PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Harmonie a základy kontrapunktu II - OPBH2H112A
Anglický název: Harmony and Rudiments of Counterpoint II
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 1 (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Prerekvizity : OPBH2H107A
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (13.09.2022)
Obsah předmětu: základní principy vokálního, instrumentálního a soudobého kontrapunktu, neterciová akordická stavba, akordické kombinace, církevní a moderní evropská modalita, bitonalita a polytonalita, rozšířená tonalita, atonalita, serialita, aleatorika. Analýza skladeb instrumentální a vokální literatury s využitím aktuálních vědomostí a dovedností ve vztahu k aktuálnímu repertoáru v rámci nástrojové, pěvecké a sborové přípravy. Výuka může probíhat částečně e-learningem (prostřední Moodle), nebo on-line (Skype nebo Microsoft Teams). Prezenční výuka probíhá spolu s výukou předmětu Aplikovaná hudební teorie II.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (23.09.2018)

Obsah předmětu: základní principy vokálního, instrumentálního a soudobého kontrapunktu, neterciová akordická stavba, akordické kombinace, církevní a moderní evropská modalita, bitonalita a polytonalita, rozšířená tonalita, atonalita, serialita, aleatorika. Analýza skladeb instrumentální a vokální literatury s využitím aktuálních vědomostí a dovedností ve vztahu k aktuálnímu repertoáru v rámci nástrojové, pěvecké a sborové přípravy.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (30.09.2020)

E-learning - prostředí Moodle 1

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2760 - kurz ve výstavbě, bude průběžně doplňován.

 

On-line výuka - Microsoft Teams - dle rozvrhu nebo individuální oboustranné domluvy se studenty. Přesné datum konání a link budou s týdenním předstihem doplňovány.

Studenti budou na on-line výuku upozorňováni připomínkou e-mailem.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (23.09.2018)

BURLAS, L. K niektorým črtám hudobného štýlu Bélu Bartóka. In: Metódy anlýzy a interpretácie hudby, I. Bratislava : Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 1997. ISBN 80-85182-51-3.

 FERKOVÁ, E. Harmonicko-tonálny pohyb jako obraz vývoja hudobnej formy. In: Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu, II. Bratislava : VŠMU, 1998, s. 117 - 126. ISBN 80-85182-57-2.

 FERKOVÁ, E. Pokus o algoritmizáciu harmonickej analýzy hudby 20. storočia. In: Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu, I. Bratislava : VŠMU, 1997, s. 61 - 66. ISBN 80-85182-51-3.

 GRABNER, H. Der lineare Satz. 2. vyd. Stuttgart : Ernst Klett Verlag, 1930. 187 s.

 HŮLA, Z. Nauka o kontrapunktu. Praha : Supraphon, 1985. 323 s.

 JANEČEK, K. Základy moderní harmonie. 1. vyd. Praha : ČSAV, 1965. 383 s.

 KRESÁNEK, J. Tonalita. 1. vyd. Bratislava : Opus, 1983. 406 s.

 KUŠNAREV, CH. O polifonii. 1. vyd. Moskva : Muzyka, 1971. 135 s.

 REUTER, F. Praktische Harmonik des 20. Jahrhunderts. b.v. Halle : Mitteldeutscher Verlag, 1952. 173 s.

 RISINGER, K. Modelování aleatoriky (Příspěvek k teoretickým možnostem aleatoriky v oblasti relací tónových výšek). In: Živá hudba, VII. Praha : AMU, 1981, s. 263 - 288.

 RISINGER, K. Nauka o harmonii XX. století. 1. vyd. Praha : Supraphon, 1978. 659 s.

 RISINGER, K. Nauka o kontrapunktu 20. století. 1. vyd. Praha : Supraphon, 1984.

 

SMOLKA, J. Bitonalita. In: Živá hudba, VII. Praha : AMU, 1981, s. 289 - 313.

 

ŠUĽGIN, D. I. Těoretičeskije osnovz sobremennoj garmonii. 1. vyd. Moskva : Vysšeje muzykaľnoje učilišče imeni M.M. Ippolitova-Ivanova, 1994. 376 s.

 

TICHÝ, V. Harmonicky myslet a slyšet. 1. vyd. Praha : HAMU, 1996. 267 s. ISBN 80-85883-10-4.

 

TICHÝ, V. Modalita. In: Živá hudba, VIII. Praha: AMU, 1984, s. 117 - 191.

 

THILMAN, J. P. Probleme der neuen Polyphonie. b.v. Dresden : Dresdener Verlagsgesellschaft, 1949. 111 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (15.09.2020)

OKRUH A

1.       Zásady stavby akordů a jejich čtyřhlasé úpravy, melodické vedení hlasů a jejich rozsah

2.       Hlavní a vedlejší kvintakordy v dur a moll, jejich funkce a zvláštní spoje

3.       Spojování příbuzných a nepříbuzných kvintakordů, kadence

4.       Sekvence, míšení tónin, závěry

5.       Obraty kvintakordu a jejich druhy

6.       Hlavní septakordy a nejčastější typy jejich rozvodů (dominantní, subdominantní, kombinovaný)

7.       Mimotonální akordy a akordy chromatické terciové příbuznosti

8.       Diatonická modulace

9.       Chromatická modulace

10.    Neapolský a lydický sextakord a modulace neapolským sextakordem

 

OKRUH B

1.       Alterované akordy (kvintakordy, septakordy, mimotonální akordy, dvojitá alterace)

2.       Neterciová akordická stavba

3.       Akordické kombinace, zahuštěné akordy

4.       Volná atonalita x organizovaná atonalita, řadová technika, dodekafonie

5.       Další operace s řadou, (multi)serialita, strukturalismus, punktualismus

6.       Moderní evropská modalita (exotické mody, umělé mody a způsob jejich výstavby, mody omezených transpozic)

7.       Základní principy vokálního kontrapunktu (konsonance x disonance, cantus firmus)

8.       Zásady kontrapunktu poměru 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 a synkopického kontrapunktu

9.       Typy imitace

10.    Instrumentální kontrapunkt a jeho formy

 

Student si vylosuje z každého okruhu 2 otázky, celkem tedy 4 otázky. Při hodnocení je kladen důraz na stručnou, věcnou formu odpovědi s použitím příslušné odborné terminologie.

Součástí zkoušky je i harmonický rozbor krátkého úseku instruktivní skladby období klasicismu (např. sonatina) s přípravou cca 15-20 minut před zkouškou. Tuto notovou ukázku si student rovněž vylosuje. Seznam skladeb, z nichž budou vybrány noty určené pro harmonický rozbor, bude zveřejněn na úvodní přednášce v semestru.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (23.09.2018)

1. kvartové akordy, biakordika, akordické kombinace

2.-3. modalita církevní, středověká a moderní

4.-5. serialita, dodekafonie

6.-9. základy vokálního kontrapunktu

10.-12. základy intrumentálního kontrapunktu

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (16.09.2019)
  • aktivní účast v seminářích
  • orientace v notovém materiálu v rámci harmonického rozboru
  • vytvoření autorských elementárních skladbiček na principu modálním a seriálním s vlastní prezentací
  • vytvoření autorských elementárních kontrapunktických cvičení s vlastní prezentací
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK