PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
History of the Czech literature IV - OPBLL2110Z
Anglický název: History of the Czech literature IV
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Prerekvizity : OPBC2L111A, OPBC2L113A
Anotace -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (26.04.2022)
Cílem předmětu je poskytnout studentům znalostní systémově založenou bází, díky níž budou schopni vyučovat starší českou literaturu na různých stupních školství. Předmět sestává z přednášek, které budou zahrnovat tyto okruhy: 1. Periodizace literatury staršího období. 2. Duchovní píseň předhusitská jazykově česká a latinská. 3. Husitství a duchovní píseň, náboženské proudy Čech 16. století a jejich vztah k duchovní písni. 4. Pobělohorská duchovní píseň a její vliv na další proměny žánru v 19. století. 5. Modlitba v proměnách středověké a raněnovověké literatury. 6. Hagiografie, její význam v dějinách starší české literatury, světci, kanonizace. Nejstarší legendy na českém území. 7. Předhusitská legendistika, vývojové tendence, formy. Vztah husitství k hagiografii. 8. Hagiografie v raném novověku, konfesijní postoje ke světcům, pobělohorská legendistika. 9. Homiletika v dějinách starší české literatury, vazba na antickou a středověkou rétoriku. 10. Raně novověké kazatelství, proměny žánru: umění nové elokvence a její ústup. 11. Rekreativní literatura a její ambivaletní podoby ve středověku. 12. Krátké narativní žánry v raném novověku, fabule, švanky, exempla. Synkretičnost funkcí. Součástí předmětu jsou semináře, zaměřující se na praktickou znalost čtení starých textů jak tištěných, tak rukopisných. Na vybraných dílech budou demonstrovány možnosti interpretace starší české literatury. V ZS semestru 2020/21 bude výuka realizována distančně pomocí aplikace zoom, Meeting ID: 348 359 8149, Passcode: stcl
Deskriptory
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (26.04.2022)

Online výuka 2020/21 probíhá na platformě ZOOM, Meeting ID: 348 359 8149

https://cesnet.zoom.us/j/3483598149
 

Literatura -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (26.04.2022)

A. Škarka, Půl tisíciletí českého písemnictví, Praha 1986

Z. Kalista, České baroko, Praha 1941

B. Beneš, Světská kramářská píseň, Brno 1970

Staří slezští kazatelé (ed. M. Kopecký), Ostrava 1970

Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu (ed. B. Havránek, J. Hrabák), Praha 1957

Výbor z české literatury doby husitské I-II (ed. B. Havránek, J. Hrabák, J. Daňhelka), Praha 1963-1964

pro evropský kontext nejpřehledněji:

G. Hoffmeister, Deutsche und europäische Barockliteratur, Stuttgart 1987

H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik, 1960

M. Szyrocki, Die deutsche Literatur des Barock. Eine Einführung, 1968

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (26.04.2022)

1) Odevzdání zkontrolované seminární práce

2) Předložení strukturovaného seznamu lietratury obsahující minimálně 10 knižních titulů starší české literatury.

3) Účast na seminářích s aktivní účastí

Sylabus -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (26.04.2022)

1. Periodizace literatury staršího období. 2. Duchovní píseň předhusitská jazykově česká a latinská. 3. Husitství a duchovní píseň, náboženské proudy Čech 16. století a jejich vztah k duchovní písni. 4. Pobělohorská duchovní píseň a její vliv na další proměny žánru v 19. století. 5. Modlitba v proměnách středověké a raněnovověké literatury. 6. Hagiografie, její význam v dějinách starší české literatury, světci, kanonizace. Nejstarší legendy na českém území. 7. Předhusitská legendistika, vývojové tendence, formy. Vztah husitství k hagiografii. 8. Hagiografie v raném novověku, konfesijní postoje ke světcům, pobělohorská legendistika. 9. Homiletika v dějinách starší české literatury, vazba na antickou a středověkou rétoriku. 10. Raně novověké kazatelství, proměny žánru: umění nové elokvence a její ústup. 11. Rekreativní literatura a její ambivaletní podoby ve středověku. 12. Krátké narativní žánry v raném novověku, fabule, švanky, exempla. Synkretičnost funkcí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK