PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Oborová praxe III - OPBO1S126A
Anglický název: Special Educational Practice III.
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 25 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Jana Horynová
PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Korekvizity : OPBO1S127A
Prerekvizity : OPBO1S118A, OPBO1S122A, OPBO1S123A
Je korekvizitou pro: OPBO1S127A
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (14.12.2022)
Oborová praxe je zaměřena na upevňování všeobecných, speciálně-pedagogických, psychologických a logopedických znalostí a dovedností při jejich aplikaci v reálných situacích práce speciálního pedagoga/logopeda. Povinné předměty oborové praxe jsou zařazeny do všech ročníků bakalářského studijního programu tak, aby svým zaměřením umožňovaly systematické rozvíjení kompetencí studenta v oblasti speciální pedagogiky, logopedie a surdopedie. Důraz je kladen na postupné zvyšování nároků na studenty při praktických činnostech v úzké provázanosti na profil absolventa. Oborová praxe III je zařazena do třetího ročníku bakalářského studijního programu. Studenti využívají teoretické znalosti a odborné dovednosti získané v předmětech profilujícího základu, zejm. v předmětech Logopedie a Surdopedie. Rozšiřují si kompetence získané absolvováním předmětů oborových praxí I a II. o speciální dovednosti související s modifikací podmínek reality v kontextu komplexního rozvoje osob s narušenou komunikační schopnosti a osob se sluchovým postižením. Obsahem předmětu Oborová praxe III je souvislé praktické působení studentů ve vybraných pracovištích logopedického a surdopedického typu pod supervizí fakultního učitele/mentora (logopeda). Studenti zde aplikují své teoretické znalosti a dovednosti, a zárověň získávají nové zkušenosti z reality profese. Jejich zkušenosti z praxe jsou předmětem osobních konzultací s mentorem. V návaznosti na aktivity studentů v rámci Oborové praxe III probíhá reflexe, sdílení výstupů ve skupině, Významou součástí je supervize. Supervize vede studenty k hlubšímu porozumění problematiky a profesionalizaci odborných činností. Student si volí jeden typ zařízení, kde se zapojuje do činností a připravuje si materiál pro "reflexi praxe", která následuje po návštěvách příslušného pracoviště. Vyučující praxe odpovídá na otázky studenta vztahující se k praxi, sleduje účast na zařízeních, aktivitu v průběhu vykonávané praxe aj. Podle možnosti se semináře k praxi zúčastní i vyučující teoretických předmětů, kteří mají vztah k tomuto druhu praxe. Vznikne tak výhoda zpětné vazby, kdy přednášející získají možnosti se ve svých přednáškách více věnovat oblastem, o které mají studenti zájem nebo které jim způsobují obtíže.
Deskriptory
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (14.12.2022)

Předmět má 6 kreditů dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 180 hodinám.

Přímá výuka:              

·         cvičení 24 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 60 hodin

·         oborová praxe, zpracování reflektivních úkolů a příprava na semináře 66 hodin

Příprava na zápočet: 30 hodin celkem

V případě distanční výuky budeme pracovat v aplikaci MS Teams, studenti obdrží včas odkaz. Dále bude využíván systém podpory studia Moodle.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (26.04.2020)

Povinná:

BENDL, S., KUCHARSKÁ, A. a kol. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie - skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2008.ISBN 978-80-7290-366-5

HLAĎO, P., HORÁČKOVÁ, M., DANIELOVÁ, L.Pedagogická praxe. Vyd. 1. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. 97 s. ISBN 978-80-7375-468-6.

KEPKA, J., KLEČKOVÁ, G. Pedagogická praxe: metodické pokyny. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. 152 s. ISBN 978-80-7043-590-8.

Kolektiv autorů.Soubor metodických materiálů pro asistenty pedagoga.Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015.

MAZÁČOVÁ, N. Pedagogická praxe. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. 74 s. ISBN 978-80-7290-673-4.

Doporučená:

KLUGEROVÁ, J., NĚMEC, Z.Speciálněpedagogická praxe ve vysokoškolském studiu. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského. 74 s. ISBN 978-80-7452-100-3.

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (14.12.2022)

Student si volí jeden typ zařízení, které ve své činnosti uplatňuje logopedickou intervenci. Zapojuje se do činností a připravuje si materiál pro vlastní práci s klientem. Následuje reflexe praxe, která umožní vzájemně propojovat prakticky ověřené dovednosti, uvádět je do souvislostí s teoretickým základem metod a forem speciálně pedagogického/logopedického působení.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (14.12.2022)

Aktivní účast na oborové praxi, povinná účast na praxi (100%)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK