Úvod do studia jazyka a teorie komunikace - OPBC2C102A
Anglický název: Introductionto Language Studies and Theory of Communication
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 1 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D.
Záměnnost : OKBC2C102A
Je prerekvizitou pro: OPBC2C105A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (24.05.2020)
1. Jazyk a jeho funkce Jazyk: intenze pojmu jazyk: jazyk vs. neverbální komunikace; extenze pojmu jazyk: jazyk mateřský, národní, úřední, vyučovací; jazyky přirozené a jazyky umělé; typologická klasifikace jazyků. 2. Jazykové roviny a lingvistické disciplíny Jazyk jako systém: stratifikační popis jazyka: rovina fonologická, morfologická, lexikální a sémantická, syntaktická a textová. Moderní lingvistické disciplíny (pragmatika, psycholingvistika, sociolingvistika, kognitivní lingvistika). 3. Formy jazykové komunikace Komunikace mluvená: specifika; fonetika artikulační, akustická a auditivní; komunikace psaná: specifika; vznik a vývoj písma; typy písma; komunikace elektronická: specifika. Jazyk jako komunikační prostředek, jazyk jako znakový systém. 4. Čeština jako národní jazyk Charakteristika češtiny; typologická charakteristika češtiny; národ a národní jazyk; rozvrstvení češtiny; jazyková kultura. 5. Fylogeneze jazyka Teorie vzniku jazyka; jazykový vývoj: jazykové změny a vývoj divergentní; míšení jazyků a vývoj konvergentní; smíšené jazyky; genealogická klasifikace jazyků. 6. Různé přístupy k jazyku Vývoj lingvistiky; základní lingvistická paradigmata; představitelé české jazykovědy.
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D. (14.10.2020)

Výuka bude probíhat hybridní formou pomocí offline videopřednáček, které budou studujícím distribuovány pomocí platformy MS Teams - každý seminář má svou samostatnou virtuální "třídu", do které je umožněn přístup na základě poskytnutého internetového odkazu. Studujícím doporučuji, aby si MS Teams nainstalovali a vyzkoušeli s dostatečným předstihem.

Metody práce: samostudium zadané literatury

lichý týden od 12:35 https://bit.ly/2HG6KCV

lichý týden od 14:25 https://bit.ly/2GfKH5f

lichý týden od 16:15 https://bit.ly/3j9g2ox

sudý týden od 12:35 https://bit.ly/3jbYFU9

sudý týden od 14:25 https://bit.ly/30a4dqM

Doplňujicí informace ke kurzu na: 

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4252

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (24.05.2020)

ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda: přehled a slovníky. Vyd. 4., V Karolinu 2., dopl. Praha: Karolinum, 2011, 380 s. ISBN 978-80-246-1946-0.

ČERNÝ, Jiří. Dějiny lingvistiky. 1. soubor. vyd. Olomouc: Votobia, 1996, 517 s. ISBN 80-85885-96-4.

ČERNÝ, Jiří. Úvod do studia jazyka. 2. vyd. Olomouc: Rubico, 2008, 248 s. ISBN 978-80-7346-093-8.

HRBÁČEK, Josef. Úvod do studia českého jazyka. Dotisk. Praha: Karolinum, 1995, 170 s. ISBN 80-7066-869-5.

HRBÁČEK, Josef. Úvod do studia jazyka. Praha: Univerzita Karlova, 1999, 156 s. ISBN 80-85899-65-5.

MAREŠ, Petr. Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky. Praha: Karolinum, 2014.

http://ucjtk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/57/2015/11/uvod_do_lingvistiky.pdf

 

Doporučená literatura:

 

BRABCOVÁ, Radoslava. Úvod do bohemistiky. Praha: Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), 2003, 77 s. ISBN 80-903109-5-8.

BRABCOVÁ, Radoslava. Z historie a současnosti českého jazyka. Praha: Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), 2006, 78 s. ISBN 80-86877-21-3.

KOŘENSKÝ, Jan, HOFFMANNOVÁ, Jana, MÜLLEROVÁ, Olga. Analýza komunikačního procesu a textu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-4032-3.

 

 

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D. (29.09.2020)

Závěrečný písemný test, který bude pro všechny seminární skupiny jednotný. Forma jeho realizace se bude odvíjet od toho, zda bude umožněno provádět atestaci prezenčně, či nikoliv. Termíny budou sděleny s dostatečným předstihem.