PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klasické tradice II - OPBD2D109A
Anglický název: Classical Traditions II
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBD4D032A
Další informace: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=2512
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
Prerekvizity : OPBD2D106A
Anotace -
Ve cvičeních zaměřených na odkaz antické kultury Evropě a světu jsou probírána také témata z reálií, z antické mytologie atd., která ovlivnila evropské výtvarné umění, písemnictví a další oblasti evropské kultury. Hlouběji se zaměřujeme na osobnosti a díla středověké, humanistické a barokní latinské, respektive antikou ovlivněné kultury. Jednotlivá témata viz v sylabu. Pro "druhý život" latiny - gramatickou část bude používán moodle, který navazuje na učebnici J. Kepartová - R. Skopek, Praktická iLatina (https://publi.cz/books/494/index.html?secured=false#Cover). Studenti by měli být schopni po absolvování kurzů Klasické tradice I a II porozumět autentickému latinskému textu z období klasického i pozdějšího (nápis, úryvek kroniky, evangelium ap.).
Poslední úprava: Zdichynec Jan, PhDr., Ph.D. (04.05.2019)
Cíl předmětu -

Cílem kurzu je seznámit studenty bakalářského studia dějepisu s úlohou antické kultury a latiny v evropské kultuře - pokračování Klasických tradic I.

Poslední úprava: Skopek Robert, Mgr. (26.07.2018)
Deskriptory -

V době různých epidemiologických a karanténních opatření probíhá výuka online. Její kostru tvoří moodle pro Klasické tradice II. Vyučující pravidelně komunikují se studenty mailem a průběžně opravují jejich úkoly. Výklad je podáván zčásti v rámci předtočených nahrávek, zčásti v prostředí MS Teams. Každá paralelka má svůj odkaz, který zapsaní studenti obdrží mailem.

Poslední úprava: Kepartová Jana, doc. PhDr., CSc. (08.10.2020)
Literatura -

Alastair Blanshard, Emily Greenwood, Shane Butler (edd.), řada Classics After Antiquity, zatím 5 svazků (Cambridge University Press)

Hubert Cancik – Helmut Schneider – August F. Landfester (edd.), Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Das klassische Altertum und seine Rezeptionsgeschichte: 13 Bände Altertum A - Z, 5 Bände Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte, 1 Registerband J. B. Metzler Verlag. Současně on-line verze v německém a anglickém jazyce, viz litterae ante portas: http://classics.phil.muni.cz/studium/knihovny-a-databaze-uks/litterae-ante-portas

Rupert Berger, Liturgický slovník, Vyšehrad, Praha 2008

Karl Suso Frank, Dějiny křesťanského mnišství, Pietas benedictina 7, Praha 2003

Adam J. Goldwyn – James Nikopoulos (edd.), Brill’s Companion to the Reception of Classics in International Modernism and the Avant-Garde, Leiden – Boston, Brill, 2016

Anthony Grafton – Glenn W. Most – Salvatore Settis, The Classical Tradition, Cambridge, MA; London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2010

Marek Hermann, O łacinie tylko dobrze. De lingua latina nil nisi bene. Język łaciński i grecko-łacińskie dziedzictwo kulturowe we współczesnej Europie, Kraków, Universitas, 2014

Jaroslav Kadlec, Přehled církevních českých dějin I–II, 2. vyd. Praha, Zvon, 1991

Jan Kalivoda, Verba docent, exempla trahunt. Učebnice latiny pro samostatné studium na základě latinských citátů, živých slov a rčení. Praha: Karolinum, 2011
Craig W. Kallendorf (ed.), A Companion to the Classical Tradition, Blackwell Publishing, Malden – Oxford – Victoria 2007
Jana Kepartová,Římané a Evropa, Praha: Karolinum, 2005
Jana Kepartová,Terminologické minimum. Praha: Práh, 1998
Jana Kepartová (ed.), Antika? Zajděte do kina, přečtěte román ..., Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006
Jana Kepartová – Robert Skopek, Praktická iLatina, Praha: UK, PedF 2017 (https://ecuni.publi.cz/)

Kol. autorů, Encyklopedie antiky, Praha: Academia 1973Eva Kuťáková – Václav Marek – Jana Zachová, Moudrost věků. Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. Praha: Leda, 2002

Zara Martirosova Torlone – Dana Lacourse Munteanu – Dorota Dutsch Chichester, A handbook to classical reception in eastern and central Europe, West Sussex : John Wiley & Sons Inc., 2017 

Bohumila Mouchová – Václav Marek – Eva Kuťáková, Disco Latine – televizní kurs latiny, Praha: Scientia, 1995–1996

Martin C. Putna, Řecké nebe nad námi aneb antický košík: studie k druhému životu antiky v evropské kultuře. Praha: Academia, 2006

Ladislav Varcl (ed.)., Antika a česká kultura, Praha: Academia, 1978

Další literatura a materiály jsou zveřejněny na moodlu (https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=2512). Přístupové heslo dodá vyučující.

Viz též http://kdddweb.pedf.cuni.cz/studium/bakalarske.

Poslední úprava: Zdichynec Jan, PhDr., Ph.D. (15.09.2019)
Metody výuky -

Výklad, cvičení, průběžné písemné úkoly, konzultace.

Poslední úprava: Kepartová Jana, doc. PhDr., CSc. (13.05.2019)
Požadavky ke zkoušce -
 • Do konce výuky v semestru odevzdat na moodlu odbornou stať na jedno z 12 témat uvedených na moodlu;
 • Úspěšně absolvovat písemný test na porozumění latinskému textu a výklad používaných živých slov;
 • 80% docházka a aktivní účast na hodinách (vč. plnění úkolů).
 • Písemný test lze opakovat dvakrát (student má dohromady tři termíny).

Podrobnosti na moodlu a v hodinách.

Poslední úprava: Kepartová Jana, doc. PhDr., CSc. (07.12.2019)
Sylabus -

Základní úvodní témata - vždy jde o reflexi antiky od středověku po dnešek ((inovace spočívá v doplňování a dále propracovávání materiálů ze zahraničních pramenů na moodlu):

 1. Křesťanský a pohanský svět - konfrontace a soužití v průběhu staletí (Evropa, svět, české země).
 2. Druhý život antické architektury u nás a v Evropě.
 3. Antická epigrafická kultura a její vliv na Evropu. Antické nápisy v českém historickém prostoru.
 4. Sběratelství antických památek v českých zemích v evropském kontextu.
 5. Cestování za antikou - Češi ve Středozemí. Vývoj filhelénismu.
 6. Recepce antické literatury v českém prostředí.
 7. Antická témata v komiksu, v českých a světových knihách pro děti a počítačových hrách.
 8. Inscenace antického dramatu ve světě, v Evropě a u nás. Antická historie na prknech jež znamenají svět.
 9. Antika a latina ve výchově a vzdělávání od středověku po dnešek se zaměřením na české země.
 10. Antika v české reklamě 19. a 20. století - recepce, reflexe, inspirace.
 11. Reflexe antického každodenního života v literatuře a umění - především na příkladu Pompejí (Evropa, svět, české země).
 12. Antická filosofie a politologie v evropském myšlení.

Kurz je inovován také v části týkající se latinského jazyka: používáme novou interaktivní učebnici a nově jsou pro hodiny klasických tradic vypracovány příběhy Cornelia Galla, jehož vzdálení (budoucí) příbuzní se dostávají do různých částí bývalého římského impéria, ba dokonce až za jeho hranice, k "barbarům" (Praha, Boldog u Bratislavy). Díky tomuto příběhu se studentům lépe pamatují výrazy a vazby, zároveň se poučí (nebo si zopakují) historii. Nově začíná každá hodina minitestem na latinskou slovní zásobu. Větší důraz klademe na přesné porozumění internacionalismů, jež mají svůj základ v latině.

Poslední úprava: Kepartová Jana, doc. PhDr., CSc. (13.05.2019)
Vstupní požadavky -

Absolutorium kurzů Dějiny antického starověku a Klasické tradice I.

Poslední úprava: Kepartová Jana, doc. PhDr., CSc. (13.05.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK