PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Program řízené reflexe speciálního pedagoga III - OPBO1S127A
Anglický název: Supervised Reflection Program for Special Educators III
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 25 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Jana Horynová
PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Korekvizity : OPBO1S126A
Prerekvizity : OPBO1S119A
Je korekvizitou pro: OPBO1S126A
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (26.04.2020)
Předmět doplňuje odbornou přípravu v rámci předmětu Oborová praxe III v rámci bakalářského studijního oboru Logopedie. Cílem předmětu je zhodnotit průběh Oborové praxe III, vyzdvihnout přínos praxe, poukázat na problematická místa praxe a možnosti jejich řešení. Zkušenosti studentů jsou porovnávány s poznatky z relevantních odborných studií zaměřených na význam praxí při studiu pedagogických oborů. V rámci seminářů studenti zpracovávají seminární práce zaměřené na celkovou reflexi vykonaných praxí – nejvýznamnější postřehy ze seminární práce následně studenti formulují i do powerpointových prezentací, které v průběhu seminářů prezentují jako východiska pro skupinovou diskuzi. Dále v rámci praxe vypracují kazuistiky, které rovněž prezentují v rámci seminářů Program řízené reflexe speciálního pedagoga III.
Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (26.04.2020)

Povinná:

HLAĎO, P., HORÁČKOVÁ, M., DANIELOVÁ, L. Pedagogická praxe. Vyd. 1. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. 97 s. ISBN 978-80-7375-468-6.

MAZÁČOVÁ, N. Pedagogická praxe. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. 74 s. ISBN 978-80-7290-673-4.

NEZVALOVÁ, D. Reflexe v pregraduální přípravě učitele 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 72 s. ISBN 80-2440-208-4.

ŘEZNÍČEK, J., RUSEK, M. DidaEtika: opora pro studenty na souvislých pedagogických praxích a pro začínající učitele. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 57 s. ISBN 978-80-7290-794-6.

TOMKOVÁ, A., CHVÁL, M., HEJLOVÁ, H. Pedagogický a výzkumný rozměr studentských esejů v přípravě studentů učitelství pro primární školu. In Pedagogika: časopis pro vědy o vzdělávání a výchově, 60(3), 2010. s. 314-325. ISSN 0031-3815.

Doporučená:

KLUGEROVÁ, J., NĚMEC, Z.Speciálněpedagogická praxe ve vysokoškolském studiu. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského. 74 s. ISBN 978-80-7452-100-3.

ŠVEC, V. Od znalostí k pedagogické kondici: nový vhled do pedagogické přípravy studentů učitelství? In Pedagogika, 56(1), 2012. s. 91-102. ISSN 0031-3815.

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (26.04.2020)

Obsah:

1. Celkové zhodnocení studentských praxí, koncepce praxí a splnění cílů.

2. Praxe studentů pedagogických oborů z pohledu relevantních výzkumů – poznatky z terénu.

3. Prezentace studentů I. – průběh celého cyklu praxí, přínosy a řešené problémy.

4. Prezentace studentů II. – průběh celého cyklu praxí, přínosy a řešené problémy.

5. Prezentace studentů III. – průběh celého cyklu praxí, přínosy a řešené problémy.

6. Silné stránky praxí (brainstorming, skupinová diskuze).

7. Slabé stránky, ohrožení průběhu a příležitosti pro rozvoj praxí (brainstorming, skupinová diskuze).

8. Závěrečné zhodnocení.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D. (10.09.2022)

- vložení dokumentace praxe - záznamy z hospitací, přípravy na vlastní
asistentskou praxi, průběžné hodnocení vlastní praxe, potvrzení o účasti
na praxi a potvrzení o mlčenlivosti) do Moodle (bude upřesněno v rámci
seminářů).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK