PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výběrový seminář I-D - OPBD4D054B
Anglický název: Elective Seminar I-D
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 24 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.
Mgr. Kateřina Sládková
Anotace
Výběrové semináře I a II pro bakalářské studium svým zaměřením prohlubují historické kontextuální znalosti studenta. Semináře jsou koncipovány interdisciplinárně a propojují historii s příbuznými obory (např. dějiny umění, literární historie, geografie atd.), snaží se podpořit samostatnou práci studentů s různými typy pramenů a prohloubit jejich faktografické i argumentační schopnosti, prezentovat výsledky své práce veřejně a být schopen diskutovat a své závěry obhájit. Výběrový seminář I D - Ženy v dějinách. Od pramáti Evy k feministkám 21. století. Seminář se zaměřuje na tematicky i chronologicky velmi široce pojaté dějiny žen od starověku až do 21. století. Historie se pochopitelně věnuje všem lidem a nelze jistě psát výhradně dějiny žen bez mužů. Ženy byly vždy v kontaktu s muži, kteří – někdy až příliš často a příliš jednoznačně – životy žen (spolu)utvářeli. Přesto může pohled na dějiny žen tvořit určitou specifickou perspektivu historického výzkumu, jež nemusí přeceňovat rozdíly mezi pohlavími a vycházet pouze z již tradičního pojetí genderu. Sledovat můžeme témata jako je marginalizace žen ve „velké historii“, převážně negativní pohled na ženy utvářený antikou a biblickými texty, prosazování se žen v hospodářských aktivitách, kultuře, politice, proměňující se podíl žen ve vzdělávání, jejich postupnou emancipaci v době moderní. Stranou nezůstává každodennost žen ani rituály spojené se specificky ženskými úkoly, jako je porod a výchova dětí. Sledovat můžeme ženy v různých společenských postaveních, ať už to jsou panovnické rodiny, šlechta, kláštery, město či venkov. Je možné se věnovat i biografiím jednotlivých žen. Studenti budou připravovat referáty a kratší seminární práce. Pracovat se bude s prameny i literaturou, s důrazem na upevnění a rozšíření historických znalostí, metodologie i praktických dovedností nutných k vytvoření historické studie, ať již na úrovni seminární, bakalářské nebo magisterské diplomové práce. Výběr témat i výuka bude směřovat též k rozvoji didaktických dovednostní (ústní a písemná prezentace, příprava materiálů k hodině – prezentací, písemných hand-outů) a k diskutování témat pro výuku na různých stupních vhodných (např. rovnost mužů a žen, možnosti sociálního vzestupu žen atd.). Témata: I. Propedeutika (1. teoretické uchopení dějin žen. A co dějiny mužů? 2. Gender a historie.). II. Postavení ženy ve starověku a středověku (1. postavení ženy v biblických textech. 2. Postavení ženy v antice. 3. Postavení ženy ve středověku. 4. Ženské kláštery ve středověku.). III. Proměny postavení ženy v raném novověku (1. počínající emancipace žen v době humanismu a renesance. 2. Životní rituály: porod, svatba, smrt. 3. Žena v dobách reformace a konfesionalizace. 4. Emancipace ženy v době osvícenství.). IV. Žena v umění (1. žena ve výtvarném umění. 2. Žena v literatuře.). V. Shrnutí a didaktické využití problematiky.
Poslední úprava: Kepartová Jana, doc. PhDr., CSc. (15.07.2024)
Deskriptory
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 45 minut
Samostudium literatury (za semestr) 12 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 20 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 18 hodin
Plnění předmětu
Seminární práce 80 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
Poslední úprava: Entnerová Kateřina, DiS. (28.08.2023)
Literatura

Literatura:

Milena Lenderová - Božena Kopičková - Jana Burešová - Eduard Maur, Žena v českých zemích od středověku do 20. století, Praha 2009

Kateřina Čadková – Milena Lenderová – Jana Stráníková, Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie. Sborník příspěvků ze IV. pardubického bienále, Pardubice 2006

František Dvorský (ed.), Staré písemné památky žen a dcer českých, Praha 1869

Georges Duby – Michelle Perrot, A History of Women in the West I–V, Harvard University Press I–V, 1994–1996

Pavla Horská, Naše prababičky feministky, Praha 1999

Eduard Maur – Ludmila Fialová, Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 1996

Josef Petráň a kol., Dějiny hmotné kultury I–II,  Praha 1985–1997

Anna Skýbová, Listy bílé paní rožmberské, Praha 1985

Victor L. Tapié, Marie Terezie a Evropa, Praha 1998

Daniela Tinková, Tělo – věda – stát. Zrození porodnice v osvícenské Evropě, Praha 2010

Vojtěch Vlček (ed.), Ženské řehole za komunismu 1948–1989, Olomouc 2005

Poslední úprava: Kepartová Jana, doc. PhDr., CSc. (15.07.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK