PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie literatury I - OPBC4L012A
Anglický název: Theory of Literature I
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 116 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D.
PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OEBLL2117Z, OPBC4L023A
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (11.09.2022)
Cílem dvousemestrálního kurzu je vytvoření předpokladů (terminologie, poetika) pro poznávání nejobecnějších problémů i specifických kvalit literatury v širokém spektru jejích modalit (próza, poezie, drama; literatura umělecká a populární; folklorní slovesnost, faktografická literatura, literární fantastika, literární komika, literatura pro děti a mládež), pro obsažnou komunikaci o literárních textech. Pojetí semináře je především induktivní (obecné problémy demonstruje na konkrétních textech) a interaktivní (dialog, diskuze, důraz na kritické myšlení a aktivní účast studentů). Předpokladem zápočtu za ZS je seminární práce sestávající ze dvou částí (viz Podmínky zakončení předmětu).
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (14.09.2021)
Celková časová zátěž studenta 84,0
Odpovídající množství kreditů 3
Přidělené kredity 3
Zakončení Z
   
Přímá výuka  
Přednášky: 0
Cvičení: 2
   
Příprava na výuku  
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 30 minut
Samostudium literatury (za semestr) 10 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 5 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 3 hodiny
   
Plnění předmětu  
Seminární práce 30 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (11.09.2022)

Peterka, Josef. Teorie literatury pro učitele. 3. vyd. Jíloviště: Mercury Music & Entertainment, 2007. 346 s. ISBN 978-80-239-9284-7

Kubíček, Tomáš, Hrabal, Jiří a Bílek, Petr A. Naratologie: strukturální analýza vyprávění. V Praze: Dauphin, 2013. 247 s. ISBN 978-80-7272-592-2.

Mocná, Dagmar a kol. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Praha: Paseka, 2004. 699 s. ISBN 80-7185-669-X.

Nünning, Ansgar, ed., Trávníček, Jiří, ed. a Holý, Jiří, ed. Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce - osobnosti - základní pojmy. Vyd. 1. Brno: Host, 2006. 912 s. ISBN 80-7294-170-4.

Brukner, Josef a Filip, Jiří. Poetický slovník. 2., upr. vyd., v MF první vyd. Praha: Mladá fronta, 1997. 365 s. ISBN 80-204-0650-6.

                                                            

                                                                                                                                                            

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (11.09.2022)

Sylabus (pro ZS):

1) Funkce TL, její subdiscipliny, význam pro učitele literatury

2) Faktory a proměny literárního života, rozpětí literární tvorby

3) Poetika titulu

4) Teoretické aspekty lyrické básně

5) Problematika vyprávění

6) Možnosti incipitu

7) Rejstříky obrazných konstrukcí

8) Co je dobré vědět o verši, rytmu, rýmu

9) Folklorní útvary, interpretace přísloví

10) Zkušenosti z interpretace a hodnocení literárního díla

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (11.09.2022)

Podmínkou zakončení předmětu je zápočet. Studenti jej získají na základě splnění tří následujících podmínek:

a)      účast na semináři;

b)      plnění průběžných úkolů zadávaných vyučujícím během celého semestru;

c)      odevzdáním vytištěné seminární práce sestávající ze dvou částí, kterou je nutné odevzdat písemně na POSLEDNÍM PROSINCOVÉM semináři ve wordovském dokumentu.

Náležitosti seminární práce:

A) interpretace/analýza konkrétního (pokud možno ne příliš rozsáhlého) úryvku z českého uměleckého textu na základě vlastního výběru (může být próza, poezie i výsek z dramatu). Analýza/interpretace má vycházet z pěti výstižně naformulovaných otázek týkajících se zásadních literárně-teoretických problémů; student by měl čerpat z nabytých znalostí v oblasti literární teorie, získaných v průběhu ZS. Analýzu s otázkami (včetně zvoleného úryvku) student odevzdá v rozsahu minimálně 2 normostran (3600 znaků včetně mezer).

B) vypracování 5 otázek ze souboru "Teorie literatury: klíčové otázky a problémy ke zkoušce" - dle skript J. Peterky "Teorie literatury pro učitele"; studenti mohou využít i jiné zdroje. Otázky jsou k dispozici na moodle a též po domluvě mohou být studentům zaslány na začátku zimního semestru. (rozsah vypracování - minimálně 3 NS).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK