PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
České a obecné dějiny V - OPBD4D052A
Anglický název: Czech and General History V
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Iva Beránková (07.02.2020)
Kurz České a obecné dějiny V se věnuje základním událostem a souvislostem sledovaného období, příčinám vypuknutí první světové války, jejímu průběhu a novému uspořádání světa. Pozornost je věnována vzniku versailleského systému a vytváření nových mocenských uskupení a struktur na straně jedné, světové hospodářské krizi v širších souvislostech na straně druhé a konečně nástupu nových ideologií (fašismus, nacismus a sovětský komunismus). Zvláštní pozornost se zaměří i na významné kulturní dění sledovaného období a na snahu o jeho unifikaci v rámci totalitárních systémů. Hlavním úkolem kurzu je postižení historických souvislostí mezi první a druhou světovou válkou, v rámci druhé světové války pak sledování zárodků konfliktů následné "studené války", období studené války a jejího ukončení. Důraz je rovněž kladen na vysvětlení základních problémů vnitřního vývoje zemí západního a východního bloku, vzájemných vztahů supervelmocí, popsání mechanismů a prostředků postupného sjednocování Evropy. Kurz dále objasní specifičnost problémů vývoje významných postkoloniálních rozvojových zemí; vymezí základní problémy soudobého světa a možnosti jeho dalšího vývoje s ohledem na náboženská a kulturní specifika. Získané informace z přednášek budou dále prohlubovány v semináři na základě práce s prameny, editovanými texty a sekundární literaturou. Témata: 1. První světová válka a proměny české otázky. 2. Vytvoření Versailleského systému, jeho protivníci a Československo ve 20. letech. 3. Fašismus, nacismus a stalinismus ve 30. letech. 4. Události let 1938-1939 (Mnichov, okupace čes. zemí a počátek 2. světové války). 5. Druhá světová válka a zápas za obnovu republiky. 6. Tzv. třetí Československá republika a poválečný svět. 7. konflikty na Blízkém východě, vznik státu Izrael, dekolonizace; „třetí svět“ a komunistická Čína 8. Etablování stalinistických režimů ve vých. Evropě a první fáze studené války. 9. První "uvolnění" mezi Východem a Západem a postupná "destalinizace". 10. Vývoj v šedesátých letech, Pražské jaro 1968 a sovětská okupace. 11. Détente mezi Západem a Východem, "Ostpolitik" Spolkové republiky a Helsinky. Vývoj normalizačního režimu a opozice v Československu. 12. Pád komunistického režimu, budování nové demokracie a rozpad ČSFR.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (16.12.2019)

Literatura

 

BENEŠ, Zdeněk a kol., Rozumět dějinám. Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848-1948. Praha 2002.

GEBHART, Jan - KUKLÍK, Jan: Druhá republika 1938-1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě. Praha 2004.

GEBHART, Jan - KUKLÍK, Jan: Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. XV/1-2. Praha 2006-2007.

JUDT, Tony: Poválečná Evropa: Její historie od roku 1945, Praha 2017.

KLIMEK, Antonín: Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. XIII. (1918-1929). Praha 2000.

KLIMEK, Antonín: Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. XIV. (1929-1938). Praha 2002.

LITERA, B. - TEJCHMAN, M. - VYKOUKAL, J.: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha 2000.

NÁLEVKA, Vladimír: Studená válka. Praha 2003.

NÁLEVKA, Vladimír: Světová politika ve 20. století I a II. Praha 2000

PRŮCHA, Václav (red.), Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. Díl I, II. Brno 2006 -2009

ŠEDIVÝ, Ivan: Češi, české země a velká válka 1914-1918. Praha 2001.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK