PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vývojová a sociální psychologie - OPBO1Q120A
Anglický název: Developmental and Social Psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBS3Q120A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
Prerekvizity : OPBO1Q101A
Je prerekvizitou pro: OPBO1S129A, OPBO1S128A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (04.05.2020)
V předmětu se studenti seznámí s pohledy vývojové a sociální psychologie na období věku školního, ale i předškolního, aby porozuměli návaznosti jednotlivých vývojových etap a zákonitostem vývoje v jednotlivých životních etapách, socializaci a sociálně-psychologickým souvislostem soužití ve skupinách.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (29.01.2023)
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 20 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 20 minut
Samostudium literatury (za semestr) 10 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 10 hodin

Plnění předmětu

Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 15 hodin
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (04.05.2020)

Základní

Fontana, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál 2003.

Hayesová, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 2000.

Helus z. Sociální psychologie pro učitele. Praha: Grada, 2006.

Helus, Z. Osobnost a její vývoj. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2003.

Hrabal, V. Sociální psychologie pro učitele. Praha: Karolinum, 2002.

Langmeier, J. - Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006.

 

Doporučená

Damon, W. – Lerner, R. M. (Eds.): Handbook of child psychology. Vol. 1–4. (6. vydání) Hoboken: Wiley & Sons, 2006.

Piaget, J. – Inhelderová, B.: Psychologie dítěte. Praha: Portál, 1997.

Pražská skupina školní etnografie: Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Praha: Karolinum, 2005.

Říčan, P.: Cesta životem. Praha: Portál, 2004 / 2006.

Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Praha: Karolinum, 1999.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (04.05.2020)

V úvodních tématech bude pozornost zaměřena na obecné charakteristiky vývojové a sociální psychologie: vymezení předmětů obou disciplín a jejich metody, principy a determinanty vývoje (zrání vs. učení, dědičnost vs. prostředí), socializace a její mechanismy (sociální učení, nápodoba, identifikace, observační učení), vybrané teorie vývoje a socializace aj. V dalších přednáškách se pozornost přesune k vybraným sociálně-psychologickým fenoménům, které ovlivňují školní úspěšnost, jako je sociální facilitace a inhibice, sociální vliv, struktura a dynamika sociálních skupin atd. Následně bude uplatňován přístup skrze jednotlivá vývojová období, u nichž dojde k představení specifických charakteristik a principů socializace. Hlavní důraz bude kladen na porozumění kontinuity a gradace vývoje v předškolním věku, v němž se dítě dobírá tzv. školní zralosti, a vývoje ve věku školním. Jednotlivá vývojová období budou charakterizována z hlediska dimenze kognitivní a afektivní. Ukázány budou jejich vzájemné souvislosti a možné vývojové problémy, které vznikají a/nebo se projevují ve škole.

 

Tématické okruhy přednášek:

 

1. Úvodní informace o předmětu; Vývojová a sociální psychologie; Determinanty vývoje

2. Sociální skupiny; sociální vliv

3. Vedení skupiny; komunikace ve skupině a mezi skupinami

4. Školní třída - diagnostika

5. Školní třída - práce se skupinou

6. Příběh psychického vývoje a jeho pojmová struktura

7. Vývojové výzvy v oblasti afektivní

8. Vývojové výzvy v oblasti kognitivní

 

Na společných setkáních se studenti seznámí s problematikou čtení povinné literatury. Oporou při samostudiu je kurz v aplikaci Moodle, kde jsou k dispozici podklady k jednotlivým tématům. Jednak v podobě power-pointových prezentací k jednotlivým přednáškám, jednak výňatky z odborných publikací.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (29.01.2023)

Podmínkou k ukončení předmětu je:

- splnění průběžných úkolů, které budou představeny na úvodním setkání,

- absolvování závěrečného didaktického testu, který obsahuje uzavřené úlohy pokrývající témata daná přednáškami a povinnou literaturou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK