PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociologie pro ZSV - OPBO4O023A
Anglický název: Sociology in Civics
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 107 / 91 (107)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D.
Prerekvizity : OPBO4O011A
Je prerekvizitou pro: OPBO4O052A, OPBO4O051B, OPBO4O042B, OPBO4O055B, OPBO4O065B, OPBO4O064B
Anotace -
Mezi základní otázky sociologie patří: Co je to společnost? Jak jí můžeme porozumět? Jaká je role jedince ve společnosti? Jakou hrají ve společnosti roli nerovnosti? Liší se současná společnost od jejích minulých forem? Co znamená pro svět globalizace? Kam lidská společenství směřují? A tak dál. Předmět Sociologie pro ZSV je zaměřen na úvod do vybraných otázek sociologie z hlediska sociologické teorie i sociologického výzkumu. Studující bude schopen po absolvování tohoto předmětu prakticky využívat tzv. sociologickou imaginaci (C. Wright Mills). Předmět se zabývá klasiky sociologického myšlení (É. Durkheim, K. Marx, M. Weber ad.) a seznamuje s klíčovými paradigmaty sociologie. Na základě tohoto přehledu se výuka následně zaměřuje na témata kultury, socializace, sociálního řádu, globalizace, sociální stratifikace, problematiku vztahu společnosti a přírody atp.
Poslední úprava: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (12.04.2021)
Cíl předmětu

Seznámit studující se základními problémy a pojmy sociologie a s některými vybranými sociologickými tématy.

Poslední úprava: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (12.04.2021)
Deskriptory

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

15 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

45 minut

Samostudium literatury (za semestr)

40 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

0 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

6 hodin

               

Plnění předmětu            

Seminární práce

8 hodin

Příprava na zápočet

1 hodina

Příprava na zkoušku a zkouška

16 hodin

Poslední úprava: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (21.01.2022)
Literatura

Povinná literatura
Bauman, Zygmunt a May, Tim. Myslet sociologicky: netradiční uvedení do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010.
Giddens, Anthony a Sutton, Philip W. (ed.). Sociologie. Praha: Argo, 2013, s. 23–194, 233–352, 395–436, 481–620, 757–852.
Harari, Yuval N. Sapiens: úchvatný i úděsný příběh lidstva. Voznice: Leda, 2014.

Studijní literatura
Harari, Yuval Noah. Sapiens. Stručné dějiny lidstva. Praha: Leda, 2013, s. 370–422.
Hroch, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011, s. 16–60.
Jarkovská, Lucie. Školní třída pod genderovou lupou. Sociologický časopis. 2009, roč. 45, č. 4, s. 727–752.
Mareš, Petr. Od práce emancipující k práci mizející. Sociologický časopis. 2004, roč. 40, č. 1–2, s. 37–48.
Prokop, Daniel. Slepé skvrny: o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. Brno: Host, 2020, s. 65–90.

Doporučená literatura
Berger, Peter L. Pozvání do sociologie: humanistická perspektiva. Brno: Barrister & Principal, 2017.
Jandourek, Jan. Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2009.
Keller, Jan. Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012.
Petrusek, Miloslav. Základy sociologie. Praha: Akademie veřejné správy, 2009.

Další literatura bude doporučena během výuky.

Poslední úprava: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (28.01.2022)
Metody výuky

Přednášky a semináře.
Na přednáškách jsou představeny základní problémy, pojmy a přístupy týkající se vybraných sociologických témat.
V seminářích probíhá diskuse nad tématy vztahujícími se k přednáškám. Diskuse většinou probíhá na základě textů, které jsou v předstihu k dispozici v SISu nebo jsou volně ke stažení.
E-learning: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13158

Poslední úprava: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (28.01.2022)
Sylabus
 1. Úvod: představení předmětu.
 2. Co je sociologie: sociologie jako věda o modernitě, vznik, vývoj a struktura, sociologické poznání a jednotlivé sociologické perspektivy: funkcionalistické, konfliktualistické a interpretativní paradigma
 3. Základy sociologického výzkumu: základní přehled, kvantitativní a kvalitativní výzkumné strategie
 4. Kultura, příroda a společnost: definice, vztah kultury a přírody a společnost, kulturní relativismus
 5. Socializace, sociální řád a každodenní interakce: socializace, interakce a jedinec ve společnosti, hodnoty a normy
 6. Vzdělávání: vzdělanost jako projev modernity, sociální, etnické, rasové a genderové nerovnosti ve vzdělávání, vzdělání a sociální reprodukce
 7. Práce, ekonomický život a moderní organizace: zemědělská revoluce, průmyslová revoluce, prekarizace práce, průmysl 4.0, byrokracie a mcdonaldizace společnosti
 8. Sociální stratifikace: typy sociální stratifikace (kasty, stavy, třídy), současné výzkumy a aktuálnost sociální stratifikace
 9. Gender: pohlaví a gender, sexuální orientace, rodina, sexismus, genderové nerovnosti
 10. Etnicita a rasa: přístupy k etnicitě, rasa a rasismus, racializace společnosti
 11. Národy a nacionalismus: definice, modernizace, etnické kořeny a národ jako kulturní konstrukce
 12. Globální změny a životní prostředí: globalizace a s ní spjaté procesy, environmentální otázky a problémy, ekologická udržitelnost a spravedlnost
Poslední úprava: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (10.01.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Atestace: zápočet a zkouška

Podmínky úspěšného zakončení předmětu:
A) zápočet

 • docházka a aktivní účast - max. 1 absence na seminářích;  
 • prezentace referátu (připraveného ve skupině) k danému tématu (podle předepsané četby) o rozsahu 30 minut zakončená otázkou do diskuze;
 • otázky k danému tématu (podle předepsané četby) pravidelně odevzdávané každou skupinou v hodinách seminářů; otázku odevzdává každá skupina – musí být vytištěna a odevzdaná v dané hodině (otázky dodané elektronicky nebo po daném semináři se nepřijímají);
 • didaktické komentáře k danému tématu (podle předepsané četby) odevzdávané každou skupinou v hodinách seminářů; komentář odevzdává každá skupina – musí být vytištěn a odevzdán v dané hodině (komentáře dodané elektronicky nebo po daném semináři se nepřijímají).


B) zkouška

 • získání zápočtu (viz výše),
 • absolvování písemného testu – zkouška.


Hlavička „otázky“ a „didaktického komentáře“ (list papíru A4):

 • Sociologie pro ZSV
 • datum semináře (tj. datum odevzdání)
 • označení semináře (např. S1)
 • označení skupiny (např. B)
 • celá jména všech jejích členů
 • přesná citace textu
 • otázka/komentář


Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti a bude chtít získat atestaci, bude muset napsat písemnou práci splňující následující podmínky:

 • max. 5 normostran textu – tj. 9000 znaků včetně mezer,
 • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů,
 • studující při psaní písemné práce musí pracovat minimálně s jednou sociologickou monografií,
 • v práci musí být jasně formulovaná výzkumná otázka (či sada otázek),
 • téma práce je třeba předem osobně konzultovat s vyučujícím předmětu,
 • práce musí být odevzdána nejpozději do konce posledního týdne výuky v semestru s to odesláním na e-mail vyučujícího.
Poslední úprava: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (21.01.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK