PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Zoologie bezobratlých - OPBB2B111A
Anglický název: Invertebrates zoology
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 50 / 48 (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D.
Záměnnost : OB2302014
P//Je prerekvizitou pro: OPBB2B117A
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Atlas rozšíření lupenonožců.pdf prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
stáhnout Červený seznam bezobratlých.pdf prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
stáhnout Fyziologie hmyzu.pdf prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
stáhnout Hanel Zoologie bezobratlých živočichů A.ppt prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
stáhnout Hanel Zoologie bezobratlých živočichů B.ppt prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
stáhnout Hanel Zoologie bezobratlých živočichů 10.ppt prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
stáhnout Hanel Zoologie bezobratlých živočichů 11.ppt prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
stáhnout Hanel Zoologie bezobratlých živočichů 12.ppt prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
stáhnout Hanel Zoologie bezobratlých živočichů 13.ppt prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
stáhnout Hanel Zoologie bezobratlých živočichů 3.ppt prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
stáhnout Hanel Zoologie bezobratlých živočichů 4.ppt prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
stáhnout Hanel Zoologie bezobratlých živočichů 5.ppt prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
stáhnout Hanel Zoologie bezobratlých živočichů 6.ppt prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
stáhnout Hanel Zoologie bezobratlých živočichů 7.ppt prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
stáhnout Hanel Zoologie bezobratlých živočichů 8.ppt prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
stáhnout Hanel Zoologie bezobratlých živočichů 9.ppt prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
stáhnout Klíč na larvy vážek.pdf prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
stáhnout Metody sběru hmyzu.pdf prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
stáhnout ochrana raků.pdf prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
stáhnout plostenky-opomijeni-obyvatele-nasich-vod.pdf prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
stáhnout Saproxylický hmyz.pdf prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
stáhnout Strucný obrazový klíč šestinožci.pdf prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
stáhnout Určovací klíč na raky.pdf prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
stáhnout Vážky ČR.pdf prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D. (14.09.2018)
Přednáška seznamuje své posluchače se základními informacemi o bezobratlých živočiších (tělesná stavba, biologie a životní projevy). Postupně budou probrány všechny kmeny, jejich charakteristika, systematické členění a důležití zástupci. Důraz je kladen na hospodářsky významné, různým způsobem zajímavé druhy ze světové i naší fauny. Cílem praktických cvičení je demonstrovat studentům vybrané zástupce bezobratlých živočichů České republiky s jejich typickými životní projevy, morfologickými znaky a anatomií. Studenti jsou dále seznamováni s ekologií jednotlivých taxonů a možnostmi demonstrace a způsobů získávání, eventuálně chovu pro potřeby školní praxe. Účastníci cvičení si rovněž osvojují techniku mikroskopování a přípravy různých typů preparátů, techniku pitvy a naučí se pozorovat a pozorované správně zaznamenat.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D. (30.01.2019)

Předmět svým posluchačům poskytuje základní orientaci ve fylogenezi, systematice, morfologii a anatomii, ekologii i etologii základních skupin bezobratlých.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D. (14.09.2018)

Andreska J., Hanel L. 2009: Vybrané kapitoly z autekologie a demekologie živočichů. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, 238 str.

Buchar, J., 1995: Stručný přehled soustavy bezobratlých (obrazová část). Peres, Praha.

Buchar J. a kol. 1995: Klíč k určování bezobratlých. Scientia, 278 str.

Hanel L., Lišková E. 2003: Stručný obrazový klíč k určování hlavních skupin vodních bezobratlých. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 76 str.

Hanel L. 2018: Stručný obrazový klíč k určování hlavních skupin suchozemských šestinožců (Hexapoda). Skriptum.

Kovařík F. a kol. 2000: Hmyz. Chov. morfologie. Nakladatelství Madagaskar Jihlava, 296 str.

Macek J. 2001: Bezobratlí 2. Albatros, 172 str.

Motyčka V., Roller Z. 2001: Bezobratlí 1. Albatros, 172 str.

Smrž J. 2013 (a pozdější dotisky): Základy biologie, ekologie a systému bezobratlých živočichů. Nakladatelství Karolinum Praha, 192 str.

 

Prezentace z přednášek a praktických cvičení jsou pro zapsané posluchače tohoto předmětu k dispozici v kurzu Zoologie bezobratlých v prostředí Moodle, viz https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=2365

 

Rozšiřující:

Altmann A., Lišková E., 1979: Praktikum ze zoologie. SPN Praha.

Brusca C.R., Brusca G.J., 2003: Invertebrates. (2nd ed.) Sinauer Assoc. Inc. Publ., Sunderland, Massachusetts.

Hůrka, K., Čepická A. 1978: Rozmnožování a vývoj hmyzu. SPN Praha.

Ruppert, E.E.; Fox, R.S.; Barnes, R.D. Invertebrate zoology 2004: A functional evolutionary approach. Seventh edition. Belmont, USA: Brooks/Cole, 963 s.

Volf P., Horák P. a kol., 2007: Paraziti a jejich biologie. Triton, Praha.

Zrzavý J. 2006: Fylogeneze živočišné říše. Scientia Praha.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D. (30.01.2019)

Pro získání zápočtu a připuštění k písemné části zkoušky jsou nutné následující položky:

 

- 80% účast na cvičeních (je povolena jedna absence z pěti cvičení)

- odevzdání protokolů ze cvičení (podrobné instrukce poskytne vedoucí praktika na prvním cvičení); pouze z hodin, na kterých byl student přítomen

- odevzdání písemného návrhu didaktické hry zaměřené na konkrétní skupinu bezobratlých (student volí cílovou skupinu sám a volbu nechá předem uznat vedoucí praktických cvičení)

 

Pokud student splní podmínky zápočtu, bude připuštěn k písemné zkoušce.

Zkoušení bude probíhat jak testovou formou (zaškrtávání správných odpovědí), tak odpovídáním na otevřené otázky. Součástí testu je rovněž krátká poznávačka, zaměřená na zástupce středoevropské fauny (zadána ve formě perokreseb přímo v písemném zadání). Seznam organismů k poznávačce bude adeptům poskytnut na poslední přednášce.

Termíny zkoušky vyhlašuje přednášející; každý účastník kurzu má k dispozici jeden řádný a dva opravné termíny.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D. (14.09.2018)

Předběžný rozvrh přednášek

1/ Taxonomie, nomeklatura, binominální nomenklatura, princip typů, principy popisů nových druhů, rozdělení kmenů živočichů, typy tělních dutin. Diblastica, Salinely, Vločkovci, Houbovci, Žahavci, vznik korálových atolů a útesů, jejich ohrožení, Žebernatky, Rybomorky, Sépiovky, Plazmodiovky (u všech skupin základy morfologie, výskyt, význam a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech).

2/ Triblastica, Schizocoelia, Ploštěnci, vývojové cykly vybraných druhů, ektoparazitismus, endoparazitismus, Pásnice, Mechovnatci, Pseudocoelia, Vířníci, Hlístice, Břichobrvky, Vrtejši, Čelisťovky, Micrognathozoa, Hlavatci, Rypečky, Korzetky, Ploutvenky, Strunovci (u všech skupin základy morfologie, výskyt, význam a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech)

3/ Coelomata, Oligomerní coelomata, Měkkýši (Aplacophora, Polyplacophora, Monoplacophora, Gastropoda, Bivalvia, Scaphopoda, Cephalopoda), typy schránek, typy a vznik perel, Sumýšovci, Rypohlavci (u všech skupin základy morfologie, výskyt, význam a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech)

4/ Polymerní coelomata, Kroužkovci (Polychaeta, Myzostomida, Aphanoneura, Clitellata, význam žížal, Drápkovci, Želvušky, (u všech skupin základy morfologie, výskyt, význam a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech), anabióza

5/ Členovci, Trojlaločnatci, Klepítkatci (Merostomata, Arachnida - Scorpionida, Uropygi, Amblypygi, Araneida, Pseudoscorpionida, Solifugida, Opilionida, Acari) Nohatky (u všech skupin základy morfologie, výskyt a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech)

6/ Korýši (Remipedia, Cephalocarida, Branchiopoda, Maxillopoda, Malacostraca), (u všech skupin základy morfologie, výskyt význam a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech), gastronomický význam, bioindikace

7/ Stonožkovci (Chilopoda, Symphyla, Pauropoda, Diplopoda), Šestinozí, Entognatha (Protura, Collembola, Campodeina), (u všech skupin základy morfologie, výskyt, význam a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech)

8/ Ectognatha, Hmyz, Archeognatha, Zygentoma, Pterogyta (Palaeoptera, Ephemeroptera, Odonata), (u všech skupin základy morfologie, výskyt a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech)

9/ Hmyz, Neoptera (Plecoptera) , Polyneoptera (Blattodea, Isoptera, Mantodea, Zoraptera, Grylloblatodea, Ensifera, Caelifera, Phasmodea, Embioptera, Dermaptera), (u všech skupin základy morfologie, výskyt a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech)

10/ Hmyz, Paraneoptera (Psocoptera, Phthiraptera, Thysanoptera, Hemiptera) (u všech skupin základy morfologie, výskyt a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech)

11/ Holometabola (Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera, Coleoptera, Strepsiptera) (u všech skupin základy morfologie, výskyt a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech)

12/ Holometabola (Mecoptera, Trichoptera, Lepidoptera, Diptera, Siphonaptera, Hymenoptera), význam vybraných taxonů v ekosystémech, význam hmyzu, užitkové a užitečné druhy, škodlivé druhy z pohledu člověka, druhy hmyzu ohrožené a zákonem chráněné, hmyzí produkty využitelné člověkem (hedvábí, med, mateří kašička, propolis, vosky, laky, hmyzí jedy)

13/ Entoprocta, Cycliophora, Bryozoa, Phoronida, Deuterostomia - Echinodermata, Hemichordata, (u všech skupin základy morfologie, výskyt, význam a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech)

14/ Bezobratlí a prostředí (kryptismus, průmyslový melanismus, mimikry, aposematismus, batesovský mimetismus, müllerovský mimetismus, peckhemovský mimetismus, washmannovský mimetismus, mimetický polymorfismus, automimikry, somatolýza, mezidruhové vztahy, populační dynamika, kalamitní škůdci, potravní chování, péče o potomstvo)

 

Předběžný rozvrh cvičení

Orientační náplň cvičení je následující:

1. cvičení: úvodní hodina, podmínky zápočtu a oficiální náležitosti; živočišné houby (Porifera), žahavci (Cnidaria) a mechovky (Bryozoa) – mikroskopické praktikum

2. cvičení: ploštěnci (Plathelmintes): určování sladkovodních ploštěnek pomocí dichotomického klíče, vysvěcování a mikroskopování cerkárií, tasemnice – mikroskopování TP; hlístice (Nematoda) – háďátko C. elegans a volně žijící háďátka

3. cvičení: kroužkovci (Annelida): pitva žížaly obecné (Lumbricus terrestris); hrátky se živými žížalami – pitevní praktikum

4. cvičení: měkkýši (Mollusca): pitva plzáka španělského (Arion vulgaris) – pitevní praktikum

5. cvičení: členovci (Arthropoda): hrátky se stínkami a svinkami („Crustacea“: Isopoda); stonožkovci (Myriapoda) a pavoukovci (Arachnida) – základní určovací praktikum; křídla hmyzu – mikroskopické praktikum

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D. (14.09.2018)

Pro získání zápočtu a připuštění k písemné části zkoušky jsou nutné následující položky:

 

- 80% účast na cvičeních (je povolena jedna absence z pěti cvičení)

- odevzdání protokolů ze cvičení (podrobné instrukce poskytne vedoucí praktika na prvním cvičení); pouze z hodin, na kterých byl student přítomen

- odevzdání písemného návrhu didaktické hry zaměřené na konkrétní skupinu bezobratlých (student volí cílovou skupinu sám a volbu nechá předem uznat vedoucí praktických cvičení)

 

Pokud student splní podmínky zápočtu, bude připuštěn k písemné zkoušce.

Zkoušení bude probíhat jak testovou formou (zaškrtávání správných odpovědí), tak odpovídáním na otevřené otázky. Součástí testu je rovněž krátká poznávačka, zaměřená na zástupce středoevropské fauny (zadána ve formě perokreseb přímo v písemném zadání). Seznam organismů k poznávačce bude adeptům poskytnut na poslední přednášce.

Termíny zkoušky vyhlašuje přednášející; každý účastník kurzu má k dispozici jeden řádný a dva opravné termíny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK