PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do didaktiky chemie - OPBE2E111A
Anglický název: Basics of Chemistry Education
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBE4E041A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Prerekvizity : OPBE2E105A, OPBE2E108A
Je prerekvizitou pro: OPBE2E115A
Je záměnnost pro: OKBE2E111A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (30.01.2019)
Předmět je zaměřen na seznámení studentů s edukační realitou současných škol a na zákonitosti didaktické transformace chemického obsahu do výuky. Cílem je především naučit studenty propojovat poznatky, analyzovat je z pohledu úměrnosti i užitečnosti pro žáky a v neposlední řadě motivovat studenty k dalšímu studiu v navazujícím magisterském studiu. Předmět se dívá na chemii nejen jako na samostatný předmět, ale zároveň ji integruje do přírodovědného vzdělávání a ukazuje na styčné body mezi běžných životem, průmyslem a učitelstvím chemie.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (30.01.2019)

Čtrnáctová, H., & Bílek, M. (2015). Didaktika chemie In I. Stuchlíková & T. Janík (Eds.), Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy (pp. 189-224). Brno: Masarykova univerzita.

Pachmann, E., & Beneš, P. (1993). Didaktika chemie (část obecná). Praha: Univerzita Karlova v Praze.

Pachmann, E., & Hofmann, V. (1981). Obecná didaktika chemie. Praha: SPN.

Rusek, M., Slavík, J., & Najvar, P. (2016). Obsahová konstrukce a didaktické uplatnění přírodovědného edukačního experimentu ve výuce na příkladu chemie. Orbis scholae, 10(2), 71-91.

Stuckey, M., Hofstein, A., Mamlok-Naaman, R., & Eilks, I. (2013). The meaning of ‘relevance’ in science education and its implications for the science curriculum. Studies in Science Education, 49(1), 1-34. doi:10.1080/03057267.2013.802463.

Aktuální publikace doporučené a zprostředkované přednášejícími.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. (25.10.2019)

1.       Didaktika chemie v soustavě pedagogických věd (P, MB), instruktivistický vers. konstruktivistický přístup ve výuce chemie

2.       Učení se a obsah výuky chemie, Kurikulum se zaměřením na chemii, RVP, ŠVP

3.       Učebnice chemie

4.       Cíle výuky chemie

5.       Učební úlohy v chemii

6.       Metody a formy výuky chemie, bádání a projekty

7.       Materiální didaktické prostředky ve výuce chemie, ICT ve výuce chemie 

8.       Postoje žáků k chemii a její výuce včetně cest jejich nápravy

9.       Přírodovědná gramotnost, mezinárodní i národní výzkumy

10.     Výuka přírodních věd/chemie v zahraničí

11.     Mimoškolní výuka chemie

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (03.03.2020)

Podmínkou udělení zápočtu je splnění všech zadaných úkolů. Mimoto je vyžadován a minimálně 80% účast na cvičeních.

Předmět je ukončeny zkouškou zahrnující jednotlivá témata kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK