PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Antika a křesťanství v evropské kultuře II - OPBD4D032A
Anglický název: Antiquity and Christianity in the European Culture II
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 106 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Prerekvizity : OPBD4D022A
Anotace -
Obsahově kurz navazuje na předmět Antika a křesťanství v evropské kultuře I. Prohlubuje sledování odkazu antiky a křesťanství v evropské i světové kultuře v právním a společenském životě, v literatuře a výtvarném umění apod. Zaměřuje se více na křesťanskou kulturu a obecně na recepci antiky. Pokračuje i studium základů latinského jazyka a slovní zásoby jako součásti odborné a metodologické přípravy učitele dějepisu. Úvod do témat: 1. Antický pohanský a křesťanský svět, judaismus, arabský vztah k antické kultuře – konfrontace a soužití v průběhu staletí (Evropa, svět, české země). 2. Pozdní antika: specifická koexistence pozdního Říma s raným křesťanstvím a předovýchodními kulturami, způsoby předávání antické kultury. 3. Druhý život antické architektury u nás i ve světě. 4. Antická epigrafická kultura a její vliv na Evropu a svět. 5. Sběratelství antických památek v evropském kontextu. 6. Cestování za antikou. Vývoj filhelénismu, Byzanc. 7. Recepce a překlady antické literatury v českém a světovém písemnictví. 8. Antická témata v komiksu, v českých a světových knihách pro děti a počítačových hrách. 9. Inscenace antického dramatu ve světě, v Evropě a u nás. 10. Antika a latina ve výchově a vzdělávání od středověku po dnešek. 11. Reflexe antického každodenního života v literatuře a umění v průběhu staletí. 12. Shrnutí.
Poslední úprava: Kepartová Jana, doc. PhDr., CSc. (16.08.2021)
Cíl předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s dalšími formami recepce a tradice těch klíčových fenoménů starověkého řeckořímského světa, které známe z českého, evropského i transatlantického prostoru. Obsahově kurz navazuje na předmět Antika a křesťanství v evropské kultuře I.
Poslední úprava: Kepartová Jana, doc. PhDr., CSc. (16.08.2021)
Deskriptory

Prezenční výuka. Pokud tato nebude možná, online výuka přes MS Teams. Přístup získají studenti od vyučující/ho.

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 45 minut
Samostudium literatury (za semestr) 15 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 9 hodiny
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 45 hodiny
Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 18 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
Poslední úprava: Entnerová Kateřina, DiS. (07.09.2022)
Literatura

Jan Kalivoda, Verba docent, exempla trahunt. Učebnice latiny pro samostatné studium na základě latinských citátů, živých slov a rčení, Praha: Karolinum, 2011

Milan Kopecký, Český humanismus, Praha 1988

Jana Nechutová, Česko-latinská literatura středověku do roku 1300, Brno: Masarykova univerzita, 1997

Martin Svatoš, Novolatinská literatura v Čechách 17. a 18. století, in: Sláva barokní Čechie, ed. Vít Vlnas. Praha 2001, s. 254–261

Helena Tůmová – Lenka Vacinová (eds.), Ozvěny antiky v srdci Evropy, Praha 2023

Anežka Vidmanová, Laborintus: latinská literatura středověkých Čech, ed. Jiří Matl – Zuzana Silagiová, Praha: KLP, 1994

Ladislav Varcl (ed.). Antika a česká kultura, Praha: Academia, 1978

Jana Kepartová, Římané a Evropa, Praha: Karolinum, 2005

Craig W. Kallendorf (ed.), A Companion to the Classical Tradition, Blackwell Publishing, Malden – Oxford – Victoria 2007

Poslední úprava: Zdichynec Jan, PhDr., Ph.D. (25.09.2023)
Metody výuky

Semináře a cvičení.

Poslední úprava: Kepartová Jana, doc. PhDr., CSc. (16.08.2021)
Sylabus

Úvod do témat:

1. Antický pohanský a křesťanský svět, judaismus, arabský vztah k antické kultuře – konfrontace a soužití v průběhu staletí (Evropa, svět, české země). 2. Pozdní antika: specifická koexistence pozdního Říma s raným křesťanstvím a předovýchodními kulturami, způsoby předávání antické kultury. 3. Druhý život antické architektury u nás i ve světě. 4. Antická epigrafická kultura a její vliv na Evropu a svět. 5. Sběratelství antických památek v evropském kontextu. 6. Cestování za antikou. Vývoj filhelénismu, Byzanc. 7. Recepce a překlady antické literatury v českém a světovém písemnictví. 8. Antická témata v komiksu, v českých a světových knihách pro děti a počítačových hrách. 9. Inscenace antického dramatu ve světě, v Evropě a u nás. 10. Antika a latina ve výchově a vzdělávání od středověku po dnešek. 11. Reflexe antického každodenního života v literatuře a umění v průběhu staletí. 12. Shrnutí.

Poslední úprava: Kepartová Jana, doc. PhDr., CSc. (16.08.2021)
Vstupní požadavky

Absolutorium předmětu Antika a křesťanství v evropské kultuře I. 

Poslední úprava: Kepartová Jana, doc. PhDr., CSc. (20.08.2022)
Požadavky k zápisu

Absolvovaná atestace z předmětu Antika a křesťanství v antické kultuře I.

Poslední úprava: Kepartová Jana, doc. PhDr., CSc. (20.08.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Písemná zkouška po splnění průběžných povinností (vč. písemné seminární práce) 

Poslední úprava: Kepartová Jana, doc. PhDr., CSc. (16.08.2021)
Studijní opory

Matriály na moodlu a v MS Teams (vč. nahrávek).

Poslední úprava: Kepartová Jana, doc. PhDr., CSc. (16.08.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK