PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Obecná chemie - OPBE4E012A
Anglický název: General Chemistry
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 50 / 40 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Mgr. Dominika Koperová, Ph.D.
Mgr. Marta Kuhnová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (28.09.2019)
Obecná chemie zkoumá obecné zákonitosti nejrůznějších chemických dějů, podmínky, za nichž probíhají, a vnitřní stavbu látek, ze které vyplývají jejich vlastnosti. Předmět poskytuje informace z oblasti struktury atomů, molekul a látek, vzniku a vlastností chemické vazby, reakční kinetiky a chemické rovnováhy. Cílem je osvojení základních poznatků a dovedností nezbytných pro studium dalších chemických oborů. Tématy jsou postavení chemie mezi přírodovědnými disciplínami, chemická nomenklatura, základní chemické pojmy, jádro atomu a stavba elektronového obalu, periodický zákon, chemická vazba, skupenské stavy látek, reakční kinetika, chemická termodynamika, rovnovážné stavy a interakce látek s elektrickým a magnetickým polem.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Karel Vojíř, Ph.D. (06.09.2021)

Výuka bude probíhat v prezenční podobě. V případě nemožnosti prezenční výuky budou přednášky i cvičení probíhat v online prostředí v čase dle rozvhu.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Karel Vojíř, Ph.D. (06.09.2021)

VACÍK, J. Obecná chemie. Praha: SPN, 1986.

POLÁK, R., ZAHRADNÍK, R. Obecná chemie – Stručný úvod. Praha: ACADEMIA, 2000.

KLIKORKA, J., HÁJEK, B.,VOTINSKÝ, J. Obecná a anorganická chemie. Praha: SNTL, 1985.

OLMSTED, J., WILLIAMS, G. M. Chemistry, the molecular science. St.Luis: Mosby-Year Book, Inc., 1994.

BLEI, I., ODIAN, G. General, Organic and Biochemistry – Part I. General Chemistry. New York: Freeman and Co., 1999, s. 1 – 258.

ČIPERA, J. Základy obecné chemie. Praha: SPN, 1980.

MATĚJKA, P., SEDLÁČEK, J., HAVLÍČEK, D. Příklady z obecné chemie. Praha: UK, 1994.

ŠÍPEK, M. Sbírka příkladů z chemie. Praha: SNTL, 1974.

Materiály v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8247

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Karel Vojíř, Ph.D. (06.09.2021)
 • Vývoj a postavení chemie jako vědy
 • Základní chemické pojmy a nomenklatura
 • Základní chemické výpočty
 • Stavba atomu
 • Periodická soustava prvků
 • Chemická vazba
 • Skupenské stavy látek
 • Chemická termodynamika
 • Chemické rovnováhy
 • Rovnováhy v roztocích elektrolytů
 • Interakce látek s elektrickým a magnetickým polem
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Karel Vojíř, Ph.D. (06.09.2021)

Podmínkou pro získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních, příprava a odprezentování zadaného tématu vztahujícího se k významné osobnosti obecné chemie a alespoň 75% úspěšnost v zápočtovém testu.

Zkouška probíhá ústně na základě dvou vybraných otázek z okruhů dostupných v Moodle.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Karel Vojíř, Ph.D. (06.09.2021)

Kurz v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8247

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK