Historická regionalistika českých zemí - OPBD4D033A
Anglický název: Regional Studies of the Czech Lands
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 110 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
Mgr. Dušan Foltýn
Vyučující: Mgr. Dušan Foltýn
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Dušan Foltýn (12.10.2022)
Cílem kurzu je seznámení studentů s historickou disciplínou, jejíž poznání prohloubí znalosti získané v úvodu do studia dějepisu a v kurzech českých a obecných dějin na prostředí konkrétní studentem/kou vybrané lokality či regionu. Získané znalosti a kompetence by zároveň měly studentům umožnit v jejich budoucích působištích začleňování regionálních dějin a místních památek do výuky. Cvičení se zaměří zejména na relevantní primární prameny, a to nejen prameny písemné, ale též vizuální (kartografické, ikonografické a fotografické) a hmotné (movité a nemovité). Náplní úvodní části kurzu bude práce s edicemi pramenů. Následovat bude seznámení s vybranými odbornými a popularizačními díly s důrazem na schopnost studentů je samostatně kriticky číst. Z vizuálních pramenů budou prakticky využívány v první řadě dobové kartografické prameny (mapy stabilního katastru ad.). U hmotných pramenů bude důraz kladen na nemovité památky (časové zařazení, interpretace, terminologie).
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Dušan Foltýn (12.10.2022)

Aplikace a prohloubení poznatků a kompetencí získaných v úvodu do studia dějepisu a dalších předmětech na prostředí konkrétní lokality a regionu zvoleného studentem/kou.

Deskriptory
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (07.09.2022)
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 45 minut
Samostudium literatury (za semestr) 0 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 6 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 30 hodin
Plnění předmětu
Seminární práce 16 hodin
Příprava na zápočet 18 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Dušan Foltýn (12.10.2022)

Petr VOREL, Základy historické regionalistiky, Pardubice 2005

František ROUBÍK, Příručka vlastivědné práce, 2. dopl. vydání, Praha 1947

Dušan FOLTÝN a kol., Prameny paměti. Sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe, Praha 2008

Václav RAMEŠ, Slovník pro historiky a návštěvníky archivů, Praha 2005

Jaroslav HEROUT, Slabikář návštěvníků památek, Praha 1978 (a další vydání)

Pozn. Literatura k jednotlivým užším tématům je součástí studijních opor. Každý ze studentů si vypracuje vlastní seznam literatury ke své zkoumané lokalitě.

 

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Dušan Foltýn (12.10.2022)

Základem práce v seminářích jsou vystoupení studentů, při nicž jsou ověřovány a procvičovány znalosti a kompetence. Důraz je přitom kladen na schopnost vyhledávání a kritické interpretace různých typů pramenů (písemných, vizuálních, kartografických a hmotných). Při práci s literaturou je důraz kladen na heuristiku a kritické čtení. Výuka probíhá formou samostudia, cvičení na učebně, cvičení v terénu, exkurzí a konzultací.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Dušan Foltýn (12.10.2022)

Tematické okruhy:

1. Písemné prameny a archivní fondy v HR

2. Typologie literatury v HR, heuristika a kritické čtení

3. Kartografické, ikonografické a fotografické prameny v HR

4. Hmotné prameny nemovité a památková péče v ČR

5. Hmotné prameny movité a sbírkové instituce v ČR

6. Kulturní krajina jako pramen HR

7. Využití HR ve výchovné a vzdělávací praxi (průběžně)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Dušan Foltýn (12.10.2022)

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je osmdesátiprocetní účast na seminářích, úspěšné absolvání závěrečného testu a vypracování odborné práce týkající se zkoumané lokality (6 normostran + pracovní list). V případě nařízené distanční výuky je účast na seminářích nahrazena splněním domácích úkolů.