Inkluzivní pedagogika - OPBO1S128A
Anglický název: Inclusive Education
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Zk [HT]
Počet míst: 24 / 24 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Vyučující: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBO1O115A, OPBO1Q120A, OPBO1S121A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (29.01.2023)
Klíčová témata inkluzivní teorie a praxe: principy a metody práce s žáky a s třídami ve vzdělávání. Studenti si osvojí související aktuální legislativní předpisy, získají orientaci v zahraničních trendech a podmínkách inkluzivního vzdělávání. Budou seznámeni s katalogy podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s možnostmi jejich aplikací v praxi.
Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (26.04.2020)

Povinná literatura:

BARTOŇOVÁ, M. a kol. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.

HÁJKOVÁ V., STRNADOVÁ I: Inkluzivní vzdělávání: Teorie a praxe. Praha GradaPublishing,2009. ISBN 978-80-247- 3070-7.

KRATOCHVÍLOVÁ, J. Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: teorie, praxe, výzkum. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6527-7

LECHTA, V., ed. Inkluzivní pedagogika. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1123-5.

Doporučená literatura:

NĚMEC, Z, ŠIMÁČKOVÁ-LAURENČÍKOVÁ, K.,HÁJKOVÁ, V. Asistent pedagoga v inkluzivní škole. Praha: Univerzita Karlova, 2014. ISBN 978-80-7290-712-0.

SLOWÍK, J. Co je rozmanité a co je společné v inkluzivní škole z hlediska Ukazatele inkluze. Pedagogická orientace: vědecký časopis České pedagogické společnosti. Brno: Česká pedagogická společnost 1967-, 2018, 28(2), 213-234. ISSN 1211-4669.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (28.01.2024)

Zvládnutí teorie inkluzivní pedagogiky - zkouškového testu na min. 70%. 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (27.01.2023)

Obsahové vymezení:

  1. Východiska, principy a podmínky inkluzivního vzdělávání
  2. Hodnocení inkluzivity školy, cíle, formy, oblasti hodnocení a využitelné nástroje
  3. Školní třída jako heterogenní sociální skupina,  diversita žáků a její využití pro proces sociálního učení
  4. Sociální klima třídy a možnosti jeho diagnostiky, postoje, předsudky a stereotypy ve vyučovacím procesu, demokratická kultura a její podpora ve třídě.
  5. Problematika přechodů mezi vzdělávacími stupni a vzdělávacími  institucemi.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (28.01.2024)

Zvládnutí zkouškového testu na min. 70%, možnost 2 oprav.