PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematický software a numerické metody - OPBM2M123C
Anglický název: Mathematical software and numerical methods
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Prerekvizity : OPBM2M103A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: STEHLIKO (20.05.2019)
Předmět je zaměřen na využití tabulkových procesorů pro výpočty v matematice. Studenti se seznámí se základními postupy řešení vybraných numerických problémů, které se vyskytují při řešení úloh z praxe.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (28.12.2017)

JANČAŘÍK, A.; HOŠPESOVÁ, A.; DVOŘÁK, P. Využití programu MS Excel v práci učitele matematiky, Praha: UK v Praze, PedF, 2007, ISBN 978-80-7290-300-9 (dostupné on-line)

RALSTON, A. Základy numerické matematiky, Praha: Academia, 1973

VLACH, M. Základní numerické metody, Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1971

On-line: http://homel.vsb.cz/~kuc14/teach_NM.html

On-line: http://mathonline.fme.vutbr.cz/Numericke-metody-I/sc-8-sr-1-a-11/default.aspx

On-line: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~felcman/nm.pdf

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (28.12.2017)

I. Tabulkové procesory 

3 hodiny – Relativní a absolutní odkazy, matematické funkce, maticové funkce.

3 hodiny – Hromadné zpracovnání dat, statistické funkce, nástroje Řešitel a doplňky.

3 hodiny – CAS a numerické x algebraické řešení

 

II: Numerická matematika

3 hodiny – Úvod do problematiky numerické matematiky

3 hodiny – Odhady kořenů polynomů

3 hodiny – Řešení nelineárních rovnic

3 hodiny – Řešení soustav nelineárních rovnic

3 hodiny – Řešení soustav lineárních rovnic

3 hodiny – Interpolace, metoda nejmenších čtverců

3 hodiny – Numerické derivování a integrování funkce jedné proměnné.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (28.12.2017)

Zápočet bude udělen po napsání dvou praktických testů – řešení úloh pomocí matematického software v počítačové učebně.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK