PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny filosofie - OPBO4O022A
Anglický název: History of Philosophy
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 107 / 112 (107)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPBO4O052B, OPBO4O062B, OPBO4O061B, OPBO4O053B
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Dějiny filozofie cvičení - texty.docx doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
stáhnout Uvod_do_filosofie.pptx Základní pojmy a motivy - sine qua non doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (18.04.2021)
Předmět je koncipován v jednotě s předmětem Filosofie pro ZSV. Uvádí do základních problémů filosofie v jejich genezi uvnitř evropské tradice. Student si osvojí základní motivy a pojmy evropské filosofie stejně jako porozumění rozdílu mezi jejich problematičností a neproblematickým fungováním uvnitř filosofického i nefilosofického myšlení. Zdůrazněna bude soupatřičnost filosofie a vzdělání, stejně jako význam filosofie pro naše rozumění světu. Výklad nebude zaměřen na jednotlivé nauky, ale spíše na specifický způsob svobody, který se ve filosofickém tázání odehrává.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (09.09.2019)

Cílem předmětu je vstup do myšlení, jak bylo jako možnost objeveno v evropské tradici.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (28.01.2022)

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

15 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

0 minut

Samostudium literatury (za semestr)

60 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

0 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

0 hodin

               

Plnění předmětu            

Seminární práce

0 hodin

Příprava na zápočet

6 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

25 hodin

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (17.01.2024)

Povinná literatura
STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007. ISBN 978-80-7195-206-0.

Doporučená literatura
ARISTOTELÉS. Metafyzika. Praha: Petr Rezek, 2008.
DESCARTES, René. Meditace o první filosofii ; Námitky a autorovy odpovědi. Praha: Oikoymenh, 2003. ISBN 80-7298-084-X.
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, SOBOTKA Milan ed. Dějiny filosofie. Praha: ČSAV, 1961-1974.
HUME, David. Zkoumání o lidském rozumu. Praha: Svoboda, 1996. ISBN 80-205-0521-0.
KANT, Immanuel. Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou. Praha: Svoboda, 1992. ISBN 80-205-0310-2.
NIETZSCHE, Friedrich. Ecce homo. Praha: Naše vojsko, 1993. ISBN 80-206-0270-4.
PATOČKA, Jan. Aristotelés, jeho předchůdci a dědicové: texty z 50. a 60. let. Praha: Oikoymenh, 2018. ISBN 978-80-7298-523-4.
PLATÓN. Gorgias. Praha: Oikoymenh, 1992. ISBN 80-85241-21-8.
PLATÓN. Ústava - Republika. Praha: Nová Akropolis, 1996. ISBN 80-86038-07-6.
PLATÓN. Menon. Praha: Otto, 1914. 
SOUSEDÍK, Stanislav a Tomáš AKVINSKÝ. Jsoucno a bytí: úvod do četby sv. Tomáše Akvinského. Praha: Křesťanská akademie, 1992. ISBN 80-900615-8-3.

MACHOVEC, Dušan. Dějiny antické filosofie. Jinočany: H & H, 1993. ISBN 80-85467-62-3.

SOBOTKA, Milan, ZNOJ, Milan a MOURAL, Josef. Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela. Praha: Filozofický ústav AV ČR, 1993. ISBN 80-7007-030-7.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (18.04.2021)

1. Zrod filosofování – předsokratici
2. Objev možnosti myslet uvnitř evropské tradice - specifičnost evropského myšlení oproti ne-evropským typům vztahu ke světu
3. Sofisté, Sókrates a Platón – objev filosofie a výchovy; axiomatizace a idealizace
4. Aristotelova filosofie
5. Helénistická filosofie a proměna filosofie na tradici – stoa, epikúrejci, pyrrhónská skepse
6. Novoplatonismus
7. Středověká filosofie a projekt scholastiky
8. Novověký projekt vědy jako nástroje zmocnění se přírody člověkem – Bacon, Galileo, Descartes, Hobbes
9. Karteziánský projekt světa a člověka – racionalismus: Spinoza, Leibniz; empirismus: Locke, Berkeley, Hume
10. Hlavní útvary filosofie 19. století - německá klasická filosofie; pozitivismus; empirismus; materialismus, voluntarismus
11. Filosofie 20. století a její problémy 1. - novopozitivismus, analytická filosofie, filosofie mysli
12. Filosofie 20. století a její problémy 2. - filosofie života, existencialismus, fenomenologie, postmoderna.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D. (18.04.2021)

 

  • Udělení zápočtu ze semináře bude podmíněno 1) zpracováním a prezentováním referátu o jednom z probíraných filosofů a 2) aktivní účastí - max. 1 absence na seminářích
  • Absolvování předmětu bude podmíněno absolvováním ústní zkoušky, na které student osvědčí své rozumění problematice probírané na přednáškách a v povinné literatuře a z alespoň jednoho titulu uvedeného v doporučené literatuře
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK