Seminář k přípravě bakalářské práce (informatika) - OPBI3I040A
Anglický název: Seminar for preparation of a bachelor thesis
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 5 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 15 (9999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
Vyučující: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. (02.01.2024)
Cílem předmětu je seznámit studenty s přístupem k realizaci odborně zaměřené práce po formální, obsahové a typografické stránce, se základy odborné a vědecké práce, používání výzkumných metod a s úvodem do základů matematického a statistického zpracování dat. Předmět poskytuje praktické základy potřebné k vědeckému způsobu práce při analytickém a kvalitativním zpracování údajů. Studenti se zde seznámí především se strukturou závěrečné bakalářské práce (ZBP) a s metodami, které mohou ve své práci použít. Předmět sleduje po teoretické i praktické stránce logickou linii zpracování výzkumné nebo aplikační práce: výběr tématu, postup po zadání, formulace cílů, zpracování metodiky, práce s informačními zdroji, metody vhodné pro realizaci praktické části práce, řešení modelových příkladů, zpracování ZBP, zpracování výsledků a jejich interpretace, požadavky na formální uspořádání, prezentace vybraných úseků ZBP.
Deskriptory
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. (02.01.2024)
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 120 minut
Samostudium literatury (za semestr) 5 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 8 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 30 hodin
 
Plnění předmětu  
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 3 hodiny
Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. (02.01.2024)

ČSN ISO 690 (01 0197). Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.
ČSN 01 6910.  Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut, 1997.
GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Praha: Paido, 2010, 261 s. ISBN 978-80-7315-185-0.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012, 407 s. ISBN 978-80-262-0219-6.
HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. 4., rozš. vyd. Praha: Portál, 2012, 736 s. ISBN 978-80-262-0200-4.
HOLOUŠKOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M. a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc : Univerzita Palackého, 1995.
KAPOUNOVÁ, J. Formální úprava diplomové práce. Ostrava : Ostravská universita, Pedagogická fakulta, 1998.
POLÁCH, E. Pravidla sazby diplomových prací. České Budějovice: Pedagogická fakulta, 1997.
PRUCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník : 3. doplnené  a aktualizované vydání. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-579-2.
ŠKALOUDOVÁ, A. Statistika v pedagogickém výzkumu. Praha : PedF UK, 1998. ISBN: 80-86039-56-0

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. (02.01.2024)
Informační zdroje a materiály pro zpracování BP
Postup zpracování odborné studie
Informační zdroje v odborné práci
Metody používané v empirické části práce
Zpracování získaných informací a výsledků výzkumu
Interpretace a prezentace získaných výsledků
Obhajoba závěrečné bakalářské práce
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Reitmayer, CSc. (13.02.2024)

Aktivní práce v seminářích, průběžné plnění zadaných úkolů.
Vypracování zápočtové práce z oblasti zaměření předmětu. Prezentace zápočtové práce. Není-li uvedeno jinak, požaduje se práce původní, vytvořená samostatně na základě v práci uvedené literatury a informačních zdrojů. Termín odevzdání bude upřesněn na prvním semináři.
Odevzdaný úkol může být vrácen k úpravě či přepracování.
Uznané úkoly zakládají důvod k udělení zápočtu.
Zápočet má řádný a dva opravné termíny.

V případě, že vedení fakulty stanoví, že není možno konat prezenční formu výuky na fakultě a výuka bude realizována distanční formou, bude distanční forma výuky prováděna on-line v MS Teams. On-line výuka bude probíhat v časech podle rozvrhu. Současně bude distanční výuka posílena zasíláním podkladových materiálů a úkolů k vypracování e-mailem na e-mailovou adresu studentů, která je uvedena v SISu.