Fonetika a fonologie českého jazyka - OPBC2C105A
Anglický název: Phonetics and Phonology of Czech Language
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBC4C021A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Prerekvizity : OPBC2C102A
Záměnnost : OKBC2C105A
Je prerekvizitou pro: OPBC2C114A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (28.01.2021)
Předmět se věnuje systematickému popisu zvukové roviny jazyka. Je zaměřen nejen na nabytí fonetických a fonologických znalostí, ale zejména na získání schopnosti systematického pohledu na vztahu mezi jednotlivými aspekty předmětu studia. Studenti jsou vedeni k uvědomění si zvukové reality jazyka a k odpoutání se od ortografického pohledu na ni.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (28.01.2021)

Distanční výuka probíhá na adrese

https://cuni-cz.zoom.us/j/95017858416

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (28.01.2021)

SKARNITZL, Radek, ŠTURM, Pavel a VOLÍN, Jan. Zvuková báze řečové komunikace: fonetický a fonologický popis řeči. První vydání. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. 170 stran. ISBN 978-80-246-3272-8.

PALKOVÁ, Zdena. Fonetika a fonologie češtiny s obecným úvodem do problematiky oboru. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1994, 366 s. ISBN 80-7066-843-1.

DUBĚDA, Tomáš. Jazyky a jejich zvuky: univerzálie a typologie ve fonetice a fonologii. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005, 230 s. ISBN 80-246-1073-6.

ROMPORTL, Milan. Základy fonetiky. Praha: SPN, 1985.

KRČMOVÁ, Marie. Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty. Vyd. 2., opr. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007, 194 s. ISBN 978-80-7368-405-1.

ZEMAN, Jiří. Základy české ortoepie. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, 186 s. ISBN 978-80-7041-778-2.

HŮRKOVÁ, J. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia. 1995.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (28.01.2021)

Předmět fonetiky, její mezioborové přesahy. 

Základní aspekty popisu zvukové stránky řeči. 

Fyziologie produkce řeči. 

Popis segmentální roviny jazyka: klasifikace hlásek. 

Ortoepie. 

Akustické vlastnosti řeči. 

Fyziologie percepce řeči. 

Zvukové jednotky souvislé promluvy. 

Supresegmentální rysy jazyka. 

Fonologie. 

Fonetická transkripce.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (28.01.2021)

Minimálně 75% docházka, aktivní účast v seminářích, soustavná práce se zadávanou odbornou literaturou. Součástí podmínek absolutoria předmětu je prezentace mluvního cvičení v souladu s českými ortoepickými a ortofonickými pravidly. Pravopisné chyby v písemné zkoušce jsou bodově penalizovány. 

Zkouška je dvoukolová, první část má podobu písemnou, při splnění minimálního bodového limitu student postupuje k ústní části (pokud dovolí epidemiologická situace).