PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s narušenou komunikační schopností - OPBO1S111A
Anglický název: Special Education of Individuals with Speech and Language Disorders
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: 26 / 26 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ing. Jana Horynová
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Prerekvizity : OPBO1S103A
Je prerekvizitou pro: OPBO1S123A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (29.01.2023)
Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem i současnými názory na obor logopedie a systém logopedické intervence. Studenti získají poznatky o profesi logopeda a předmětu zájmu logopedie narušené komunikační schopnosti. Budou seznámeni s vývojem dětské řeči ve spojitosti s psychomotorickým vývojem tak, aby získali přehled o možných narušeních vývoje komunikačních schopností a dovedností dětí. Kurz přiblíží jednotlivé kategorie narušené komunikační schopnosti vyskytující se ve všech obdobích života člověka - v dětském věku, v období adolescence, v dospělosti i u osob ve stáří.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (29.01.2023)

Předmět má 5 kreditů dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 150 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 24 hodin

·         cvičení 12 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury a práce se studijními materiály 34 hodin

·         seminární práce 30 hodin

·         plnění úkolů a příprava na semináře 30 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška: 20 hodin celkem

Literatura
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (29.01.2023)

Povinná literatura:

KLENKOVÁ, J. Logopedie.  Praha:Grada, 2006. ISBN 80-247-1110-9.

KLENKOVÁ, J., BOČKOVÁ, B., BYTEŠNÍKOV, I. Kapitoly pro studenty logopedie. Brno: Paido, 2012.  ISBN 978-80-7315-229-1.

Doporučená literatura:

ALLEN, K. E., MAROTZ, L.R. Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-614-4.

BYTEŠNÍKOVÁ,I., KLENKOVÁ, J., HORÁKOVÁ., R. Logopedie a surdopedie.  Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-136-2.

DVOŘÁK, J. Logopedický slovník. Žďár nad Sázavou: Logopaediaclinica, 2001. ISBN 80-902536-2-8.

KRAHULCOVÁ, B. Dyslalie - patlavost. Praha: Beakra, 2007. ISBN 978-80-903863-0-3.

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1.

VITÁSKOVÁ, K., PEUTELSCHMIEDOVÁ, A. Logopedie. Olomouc: UP v Olomouci, 2005. ISBN 80-244-1088-5.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (29.01.2023)

Obsahové vymezení:

1.      Logopedie – historický vývoj, vztah k jiným vědním disciplínám.

2.      Organizace poskytování logopedické intervence, rezorty, v nichž je zajišťována poskytována logopedická intervence v České republice.

3.      Logoped, jeho vzdělání a činnost v oblasti prevence, diagnostiky a terapie.

4.      Komunikace - verbální a neverbální komunikace, jazyk, řeč.

5.      Ontogeneze řeči, faktory ovlivňující vývoj řeči. Psychomotorický a řečový vývoj u dětí.

6.      Mluvní orgány, základní pojmy z fonetiky.

7.      Vymezení narušené komunikační schopnosti, jednotlivá dělení a názory na klasifikaci.

8.      Charakteristika jednotlivých kategorií narušené komunikační schopnosti.

9.      Současný pohled na narušený vývoj řeči, dělení vývojových narušení komunikační schopnosti.

10.    Získaná narušení komunikační schopnosti v průběhu života.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (29.01.2023)

- k úspěšnému splnění kurzu je nutné průběžné plnění zadaných úkolů,

- v závěru kurzu složení zkoušky formou písemného testu (pPředpokladem splnění podmínek testu je 80% správných odpověd

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK