESOV, R. I. Russkoje literaturnoje proiznošenije. Moskva : Prosveščenije, 1972.

BARCHUDAROVA, E. L. Russkij konsonantizm. Moskva : Izd-vo Moskovskogo universiteta, 1999. ISBN 5-211-04183-6.

LJUBIMOVA, N. A. Lingvističeskije osnovy obučenija artikuljacii russkich zvukov. Moskva : Russkij jazyk. Kursy, 2011. ISBN 978-5-88337-249-9.

PANOV, M. V. Sovremennyj russkij jazyk. Fonetika. Moskva : Aljans, 2013. ISBN 978-5-903034-80-2.

ŠUTOVA, M. N. Posobije po obučeniju russkomu udareniju. Moskva : Russkij jazyk. Kursy, 2013. ISBN 978-5-88337-297-0.

VYČICHLOVÁ, E., NAVRÁTIL, A. Korektivní kurz ruské výslovnosti. Plzeň : ZČU v Plzni, 2007. ISBN 978-80-7043-553-3.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (15.08.2017)
 1. Proces komunikace, mluvená a psaná podoba jazyka.
 2. Fonetika a fonologie.
 3. Foném jako základní jednotka. Fonologické koncepce.
 4. Artikulační báze a artikulační ústrojí.
 5. Prostředky zvukové stránky současného ruského jazyka.
 6. Vokalický systém současného ruského jazyka v porovnání s českým.
 7. Konsonantní systém současného ruského jazyka v porovnání s českým.
 8. Suprasegmentální (prozodické) jednotky - slabika.
 9. Suprasegmentální (prozodické) jednotky - fonetické slovo, syntagma, fráze
 10. Rytmus ruského jazyka v porovnání s českým - přízvuk, redukce.
 11. Fonetická a fonologická transkripce.
 12. Fonetická analýza textu - zaměřeno na probrané jevy.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. (11.09.2019)

Úspěšné zakončení předmětu je podmíněno:

 1. přítomností a aktivní prací na seminářích, přičemž povolená absence činí maximálně 30 % z realizované výuky (při 12 setkáních za semestr je tak možné chybět maximálně 3 krát) - tato podmínka neplatí pro studenty vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt. V případě dlouhodové nemoci či jiných závažných komplikací je třeba se včas a odpovídajícím způsobem dohodnout s vyučujícím na dalším postupu;
 2. zpracováním a včasným odevzdáním všech zadaných úkolů a prací;
 3. vypracováním všech zadání, kontrolních prací a průběžných testů s hodnocením alespoň 70 % (v případě nižšího hodnocení má student právo na jedno opakování);
 4. průběžným zpracováním a včasným odevzdáváním vlastních nahrávek, které musí být přijaty (v případě nepřijetí nahrávky z důvodu velkého množství chyb je student povinnen opakovaně dodávat nahrávku tak dlouho, dokud nebude přijata);
 5. vypracováním a odevzdáním reflexe k elektronickému portfoliu s nahrávkami v elektronické podobě nejpozději týden před termínem zápočtu;
 6. splněním písemného zápočtu s hodnocením nejméně 70 % (v případě nižsího hodnocení má student právo na jedno opakování zápočtu).

Stanovené požadavky se mohou v různých seminárních skupinách lišit v závislosti na mateřském jazyce studentů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK