Současná filosofie - OPBO4O062B
Anglický název: Contemporary Philosophy
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 46 / 46 (46)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Prerekvizity : OPBO4O022A, OPBO4O032A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (27.04.2021)
Předmět uvádí studenty do současného myšlení, seznamuje je s jejich hlavními koncepcemi a teoretickými základy. Student by měl získat nejen přehledové znalosti o současné filozofii, nýbrž také porozumět jejím východiskům, metodologii, kulturně historickým souvislostem jejího vzniku a jejím konsekvencím ve vědě, umění a politice. Student by měl být schopen orientovat se v diskusích, které dnes na tomto poli probíhají. Cílem je, aby absolvent předmětu dokázal pracovat s koncepcemi současné filozofie v dalších oborech společenských věd, včetně filosofie výchovy a vzdělávání.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (30.07.2019)

Cílem předmětu je seznámit studenta s autory a koncepcemi, které vytvářejí současnou  filosofii. Dále je to osvojení schopnosti interpretace příslušných textů spolu s orientací v tématu.

Deskriptory
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (27.04.2021)

Příprava na výuku

 

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 

15 minut

Doba očekávané přípravy na 1 seminář

45 minut

Samostudium literatury (za semestr)

50 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

6 hodin

 

 

Plnění předmětu

 

Příprava na zkoušku a zkouška

16 hodin

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (30.04.2021)

Povinná literatura:

BADIOU, Alain. Manifest za filozofii a jiné texty. Praha: Herrmann a synové, 2014. ISBN 978-80-87054-37-6.

DELEUZE, Gilles; Guattari, Félix. Tisíc plošin. Praha: Herrmann & synové, 2010 (Úvod: Rhizom, s. 9-37; Pojednání o nomádologii: válečný stroj, s. 398-484). ISBN 978-80-87054-25-3

HAUSER, Michael. Doba přechodu. Tranzitivní ontologie a dílo Alaina Badioua. Praha: Filoosfia, 2021. (Předmluva, Úvod, s. 13-78; Současná kultura a politika jako nekonečná cirkulace, Badiouova tranzitivní ontologie, s. 153-347). 

JAMESON, Frederic. Postmodernismus neboli kulturní logika pozdního kapitalismu. Praha: Rybka Publishers, 2016. ISBN 978-80-87950-27-2. (Kulturní logika pozdního kapitalismu, Teorie postmoderny, s. 24-97)

JANOŠČÍK, Václav, LIKAVČAN, Lukáš a RŮŽIČKA, Jiří (eds.). Mysl v terénu. Filosofický realismus v 21. století. Praha: AVU, 2017. ISBN 978-80-87108-72-7. (Úvod do hyperobjektů, s. 91-107).

ŽIŽEK, Slavoj. Nepolapitelný subjekt. Chomutov: Luboš Marek, 2007. ISBN 978-80-87127-02-5. (Úvod, Noc světa, s. 5-135 ).

 

Doporučená literatura:

ADORNO, Theodor W. Žargon autenticity. K německé ideologii. Praha: Academia, 2015.ISBN 978-80-200-2511-1.

BADIOU, Alain. Svatý Pavel. Zakladatel univerzalismu. Praha: Svoboda Servis, 2010. ISBN 978-80-86320-64-9.

DERRIDA, Jacques. Násilí a metafyzika. Praha: Filosofia, 2002. ISBN 80-7007-166-4.

HAUSER, Michael. Prolegomena k filosofii současnosti. Praha: Filosofia, 2007. ISBN 978-80-7007-270-7.

HONNETH, Axel. Patologie rozumu. Dějiny a současnost kritické teorie. Praha: Filosofia, 2011. ISBN 978-80-7007-352-0.

JANOŠČÍK, Václav (ed.). Objekt. Praha: Kvalitář, 2015. ISBN 978-80-260-8639-0.

KANDA, Roman (ed.). Podzim postmodernismu. Teoretické výzvy současnosti. Praha: Filosofia, 2016. ISBN 978-80-7007-449-7.

KUŽEL, Petr. Filosofie Louise Althussera. O filosofii, která chtěla změnit svět. Praha: Filosofia, 2014. ISBN 978-80-7007-417-6.

PETŘÍČEK, Miroslav. Úvod do současné filosofie. Praha: Herrmann a synové, 1997. ISBN 80-238-1741-8.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (27.04.2021)

1. Vymezení základních proudů současné filosofie, jejich východisek a témat. Kontinentální filosofie a analytická filosofie. Vztah k modernismu a postmodernismu
2. Základní proudy kontinentální filosofie: postmoderní myšlení, kritická teorie, postmarxismus, fenomenologie, feminismus, ekologické myšlení
3. Postmoderní myšlení, jeho vznik, představitelé a témata
4. Postmoderní koncepce: konec velkých vyprávění (Lyotard), epistéma (Foucault), dekonstrukce (Derrida), simulacrum (Baudrillard)
5. Kritická teorie (Adorno, Habermas, Honneth)
6. Fenomenologie (Husserl, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty)
7. Postmarxismus a nová ontologie (Althusser, Badiou, Žižek)
8. Posthumánní ontologie (Harman, De Landa, Meillassoux, Laruelle)
9. Feministická filosofie (Butlerová, Irigaray)
10. Ekologické myšlení (hypotéza Gaia, kritika antropocentrismu, vztah civilizace a přírody, apokalyptická vize)
11. České myšlení (Patočka, Kosík, Machovec, Bondy)
12. Hlavní sporné otázky současného myšlení: Co je to lidský subjekt? Existují pouze mnohosti nebo také hranice? Jak pojímat pravdu? (úvod do aktuálních diskusí).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (27.04.2021)

Atestace: zkouška

Podmínky zakončení předmětu:

 • docházka a aktivní účast - max. 1 absence na seminářích;  
 • prezentace referátu (připraveného ve skupině) k danému tématu (podle předepsané četby) o rozsahu 30 minut zakončená otázkou do diskuze;
 • otázky pravidelně odevzdávané každou skupinou v hodinách seminářů; otázku odevzdává každá skupina – musí být vytištěna a odevzdaná v dané hodině (otázky dodané elektronicky nebo po daném semináři se nepřijímají);


zkouška

 • absolvování písemného testu – zkouška.


Hlavička „otázky“ (list papíru A4):

 • Současná filozofie 
 • datum semináře (tj. datum odevzdání)
 • označení semináře (např. S1)
 • označení skupiny (např. B)
 • celá jména všech jejích členů
 • přesná citace textu
 • otázka/komentář


Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti a bude chtít získat atestaci, bude muset napsat písemnou práci splňující následující podmínky:

 • max. 5 normostran textu – tj. 9000 znaků včetně mezer,
 • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů,
 • studující při psaní písemné práce musí pracovat minimálně s jednou sociologickou monografií,
 • v práci musí být jasně formulovaná výzkumná otázka (či sada otázek),
 • téma práce je třeba předem osobně konzultovat s vyučujícím předmětu,
 • práce musí být odevzdána nejpozději do konce posledního týdne výuky v semestru s to odesláním na e-mail vyučujícího.