PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální a politická filosofie - OPBO4O052B
Anglický název: Social and Political Philosophy
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 27 / 27 (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
PhDr. Josef Stracený, CSc.
Prerekvizity : OPBO4O022A, OPBO4O031A
Anotace
Předmět seznamuje studenty se základním koncepcemi sociálního a politického myšlení v jejich vztahu k současným společenským fenoménům. Obsahem kurzu je novověké a moderní myšlení o politice, které utvářelo dnešní chápání demokracie, společného života, zákona, svobody a rovnosti. V návaznosti na tyto koncepce se probírají současné diskuse o lidských právech, liberální demokracii, lidu, národu a populismu. The course introduces students to the basic concepts of social and political thought in their relationship to contemporary social phenomena. The content of the course is the modern and contemporary thinking about politics that has shaped today's understanding of democracy, common life, law, liberty, and equality. Contemporary debates about human rights, liberal democracy, the people, the nation, and populism are discussed in relation to these conceptions.
Poslední úprava: Hauser Michael, doc. Mgr., Ph.D. (27.09.2023)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je orientace studentů v problematice politického myšlení, jež se dotýká současných témat.

Poslední úprava: Hauser Michael, doc. Mgr., Ph.D. (30.07.2019)
Deskriptory
Příprava na výuku  
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky  15 minut
Doba očekávané přípravy na 1 seminář 45 minut
Samostudium literatury (za semestr) 40 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 0 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 6 hodin
   
Plnění předmětu  
Seminární práce 8 hodin
Příprava na zápočet 1 hodina
Příprava na zkoušku a zkouška 16 hodin

Moodle předmětu:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11607

Poslední úprava: Hauser Michael, doc. Mgr., Ph.D. (11.09.2023)
Literatura

Povinná literatura:

RAWLS, John. Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85605-89-9, s. 17-27;70-74; 92-95.

COHEN, Gerald. Iluze liberální spravedlnosti. Praha: Filosofia, 2006. ISBN 80-7007-234-2, kap. Svoboda a peníze, s. 45-65; 141-163.

MARX, Karel. K židovské otázce. https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1843/101843.htm

DUFEK, Pavel, et al. Liberální demokracie v době krize. Praha-Brno: Slon, 2019. ISBN 978-80-7419-277-7. Kap. Krize právního konstitucionalismu a hledání alternativ, s. 93-115; Namísto závěru, s. 233-243.

TAYLOR, Charles. Zkoumání politiky uznání. Praha: Epocha, 2004. ISBN 80-86328-64-3, kap. Politika uznání, s. 44-91.

FUKUYAMA, Francis. Konec dějin a poslední člověk.Praha: Rybka Publishers, 2002. ISBN: 80-86182-27-4, s. 11-21 (úvod)

FEINBERG, Joseph Grim, HAUSER, Michael, ORT, Jarkub. Politika jednoty ve světě proměn. Praha: Filosofia, 2021.

 

Doporučená literatura: 

AGHA, Petr (ed.). Lidská práva v mezikulturních perspektivách. Praha: Academia, 2019. ISBN 978-80-200-2958-4.

BALIBAR, Étienne. Násilí a civilita. Praha: Rybka Publishers, 2017. ISBN978-80-87950-36-4.

BALLESTREM, Karl a Hennig OTTMANN. Politická filosofie 20. století. Praha: Oikúmené, 1993. ISBN 80-85241-52-8.

HABERMAS, Jürgen a Ian SHAPIRO. Teorie demokracie dnes, Filosofia, Praha 2001. ISBN 978-80-7007-156-4.

HEGEL, Georg, W. Základy filozofie práva. Praha: Academia, 1992. ISBN 80-200-0296-0.

HOLZBACHOVÁ, Ivana. Sociální filozofie. Brno: Masarykova univerzita, 1993. ISBN 8021005866.TAYLOR, Charles. Multikulturalismus. Praha: Filosofia, 2001. ISBN 80-7007-161-3.

KIS, János. Současná politická filozofie. Praha: Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-60-7.

PROKOP, Daniel. Slepé skvrny. Brno: Host, 2019. ISBN 978-80-7577-991-5.

 

Internetové zdroje:

https://plato.stanford.edu/entries/liberalism/

https://plato.stanford.edu/entries/socialism/

https://plato.stanford.edu/entries/conservatism/

 

Poslední úprava: Hauser Michael, doc. Mgr., Ph.D. (26.04.2021)
Sylabus

 1. Co je tématem sociální a politické filozofie. Tři základní proudy moderní politické filozofie: liberalismus, konzervativismus, socialismus
 2. Základní principy liberálního myšlení. Negativní a pozitivní pojetí svobody (Isaiah Berlin a Gerald Cohen)
 3. Libertarianismus (Nozick) versus sociální liberalismus (Rawls)
 4. Liberální multikulturalismus (Charles Taylor)
 5. Liberální demokracie jako konec dějin? Fukuyamova teze a její kritici: Derrida, Huntington
 6. Konzervativní myšlení, komunitarismus, návrat k hodnotám: Burke, Oakeshott, MacIntyre, Sandel
 7. Problematika fašismu
 8. Socialistické myšlení: Marxova politická teorie. Západní marxismus a Frankfurtská škola
 9. Problematika minulého režimu 
10. Současná rekonstrukce socialistického myšlení: pojem rovnosti (Balibar, Ranciere, Badiou) a aktualizovaná idea socialismu (Honneth)
11. Fenomén populismu a liberální demokracie. Pojem lidu jako základu demokracie. Typologie současného populismu
12. Současný svět a česká společnost v době přechodu (nerovnost, klimatická krize, válka, alternativní modely společnosti)

Poslední úprava: Hauser Michael, doc. Mgr., Ph.D. (06.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Atestace: zápočet a zkouška

Podmínky zakončení předmětu:
A) zápočet

 • docházka a aktivní účast - max. 1 absence na seminářích;  
 • prezentace referátu (připraveného ve skupině) k danému tématu (podle předepsané četby) o rozsahu 30 minut zakončená otázkou do diskuze;
 • otázky pravidelně odevzdávané každou skupinou v hodinách seminářů; otázku odevzdává každá skupina – musí být vytištěna a odevzdaná v dané hodině (otázky dodané elektronicky nebo po daném semináři se nepřijímají);


B) zkouška

 • získání zápočtu (viz výše),
 • absolvování písemného testu – zkouška.


Hlavička „otázky“ (list papíru A4):

 • Sociální a politická filozofie
 • datum semináře (tj. datum odevzdání)
 • označení semináře (např. S1)
 • označení skupiny (např. B)
 • celá jména všech jejích členů
 • přesná citace textu
 • otázka/komentář


Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti a bude chtít získat atestaci, bude muset napsat písemnou práci splňující následující podmínky:

 • max. 5 normostran textu – tj. 9000 znaků včetně mezer,
 • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů,
 • studující při psaní písemné práce musí pracovat minimálně s jednou sociologickou monografií,
 • v práci musí být jasně formulovaná výzkumná otázka (či sada otázek),
 • téma práce je třeba předem osobně konzultovat s vyučujícím předmětu,
 • práce musí být odevzdána nejpozději do konce posledního týdne výuky v semestru s to odesláním na e-mail vyučujícího.
Poslední úprava: Hauser Michael, doc. Mgr., Ph.D. (26.04.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK