Fonetika a fonologie českého jazyka - OPBC4C021A
Anglický název: Phonetics and Phonology of Czech Language
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 105 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Prerekvizity : OPBC4C011A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (29.01.2024)
Předmět se věnuje systematickému popisu zvukové roviny jazyka. Je zaměřen nejen na nabytí fonetických a fonologických znalostí, ale zejména na získání schopnosti systematického pohledu na vztahu mezi jednotlivými aspekty předmětu studia. Studenti jsou vedeni k uvědomění si zvukové reality jazyka a k odpoutání se od ortografického pohledu na ni. Nedílnou součástí výuky je i didaktický přesah oborových znalostí, diferenciace komunikační platnosti zvukových variant jazyka, percepční senzibilizace vůči fonetickým vlastnostem řeči.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (29.01.2024)

Časové zatížení studenta:

(Upozorňuji, že jde o generalizovaný odhad, který může podléhat výrazným odchylkám v individuálních potřebách.)

Přímá výuka: 24 h

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu cvičení: 30 min

Samostudium literatury (za semestr): 20 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr): 1 hodina

Plnění průběžných úkolů (za semestr): 6 hodin

Plnění předmětu

Příprava na zápočet: 5 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška: 18 hodin

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (29.01.2024)

DUBĚDA, Tomáš. Jazyky a jejich zvuky: univerzálie a typologie ve fonetice a fonologii. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005, 230 s. ISBN 80-246-1073-6.

HŮRKOVÁ, Jiřina. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia. 1995.ISBN ISBN 80-85827-93-X.

KRČMOVÁ, Marie. Fonetika a fonologie. MUNI, online.

PALKOVÁ, Zdena. Fonetika a fonologie češtiny s obecným úvodem do problematiky oboru. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1994, 366 s. ISBN 80-7066-843-1.

ROMPORTL, Milan. Základy fonetiky. Praha: SPN, 1985.

SKARNITZL, Radek, ŠTURM, Pavel a VOLÍN, Jan. Zvuková báze řečové komunikace: fonetický a fonologický popis řeči. První vydání. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. 170 stran. ISBN 978-80-246-3272-8.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (29.01.2024)

Předmět fonetiky, její mezioborové přesahy.

Základní aspekty popisu zvukové stránky řeči.

Fyziologie produkce řeči.

Popis segmentální roviny jazyka: klasifikace hlásek.

Ortoepie.

Akustické vlastnosti řeči.

Fyziologie percepce řeči.

Zvukové jednotky souvislé promluvy.

Supresegmentální rysy jazyka.

Fonologie.

Fonetická transkripce.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (29.01.2024)

Zápočet:

Minimálně 75% docházka, aktivní účast v seminářích, úspěšné splnění testu podle informací vyučující na začátku semestru. Soustavná práce se zadávanou odbornou literaturou. Součástí podmínek absolutoria předmětu je prezentace mluvního cvičení v souladu s českými ortoepickými a ortofonickými pravidly.

Zkouška:

Zkouška má část písemnou a část ústní, písemná část probíhá formou openbook, tj. studenti smějí mít (ba je to doporučeno) VLASTNÍ poznámky a zápisky, do kterých během zkoušky nahlížejí. Ústní zkouška má formu rozpravy nad testem. Pravopisné chyby v písemné zkoušce jsou bodově penalizovány.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (29.01.2024)

https://drive.google.com/drive/folders/1gSqtvgSvw5YlhISPsBS1AoBaeFMSIxl-

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4253, heslo akreditace