PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
České a obecné dějiny I - OPBD4D012A
Anglický název: Czech and General History I
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 130 / 114 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Vyučující: Mgr. Ing. Gabriela Dykastová
prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Mgr. Matěj Pros
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Anotace -
Kurz České a obecné dějiny I je zaměřen na období od roku 476 do počátku 14. století. Formou vybraných kapitol se snaží postihnout politický a civilizační vývoj raného a vrcholného středověku v Evropě a v českých zemích. Jednotlivé okruhy přednášek se zaměřují na počátky středověku, dějiny Byzance, arabskou expanzi a utváření křesťanské středověké Evropy. Zvláštní pozornost je věnována Francké říši jako nejvýznamnějšímu fenoménu raně středověké Evropy. Od 10. století je pak kladen akcent především na vývoj Římské říše a českého státu. Kurz zahrnuje přednášky o kapetoské Francii a Anglii do počátku 14. století, o křížových výpravách a mnoha dalších tématech. Vedle politických dějin se přednášky věnují též ekonomickým a sociálním změnám charakteristickým pro přechod od raného k vrcholnému středověku. Samostatné kapitoly jsou věnovány postavení církve v raném a vrcholném středověku. Přednášky jsou doplněny cvičeními zaměřenými na vybrané prameny významné pro toto období.
Poslední úprava: Charvátová Kateřina, prof. PhDr., CSc. (23.09.2022)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s jednou ze základních etap evropského vývoje.

Poslední úprava: Charvátová Kateřina, prof. PhDr., CSc. (23.09.2022)
Deskriptory

Kurz bude probíhat formou přednášek a  cvičení.  Studenti mají k dispozici také kurz v moodlu (Obecné dějiny I ), který obsahuje řadu doplňujícíh studijních materiálů.

 

 

Příprava na výuku  
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 30 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 40 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 2 hodiny
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 3 hodiny
   
Plnění předmětu  
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 40 hodin

 

Poslední úprava: Charvátová Kateřina, prof. PhDr., CSc. (23.09.2022)
Literatura

BLÁHOVÁ, M. - FROLÍK, J. - PROFANTOVÁ, N.: Velké dějiny zemí Koruny české I. Do roku 1197. Praha- Litomyšl 1999.

Dějiny středověku I, II, ed. TEICHOVÁ A., Praha 1968.

DRŠKA, V.-PICKOVÁ, D.: Dějiny středověké Evropy, Praha 2004.

CHARVÁT, P., Boleslav II. Sjednotitel českého státu, Praha 2004.

JAN, L.: Václav II., Král na stříbrném trůnu, Praha 2015.

KELLER, H., Otoni. Jindřich I., Ptáčník, Ota I., II., III., Jindřich II., Praha 2004.

KLÁPŠTĚ, J., Proměna českých zemí ve středověku, Praha 2005.

KRIEGER, K. F., Habsburkové ve středověku. Od Rudolfa I. (1218-1291) do Fridricha III. (1415-1493),

Praha 2003.

MEZNÍK, J.: Přehled dějin středověké západní Evropy, I. Vznik středověké Evropy (5.-11. století). Brno 1997.

RAPP, F.: Svatá říše římská národa německého. Od Oty Velikého po Karla V., Praha-Litomyšl 2007.  

Přemyslovci, P. Sommer, D. Třeštík, J. Žemlička (edd.), Praha 2009.

VANÍČEK, V.: Velké dějiny zemí Koruny české II, 1197-1250. Praha-Litomyšl 2000.

VANÍČEK, V.: Velké dějiny zemí Koruny české III, 1250-1310, Praha-Litomyšl 2002.

WIHODA, M., Morava v době knížecí. 906-1197, Praha 2010.

WIHODA, M., Vladislav Jindřich, Brno 2007.

WIHODA, M., Zlatá bula sicilská, Praha 2005.

ŽEMLIČKA, J.: Čechy v době knížecí (1034-1198), Praha 1997.
ŽEMLIČKA, J., Do tří korun. Poslední rozmach Přemyslovců (1278-1301), Praha 2017.
ŽEMLIČKA, J., Království v pohybu. Kolonizace, města a stříbro v závěru přemyslovské epochy, Praha
2014.
ŽEMLIČKA, J., Počátky Čech královských 1198-1253. Proměna státu a společnosti, Praha 2002.
ŽEMLIČKA, J., Přemysl Otakar II. Král na rozhraní věků. Praha 2011.
ŽEMLIČKA, J., Přemyslovci. Jak žili, vládli, umírali, Praha 2005.

 

Poslední úprava: Charvátová Kateřina, prof. PhDr., CSc. (15.08.2021)
Metody výuky
  • Základ výuky probíhá formou přednášek, k nimž jsou přidružena cičení, na nichž se studenti seznamují se základními prameny charakteristickými pro dané období. V moodlu mají studenti  k dispozici  rozsáhlé  studijní materiály.
Poslední úprava: Charvátová Kateřina, prof. PhDr., CSc. (23.09.2022)
Sylabus

1. Úvod - Západoevropská středověká civilizace

2. Vznik křesťanství a christianizace Evropy.

2. Byzancká říše. Arabská expanze.

3. Francká říše.

4. Příchod Slovanů na české území. Sámova říše, Velká Morava.

5. Počátky českého státu (9.-10. století).

6. Svatá říše římská. Otonská dynastie.

7. Český stát v 11. a 12.století.

8. Svatá říše římská v období sálské a štaufské dynastie.Křížové výpravy.

10. Kapetovská Francie. Anglie v 8.-13. století.

11. Poslední Přemyslovci 1197-1253. Kolonizace.

12. Poslední Přemyslovci 1253-1306.

Poslední úprava: Charvátová Kateřina, prof. PhDr., CSc. (23.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu -

Předmět je zakončen zkouškou. Při neúspěchu má student možnost dvou opravných termínů.

Poslední úprava: Charvátová Kateřina, prof. PhDr., CSc. (23.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK