PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Organická chemie - OPBE4E032A
Anglický název: Organic chemistry
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 44 / 44 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Vyučující: doc. Mgr. Radim Hrdina, Ph.D.
prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (29.09.2022)
Předmět je zaměřen na charakteristiku organické chemie a její místo v systému chemických a přírodních věd. Obecná část zahrnuje problematiku atomu uhlíku, jeho vaznost, složení a struktury organických sloučenin, jejich klasifikace a názvosloví včetně prezentace základních typů organických reakcí. Systematickou část tvoří přehled chemie uhlovodíků a jejich derivátů. Kapitoly systematické části mají jednotnou strukturu: složení a struktura sloučenin, vzorce a názvy sloučenin, metody jejich přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti sloučenin, jejich praktické použití.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (29.09.2022)

McMurry, J.: Organická chemie. Brno - Praha: VUT - VŠChT, 2007

Červinka,O., Dědek, V., Ferles, M.: Organická chemie.  Praha: SNTL, 1980

Červinka, O., Doležal, S., Dudek, V., Fábryová, A., Hub, L.: Mechanismy organických reakcí.  Praha: SNTL, 1986

Hrnčiar, P.: Organická chémia. Bratislava: SPN, 1982

Pacák, J.: Stručné základy organické chemie. Praha: SNTL, 1978

Pacák, J.: Jak porozumět organické chemii. Praha: Karolinum, 1997

Liška, F.: Konstituce, konfigurace a konformace v názvech organických sloučenin. Praha: VŠChT, 2008

Kolář, K., Kodíček, M., Pospíšil, J.: Chemie II (organická a biochemie) pro gymnázia. Praha: SPN, 2005

Blažek, J., Flemr, V., Kolář, K., Liška, F., Zemánek, F.: Přehled chemického názvosloví. Praha: SPN, 2004

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (29.09.2022)

1)     Předmět organické chemie a její místo v systému chemických a přírodních věd, atom uhlíku, vazby v organických sloučeninách, struktura organických sloučenin, vzorce a modely organických sloučenin, izomerie v organické chemii.

2)     Klasifikace organických sloučenin, názvosloví organických sloučenin, klasifikace organických reakcí, mechanizmy reakcí v organické chemii.

3)     Alkany a alkeny, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

4)     Alkyny a areny, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

5)     Halogenderiváty uhlovodíků, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

6)     Alkoholy, fenoly a ethery, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

7)     Aldehydy a ketony, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

8)     Karboxylové kyseliny, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

9)     Substituční a funkční deriváty karboxylových kyselin, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

10) Aminy, diazoniové soli, azosloučeniny, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

11) Nitrosloučeniny, nitrososloučeniny a ostatní dusíkaté deriváty uhlovodíků, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

12) Organické sloučeniny křemíku, fosforu a síry, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

13) Organokovové sloučeniny, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

14) Heterocyklické sloučeniny, struktura, metody přípravy, fyzikální, chemické a biologické vlastnosti, praktické použití.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (29.09.2022)

Předmět je zakončen zápočtem a ústní zkouškou. K ústní zkoušce je možné přistoupit po absolvování zápočtu, který je udělen na základě úspěšného řešení písemného testu (úspěšnost alespoň  50%). Pro úspěšný průchod kurzem je vyžadována docházka alespoň 80%.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (29.09.2022)
Studijní opory jsou vedeny formou moodle kurzu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8601 (klíč: akreditacePPV2020")
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK