PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Antika a křesťanství v evropské kultuře I - OPBD4D022A
Anglický název: Antiquity and Christianity in the European Culture I
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 104 (130)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPBD4D032A
Anotace -
MOTTO: "Odluka od Říma nebyla nikdy definitivní... Žádný literát, umělec, teolog, filosof a právník se nechopil brku dřív, než se sklonil nad texty doslova vyrvanými z lůna středověkých klášterů a požádal o radu staré Římany - a od poloviny 15. století stále více i Řeky... Je to nezaměnitelně evropské a vymezuje to Evropu vůči všem ostatním civilizacím na zeměkouli. Kdykoli se totiž Evropa ocitla na rozhodující křižovatce a bylo třeba přijít s něčím novým, vzala si poučení z antické kultury, která už dávno zmizela za obzorem. Žádná jiná civilizace, ani čínská, ani byzantská nebo islámská, nemá ve svých dějinách tak vyspělou kulturu, jako byla kultura řecká a římská, která upadla na staletí v zapomnění, aby posléze povstala jak Fénix z popela a prorazila cestu průkopníkům nového světového názoru. Antické a evropské dějiny... se od sebe odpoutaly až se začátkem průmyslové revoluce, kdy životní poměry jedné a druhé éry přestaly být v podstatě srovnatelné..." DAHLHEIM, Werner: U kolébky Evropy: Odkaz antického Říma. Překlad Jiří Pondělíček. Praha : Vyšehrad, 2006. S ohledem na přípravu budoucího učitele na základních a středních školách je výuka zaměřena především na seznámení studentů s formami recepce a tradice těch klíčových fenoménů starověkého řecko-římského světa, které známe z českého, evropského i transatlantického prostoru v různých oblastech politiky, kultury i každodenního života (v historiografii, literatuře, výtvarném a vizuálním umění, filozofii apod.) a stručně je uvést do problematiky klasických tradic. Předmět obsahově navazuje na přednášku Starověké Řecko a Řím a zabývá se pouze „druhým životem“ těchto civilizací včetně vývoje křesťanství a jeho vlivu na světovou kulturu. Součástí kurzu je rovněž uvedení do základů latiny jakožto nedílné složky metodologické přípravy učitele dějepisu, která je podstatná pro pochopení působení antické civilizace nejen v evropské kultuře (více viz literatura).
Poslední úprava: Kepartová Jana, doc. PhDr., CSc. (14.02.2023)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s formami recepce a tradice těch klíčových fenoménů starověkého řecko-římského světa, které známe z českého, evropského i transatlantického prostoru v různých oblastech kultury i každodenního života (historiografii, literatuře, výtvarném umění, hudbě, filozofii apod). Vyučující se opírá o znalosti získané v předchozím kurzu Starověké Řecko a Řím a zabývá se pouze "druhým životem" těchto fenoménů. Kurz dále podá základní poučení o křesťanství a jeho vlivu na evropskou kulturu. Nedílnou součást kurzu tvoří uvedení do základů latiny jakožto nejdůležitějšího projevu působení antické civilizace v evropské kultuře. 

Poslední úprava: Zdichynec Jan, PhDr., Ph.D. (16.01.2022)
Deskriptory

Prezenční výuka. Pokud z jakéhokoli důvodu nebude prezenční výuka možná, bude se konat online v platformě MS Teams.  Bez ohledu na způsob výuky je využíván též také moodleMS Teams. Studenti včas obdrží link na online výuku i přístupový klíč k zápisu.

Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 45 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 15 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 8 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 45 hodin

 

Plnění předmětu

Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 10 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
Poslední úprava: Zdichynec Jan, PhDr., Ph.D. (16.01.2022)
Literatura

Hubert Cancik – Helmut Schneider – August F. Landfester (edd.), Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Das klassische Altertum und seine Rezeptionsgeschichte: 13 Bände Altertum A - Z, 5 Bände Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte, 1 Registerband J. B. Metzler Verlag. Online dostupné v NJ i AJ. Část hesel pro tento kurz dostupná i v ČJ na Moodlu.

Mary Beard, Confronting the Classics: Traditions, Adventures and Innovations, Profile Books, 2013 / Liveright Publishing, 2013

Mary Beard, Twelve Caesars: Images of Power from the Ancient World to the Modern, Princeton University Press, 2021

Rupert Berger, Liturgický slovník, Praha, Vyšehrad, 2008

Jakub Čechvala – Eliška Poláčková et al., Vymyšlená Ithaka: recepce antické mytologie v české kultuře, Praha: Filosofia 2018.

Anthony Grafton – Glenn W. Most – Salvatore Settis, The Classical Tradition, Cambridge, MA; London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2010

Jan Kalivoda, Verba docent, exempla trahunt. Učebnice latiny pro samostatné studium na základě latinských citátů, živých slov a rčení, Praha: Karolinum, 2011

Craig W. Kallendorf (ed.), A Companion to the Classical Tradition, Blackwell Publishing, Malden – Oxford – Victoria 2007

Jana Kepartová, Terminologické minimum, Praha: Práh, 1998

Jana Kepartová – Robert Skopek, Praktická iLatina, Praha: UK, PedF 2017 (online)

Kol. autorů, Encyklopedie antiky, Praha: Academia 1973

Eva Kuťáková – Václav Marek – Jana Zachová, Moudrost věků. Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení, Praha: Leda, 2002

Martin C. Putna, Řecké nebe nad námi aneb antický košík: studie k druhému životu antiky v evropské kultuře, Praha: Academia, 2006

https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

Ladislav Varcl (ed.)., Antika a česká kultura, Praha: Academia, 1978.

Informace o další relevantní literatuře je k dispozici v moodlu, bude též doplňována během jednotlivých hodin.

Poslední úprava: Zdichynec Jan, PhDr., Ph.D. (01.02.2023)
Metody výuky

Semináře a cvičení, dle potřeby po dohodě individuální konzultace osobně či v MS Teams.

Poslední úprava: Zdichynec Jan, PhDr., Ph.D. (01.02.2023)
Sylabus

Úvod do témat:

1. Co jsou klasické tradice? Jaké jsou základní pilíře evropské kultury?

2. Recepce bájí v literatuře a umění – např. trójský okruh, založení Říma, význam římské mytologie. Římské impérium v křesťanském kontextu.

3. Reflexe hodnot a ctností římské republiky. Modifikace kánonu ctností v křesťanství.

4. Recepce Ciceronova řečnického umění a jeho teoretických spisů ve světovém kontextu. Význam Ciceronových textů jako školní četby.

5. Reflexe Augustovy osobnosti a vlády ve vývoji politických a kulturních dějin světa.

6. Antická mytologie v kontextu mytologií světových.

7. Recepce římské mytologie ve světové literatuře, výtvarném umění a hudbě včetně srovnání v českém prostředí

8. Postavení ženy v antické mytologii a historii ve srovnání se světovým křesťanstvím.

9. Antické tradice ve společenském a politickém životě.

10. Umělecký obraz antiky ve filmu a historické románu z antiky. (Evropa, svět, české země).

11. Antické a křesťanské motivy v reklamě 19. a 20. století ve světovém kontextu.

12. Shrnutí.

Poslední úprava: Zdichynec Jan, PhDr., Ph.D. (01.02.2023)
Vstupní požadavky

Vítáno je absolutorium předmětu Starověké Řecko a Řím, jakož i Úvod do studia I.

Poslední úprava: Zdichynec Jan, PhDr., Ph.D. (01.02.2023)
Požadavky k zápisu

Žádné, nicméně přínosem je znalost antického světa v rozsahu předmětu Starověké Řecko a Řím nebo přinejmenším znalost učiva v rozsahu střední školy.

Poslední úprava: Zdichynec Jan, PhDr., Ph.D. (01.02.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet. Pro jeho udělení je nutno v průběhu semestru vypracovat závěrečnou seminární práci a na konci semestru absolvovat písemný test na porozumění základnímu latinskému textu (dle probrané gramatiky), na internacionalismy a živá latinská slova. Závěrečná stať musí být zpracována nejen na odpovídající úrovni odborné, ale též jazykové, tj. musí být prosta pravopisných chyb.

Poslední úprava: Zdichynec Jan, PhDr., Ph.D. (06.03.2023)
Studijní opory

Učební materiály jsou dostupné na moodlu a na MS Teams. Viz také praktická i-latina.

Poslední úprava: Zdichynec Jan, PhDr., Ph.D. (16.01.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK