PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Organická chemie I - OPBE2E108A
Anglický název: Organic chemistry
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Neslučitelnost : OB2309036
Prerekvizity : OPBE2E105A
Záměnnost : OB2309036
Je prerekvizitou pro: OPBE2E111A, OPBE2E113A
Je záměnnost pro: OKBE2E108A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (31.10.2018)
Organická chemie je zaměřena na sloučeniny uhlíku, jejich klasifikaci, názvosloví, strukturu a vlastnosti, jejich použití v praxi. Obsahem první části jsou obecné principy organické chemie, na které navazuje chemie uhlovodíků, halogenderivátů uhlovodíků a částečně kyslíkatých derivátů uhlovodíků.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (31.10.2018)

Osvojení si základních poznatků o struktuře a vlastnostech organických sloučenin s perspektivou jejich praktického využití (příprava a reakce organických sloučenin, organická technologie, ekologie a toxikologie organických sloučenin, využití poznatků v dalších oborech, např. biochemii, molekulární biologii).

Deskriptory
Poslední úprava: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (04.10.2020)

Výuka v zimním semestru 2020/2021

Výuka cvičení z předmětu Organická chemie pro studenty denního studia bude probáhat distanční formou

V měsíci říjnu budou každý týden rozesílány prostřednictvím SIS studijní materiály k výukovým tématům uvedených v sylabu předmětu, a to v čase výukových hodin v rozvrhu

Termín a způsob konzultace k zadaným tématům bude upřesněn v posledním týdnu měsíce října

Po měsíční výuce uvedenou formou zvážíme způsob a další možnosti distanční výuky v následujících měsících zimního semestru s ohledem na aktuální situaci

 

 

Výuka se uskuteční distančním způsobem s využitím učebního textu, doplněného otázkami a úkoly ( MOODLE Organická chemie). Dále bude využito povinné i doporučené literatury, která je uvedena v sylabu předmětu s vymezením té části textu, která se vztahuje k danému tématu. Tato informace bude zaslána e-mailem. Perspektivně mohou být využity také jiné formy distanční výuky. V případě potřeby je možné se obracet prostřednictvím e-mailu na vyučujícího nebo garanta předmětu.

Literatura
Poslední úprava: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (19.05.2019)

Povinná literatura:

McMurry, J.: Organická chemie. Brno - Praha: VUT - VŠChT, 2007

Červinka,O., Dědek, V., Ferles, M.: Organická chemie.  Praha: SNTL, 1980

Červinka, O., Doležal, S., Dudek, V., Fábryová, A., Hub, L.: Mechanismy organických reakcí.  Praha: SNTL, 1986

Doporučená literatura:

Hrnčiar, P.: Organická chémia. Bratislava: SPN, 1982

Pacák, J.: Stručné základy organické chemie. Praha: SNTL, 1978

Pacák, J.: Jak porozumět organické chemii. Praha: Karolinum, 1997

Liška, F.: Konstituce, konfigurace a konformace v názvech organických sloučenin. Praha: VŠChT, 2008

Kolář, K., Kodíček, M., Pospíšil, J.: Chemie II (organická a biochemie) pro gymnázia. Praha: SPN, 2005

Blažek, J., Flemr, V., Kolář, K., Liška, F., Zemánek, F.: Přehled chemického názvosloví. Praha: SPN, 2004

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (19.05.2019)

Zkouška se skladá z písemné a ústní části. K ústní zkoušce je možné přistoupit, je - li úspěšnost v písemném testu min. 50%.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (31.10.2018)

1. Předmět organické chemie, místo organické chemie v systému přírodních a chemických věd, charakter organických sloučenin.

2.  Atom uhlíku, hybridizace, vazby v organických sloučeninách, vaznost parametry chemické vazby, struktura a stereochemie molekul organických sloučenin.

3. Vzorce a modely organických sloučenin, jiné způsoby znázornění struktury molekul organických sloučenin, izomerie v organické chemii.
4. Klasifikace organických sloučenin, příklady, názvosloví v organické chemii, názvoslovné principy a jejich aplikace.

5. Přehled základních typů organických reakcí, reakční mechanismy a metody jejich výzkumu, struktura a vlastnosti organických sloučenin, empirické rovnice v organické chemii.

6. Důkazy a identifikace organických sloučenin, fyzikálně-chemické metody stanovení struktury organických molekul.

7. Alkany, příprava, reakce, vliv struktury na reaktivitu alkanů, mechanismy reakcí alkanů, praktické aplikace, ekologie a toxikologie alkanů.

8. Alkeny, příprava, reakce, vliv struktury na reaktivitu alkenů, mechanismy reakcí alkenů, praktické aplikace, ekologie a toxikologie alkenů.

9. Alkyny, příprava, reakce, vliv struktury na reaktivitu alkynů, mechanismy reakcí alkynů, praktické aplikace, ekologie a toxikologie alkynů.
10. Areny, příprava, reakce, vliv struktury na reaktivitu arenů, mechanismy reakcí arenů, praktické aplikace, ekologie a toxikologie arenů.
11. Halogenderiváty uhlovodíků, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu halogenderivátů, mechanismy reakcí halogenderivátů, praktické aplikace, ekologie a toxikologie halogenderivátů.
12. Alkoholy a fenoly, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu alkoholů a fenolů, mechanismy reakcí alkoholů a fenolů, průmyslové aplikace, toxikologie alkoholů a fenolů.

13. Ethery, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu etherů, mechanismy reakcí etherů, průmyslové aplikace, toxikologie etherů.
14. Aldehydy a ketony, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu aldehydů a ketonů, mechanismy reakcí aldehydů a ketonů, průmyslové aplikace, toxikologie aldehydů a ketonů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Hana Vodičková, Ph.D. (31.10.2018)

Předmět je zakončen zkouškou, která se skládá z ústní části a písemné části (test – min.50% úspěšnost). Seminář je zakončen zápočtem (písemný test- úspěšnost  min.50%)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK