Proseminář z českého jazyka - OPBC2C101A
Anglický název: Czech Teach-in
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D.
Záměnnost : OKBC2C101A
Je prerekvizitou pro: OPBC2C106A
Je záměnnost pro: OB2303400
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. (14.09.2020)
Praktický seminář zaměřený na procvičování českého pravopisu a strukturních jazykových rozborů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. (14.09.2020)

Bezpečné ovládnutí českého pravopisu; upevnění a systemizace poznatků o struktuře jazyka získaných na základní a střední škole a jejich aplikace v úlohách analytického typu.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. (25.01.2021)

Výuka se uskuteční distanční formou, a to prostřednictvím aplikací MS Teams či Zoom.

Vyučující vždy zašlou studentům přihlašovací údaje ke konkrétnímu distančnímu semináři.

Vyučující budou studentům průběžně zasílat studijní materiály prostřednictvím SISu (e-mailem) a/nebo je budou vkládat do Moodlu

Moodlový kurs dr. Sojky: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4251.

Moodlový kurs doc. Adama: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10639.

 

Ukončení: zápočet

Výuka bude probíhat distanční formou (přes aplikace Microsoft Teams či Zoom), a to podle stávajícího rozvrhu. 


Požadavky k zápočtu: závěrečný písemný test. Test je v případě neúspěchu možno dvakrát opakovat. Časový limit na vypracování testu je 50 minut.

Termíny testů:

11. ledna 2021 (10.00) - test proběhne distanční formou; student test absolvuje u vyučujícího své paralelky, a to dle instrukcí, které vyučující předem sdělí

18. ledna 2021 (10.00) - test proběhne distanční formou; student test absolvuje u vyučujícího své paralelky, a to dle instrukcí, které vyučující předem sdělí

25. ledna 2021 (10.00) - test proběhne distanční formou; student test absolvuje u vyučujícího své paralelky, a to dle instrukcí, které vyučující předem sdělí

1. února 2021 (10.00) - test proběhne distanční formou; student test absolvuje u vyučujícího své paralelky, a to dle instrukcí, které vyučující předem sdělí

Odkaz na zápočtový test v paralelkách dr. Sojky (platí pro termín 11. ledna i 18. ledna):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afa2759749f2e4153a4df2cbc31149fdb%40thread.tacv2/1607973108473?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%222ba4e05c-9750-48dd-b52c-45841a801c91%22%7d

Odkaz na zápočtový test v paralelkách dr. Sojky (termín 25. ledna):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afa2759749f2e4153a4df2cbc31149fdb%40thread.tacv2/1610442986060?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%222ba4e05c-9750-48dd-b52c-45841a801c91%22%7d

Odkaz na zápočtový test v paralelkách dr. Sojky (termín 1. února):


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afa2759749f2e4153a4df2cbc31149fdb%40thread.tacv2/1611490661958?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%222ba4e05c-9750-48dd-b52c-45841a801c91%22%7d

 

 

Zápočtový test v paralelkách doc. Adama bude zveřejněn v příslušném moodlovém kurzu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10639.

Další termíny budou ještě upřesněny. Jistý je ještě jeden termín lednový a jeden únorový. 

 

Pro semináře dr. Sojky:

Seminář v čase 12.35-14.05: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afa2759749f2e4153a4df2cbc31149fdb%40thread.tacv2/1600803101025?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%222ba4e05c-9750-48dd-b52c-45841a801c91%22%7d

 

Seminář v čase 14.25-15.55:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afa2759749f2e4153a4df2cbc31149fdb%40thread.tacv2/1600803707285?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%222ba4e05c-9750-48dd-b52c-45841a801c91%22%7d

 

Seminář v čase 16.15-17.45:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afa2759749f2e4153a4df2cbc31149fdb%40thread.tacv2/1600803707285?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%222ba4e05c-9750-48dd-b52c-45841a801c91%22%7d

Studijní materiály budou postupně ukládány do týmu v MS Teams. Všichni studenti jsou do týmu přihlášeni jako členové, pro přístup do týmu je však nutné přihlásit se do MS Teams přes univerzitní doménu (@cuni.cz).

 

Pro semináře doc. Adama - odkazy na semináře ve středu 14. října:

8.55: https://cesnet.zoom.us/j/92671666352

10.45: https://cesnet.zoom.us/j/99372355286

12.35: https://cesnet.zoom.us/j/91724447167

Odkazy na další online semináře doc. Adama budou vždy včas zveřejňovány v moodlu (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10639).

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. (24.09.2020)

ADAM, R., a kol. Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními). 2. vyd. Praha: Karolinum, 2019. (základní literatura; k dispozici i jako e-kniha)

ČECHOVÁ, M.; HAUSER, P.; HOŠNOVÁ, E.; STYBLÍK, V. Základní mluvnice českého jazyka. Praha: SPN, 2004.

GREPL, M.; KARLÍK, P. Skladba češtiny. Cvičení a výklad. Praha: ISV, 1999.

Pravidla českého pravopisu. Školní vydání. Praha: Fortuna, 2005. 

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. (14.12.2020)

Sylabus:

Jazyk jako hierarchicky uspořádaný systém vyjadřovacích prostředků. Jazykové roviny.

Pojem morfému, typy morfémů, morfematický rozbor.

Slovotvorné postupy a způsoby, vztah fundace, slovotvorný rozbor.

Slovnědruhová klasifikace, skloňování, časování, morfologický rozbor.

Věta a souvětí, větné členy, druhy vět a vztahy mezi větami, syntaktický rozbor.

Pravopisná kodifikace. Korekturní cvičení.

 

Ukončení: zápočet

Výuka bude probíhat distanční formou (přes aplikace Microsoft Teams či Zoom), a to podle stávajícího rozvrhu. 


Požadavky k zápočtu: závěrečný písemný test. Test je v případě neúspěchu možno dvakrát opakovat. Termíny konání testu viz položku Deskriptory.