Filosofie pro ZSV - OPBO4O032A
Anglický název: Philosophy in Civics
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 90 / 103 (90)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Prerekvizity : OPBO4O011A
Je prerekvizitou pro: OPBO4O053B, OPBO4O062B, OPBO4O061B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. (20.04.2021)
Předmět seznámí studenty se základními podobami filosofického tázání (ontologie, gnoseologie, filosofie lidské existence a filosofie jazyka) v současnosti, s moderními filosofickými směry a s filosofií jakožto metodologií společenských věd. Objasní rozdílná východiska filosofie, mýtu, náboženství, umění a vědy v pojetí světa a člověka. V rámci ontologie budou řešeny bytné charakteristiky (bytí a jsoucí, pohyb, prostor a čas), v rámci gnoseologie potom především pravda a poznání, v rámci filosofie existence se tematizují existence a svoboda, osoba a individualita, já a ten druhý, vlastní a cizí; v rámci filosofie jazyka budou studenti seznámeni s analytickou i neanalytickou filosofií (jazyk jako nástroj, médium, struktura, jazyk a řeč, jazyk a myšlení). Kurz rozvíjí analytické a kritické formy myšlení, umění argumentace, respektu k odlišným názorům i schopnost kultivované polemiky. Uvádí k zamýšlení se nad vztahem ke světu jako celku, k přírodě, jejíž jsme součástí, ke společnosti a kultuře, které jsou půdou naší existence a nakonec k hlubšímu poznání sebe sama.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. (05.08.2019)

Studenti budou systematicky uvedeni do povahy moderního filosofického tázání. Filosofie je zde pojata jako specifický způsob porozumění celku světa, lidského poznání a úsilí po pravdě a nakonec sebe-porozumění lidské existenci v současném světě. Cílem je kultivovat u studentů schopnost tázajícího kritického myšlení a snahy po hlubším porozumění nejširším kontextům lidského světa, společnosti a dějin v rovině existenciální a ontologické.

Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. (29.09.2023)

Časová zátěž vzhledem k počtu kreditů

36 hodin Přímá výuka

10 hodin Plnění průběžných úkolů: příprava na seminář - četba vybraných textů, interpretace, zpracování referátu

15 hodin Samostudium filosofických pramenů

20 hodin Příprava k ústní zkoušce

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. (20.04.2021)

Povinná literatura:

BENYOVSZKY, Ladislav a kol. Úvod do filosofického myšlení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-040-6.

PETŘÍČEK, Miroslav. Úvod do (současné) filosofie: [11 improvizovaných přednášek]. Praha: Herrmann & synové, 1997. ISBN 80-238-1741-8.

Doporučená literatura:

BENYOVSZKY, Ladislav a kol. Filosofická propedeutika I. Praha: SOFIS, 1999. ISBN 80-902439-8-3.
BENYOVSZKY, Ladislav a kol. Filosofická propedeutika II. Praha: SOFIS, 2001. ISBN 80-902785-2-3.
BLECHA, Ivan. Filosofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. ISBN 80-7182-147-0.
Olšovský, Jiří. Slovník filosofických pojmů současnosti. Praha: Vyšehrad, 2018. ISBN 978-80-7601-001-7.

Pramenná literatura:

BUBER, Martin. Já a Ty. Překlad Jiří Navrátil a Petr Babka. Vydání čtvrté, přepracované a doplněné, v Portále první. Praha: Portál, 2016. 126 stran. ISBN 978-80-262-1093-1.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Úvod k dějinám filosofie. 1., autoriz. vyd. Praha: Rovnost, 1952. 67 s. Živé odkazy. Ř. 2; sv. 8.

HEIDEGGER, Martin. O pravdě a Bytí = Vom Wesen der Wahrheit. Překlad Jiří Němec. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1993. 78 s. Váhy; sv. 10. ISBN 80-204-0416-3.

KIERKEGAARD, Søren Aabye. Bázeň a chvění; Nemoc k smrti. Překlad Marie Mikulová Thulstrup. Vyd. 1. Praha: Svoboda-Libertas, 1993. 249 s. Filozofické dědictví. ISBN 80-205-0360-9.

KIERKEGAARD, Søren Aabye. Současnost. Překlad Miloslav Žilina. Ve Votobii vyd. 1. [Olomouc]: Votobia, 1996. 107 s. Malá díla; sv. 60. ISBN 80-7198-089-7.

LEVINAS, Emmanuel. Existence a ten, kdo existuje. 2., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2009. 85 s. Oikúmené; sv. 79. ISBN 978-80-7298-414-5.

NIETZSCHE, Friedrich. Radostná věda. Překlad Věra Koubová. 3., přehlédnuté a opr. vyd. Praha: Aurora, 2001. 259 s. ISBN 80-7299-043-8.

PATOČKA, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin. 3., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2007. 135 s. Oikúmené; sv. 136. ISBN 978-80-7298-275-2.

SARTRE, Jean-Paul. Existencialismus je humanismus. Překlad Petr Horák. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2004. 109 s. Krystal; sv. 4. ISBN 80-7021-661-1.

WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Překlad Jiří Pechar. 2., upr. vyd. Praha: Filosofia, 1998. 294 s. Základní filosofické texty. ISBN 80-7007-103-6.

 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. (20.04.2021)

1. Co je filosofie? O povaze filosofického tázání.

2. Vztah filosofie, mýtu, náboženství a umění.

3. Vztah filosofie a vědy (specifičnost věd exaktních a společenských, postoj teoretický a přirozený).

4. Ontologická pojetí celku v moderním myšlení (bytí, svět, řád, ontologická diference) a bytné charakteristiky.

5. Čas a dějiny. Člověk v dějinách a ve společnosti. Svoboda a smysl dějin.

6. Pojetí lidské existence – autentické a neautentické bytí.

7. Filosofická reflexe krize (vůle k moci a přehodnocení všech hodnot, krize evropských věd, krize jako sebeztráta.

8. Gnoseologie – poznání a pravda, pravda a metoda, pravda a interpretace, kritéria pravdivosti.

9. Pojetí zkušenosti a transcendentálního subjektu ve fenomenologii.

10. Analytika lidského pobytu, její zastánci a kritici. Pobyt, existence, osoba a individualita, já a druhý, vlastní a cizí)

11. Jazykový obrat ve filosofii- analytická filosofie (jazyk jako nástroj komunikace).

12. Jazyk jako medium (v hermeneutice) a jako struktura (ve strukturalismu).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. (20.04.2021)
  • Aktivní účast v seminářích, zpracování prezentace k zadanému tématu
  • Ústní zkouška
Studijní opory
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (20.11.2022)

Odkaz na kurz v Moodle: 

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14394