Teorie literatury I - OPBC2L104A
Anglický název: Theory of literature I.
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 0 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D.
PhDr. Josef Peterka, CSc.
Záměnnost : OKBC2L104A
Je prerekvizitou pro: OPBC2L107A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (11.09.2017)
Cílem dvousemestrového kurzu je vytvoření předpokladů (terminologie, poetika) pro systematické poznávání specifických kvalit literární slovesnosti v širokém spektru jejích modalit (próza, poezie, drama; literatura umělecká a populární; folklorní slovesnost, faktografická literatura, literární fantastika, literární komika, literatura pro děti a mládež) i pro smysluplnou komunikaci o literárních textech. Pojetí i styl výuky literární teorie předjímá potřeby učitelské praxe. Semináře mají interaktivní charakter, stimulují kritické myšlení a vyžaduje se aktivní účast studentů. Procvičuje se zejména schopnost citlivé a přemýšlivé aplikace obecných poznatků na konkrétní materiál. Předpokladem zkoušky je zápočet ze semináře v zimním i letním semestru. U zkoušky by měli uchazeči prokázat schopnost objasnit klíčové teoretické problémy a pojmy (vhodně je použít, doložit příkladem apod.), přiblížit literární zážitek, popsat a pochopit text, formulovat pro text vhodné náměty, souhrnně charakterizovat literární dílo.
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (27.10.2020)

Výuka bude v ZS (až do případného odvolání distančního způsobu výuky) vedena online přes aplikaci MS Teams.

Semináře L. Neumann na odkazech níže:

Seminář (3) pondělí 17:10: https://1url.cz/Ozf9d

Seminář (2) pondělí 19:00: https://1url.cz/Szf9h

Seminář (6) středa 13:30: https://1url.cz/yzf9C

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (11.09.2017)

Peterka J. Teorie literatury pro učitele (Jíloviště 2007, dotisk 2014), ISBN  978-80-239-9284-7.                                                                  

Kubíček T., Hrabal J., Bílek P. A. Naratologie (Praha 2013), ISBN  978-80-7272-592-2.                                                                                                                                                                        

Mocná D., Peterka J. a kol. Encyklopedie literárních žánrů (Praha-Litomyšl 2004), ISBN 80-7185-669-X.

Nünning A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury (Brno 2006), ISBN 80-7294-170-4.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (28.10.2019)

Témata, pojmy, problémy      

1.         Estetická zkušenost                           

2.         Literární život                                                

3.         Literární slovesnost                                       

3.1       Literatura umělecká a populární                    

3.2       Národní literatura                                          

3.3       Světová literatura                                          

4.         Jazyk/ Literární kód                                      

5.         Literární fikce                                                           

5.1       Perspektiva                                                   

6.         Intertextovost                                                

7.         Funkce literatury                                           

8.         Autor                                                             

8.1       Tvorba očima psychologie a sociologie                    

9.         Čtenář                                                           

10.       Literární dílo                                                 

10.1     Titul                                                              


                                

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (05.10.2020)

Podmínkou zakončení předmětu je zápočet. Studenti jej získají na základě splnění tří následujících podmínek:

a)      účast na online semináři;

b)      plnění průběžných úkolů zadávaných vyučujícím během celého semestru;

c)      zasláním interpretace/analýzy konkrétního (pokud možno ne příliš rozsáhlého) úryvku z českého uměleckého textu na základě vlastního výběru (může být próza, poezie i výsek z dramatu). Analýza/interpretace má vycházet z pěti výstižně naformulovaných otázek týkajících se zásadních literárně-teoretických problémů; student by měl čerpat z nabytých znalostí v oblasti literární teorie, získaných v průběhu ZS. Analýzu s otázkami (včetně zvoleného úryvku) je nutné zaslat do pátku 18. 12. 2020 ve wordovském dokumentu (samozřejmě spolu se zvoleným úryvkem), a to v rozsahu minimálně 2 normostran.