PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Mineralogie a petrologie - OPBB2B103A
Anglický název: Mineralogy and Petrology
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 66 / 66 (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
RNDr. František Vacek, Ph.D.
Záměnnost : OB2302004
P//Je prerekvizitou pro: OPBB2B108A, OPBB2B110A
Z//Je záměnnost pro: OKBB2B103A
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. (26.08.2017)
V úvodu každé z části předmětu jsou definovány základní metody a principy mineralogie a petrologie včetně pojmů, interdisciplinárních přesahů a klasifikace těchto předmětů. V mineralogii jsou dále definovány základy principy krystalografie včetně přehledu jednotlivých krystalografických oddělení, dále je podrobně řešena problematika atomové stavby a charakteristika fyzikální a chemické vlastností minerálů včetně jejich výskytu a geneze a mineralogického systému. V petrologii je kladen důraz na charakteristiku struktur a textur hornin, genezi hornin (horninotvorné minerály, horninový cyklus a jeho vztahy k dalším geobiogenním cyklům planety) a vlastní klasifikaci hornin a jejich lokaci v rámci ČR. Laboratorní cvičení jsou zaměřeny na praktické poznávání základní minerálů a hornin a jejich regionální výskyt v rámci České republiky.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. (26.08.2017)

Literatura:

Ziegler, V. 2003. Základy mineralogie a petrografie pro studenty Pedagogické fakulty. UK PedF, Praha. 76 str.

Hejtman, B. 1977. Petrografie. SNTL, Praha. 262 str.

Slavík, F., Novák, J. & Konta, J. 1972. Mineralogie. Academia, Praha. 488 str.

 

http://www.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/

http://mineralogie.sci.muni.cz/

http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl

http://petrol.sci.muni.cz/

http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps09/9045979/web/index.html

http://geologie.vsb.cz/PraktikaGeologie/

http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/index.html

 

Databáze mineralogických a petrologických sbírek KBES, PedF UK viz na http://geodb.pedf.cuni.cz/

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. (24.10.2019)

zápočet - docházka na cvičení, poznávačka krystalografických soustav a prvků symetrie, 15 minerálů a 15 hornin (úspěšnost minimálně 75%),
zkouška - ústní (učivo dle rozsahu sylabu).

Započet je prerekvizicí pro zkoušku!

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. (08.09.2017)

Obsah přednášky:

1.-2. Mineralogie, krystalografie:

vymezení vědního oboru mineralogie, předmět oboru, vztahy k jiným geologickým a aplikovaným oborům, krystalografie, definice krystalu, geometrie krystalu (Eulerova věta, krystalové osy, střed, osy souměrnosti, krystalografické zákony, struktura a symetrie krystalů (operace souměrnosti a prvky souměrnosti), krystalové osní elementy, krystalové tvary, spojky, srostlice, krystalografické soustavy (7 ks jejich charakteristika, základní krystalové tvary, minerály), vznik krystalů (tvar, habitus), povrch krystalu a jakost ploch, morfologie agregátů, pseudometamorfózy, atomová stavba krystalů, krystalová mřížka (definice, typy).

 3. Fyzikální a chemické vlastnosti minerálů:

mechanické vlastnosti minerálů (štěpnost, lom, tvrdost), hustota, magnetické a elektrické vlastnosti, radioaktivita minerálů, barva, barva vrypu, lesk, luminiscence, optické vlastnosti (isotropní a anisotropní minerály, lom, polarizace, polarizační mikroskop, omezení minerálů, zhášení minerálů, interference světla, opticky jednoosé a dvojosé minerály); chemická mineralogie (koloidy, metakoloidy, voda v minerálech), isomorfie, polymorfie, isodimorfie, metody výzkumy minerálního chemismu.

 4. Výskyt a geneze minerálů: parageneze, klasifikace ložisek, vznik minerálů (z magmatu, hlubinná pneumatolýza, hydrotermálních roztoků, z plynných exhalací, chemogenní a biogenní vznik, sedimentární metamorfózy, sekundární ložiska).

 5-6. Mineralogický systém: znalost krystalografické soustavy, fyzikálních a chemických vlastností, parageneze, naleziště v ČR a ve světe; I. prvky (Cu, Ag, Au, Hg, Fe, Pt, As, S, C); II sulfidy (chalkozín, argentit, pentlandit, sfalerit, chalkopyrit, tetraedrit, pyrhotin, galenit, cinabarit, antimonit, bismutin, pyrit, markazit, arsenopyrit, molybdenit, proustit, pyrargyrit); III. halovce (halit, sylvin, fluorit, karnalit); IV. oxidy (led, kuprit, spinel, magnetit, chromit, korund, hematit, ilmenit, křemen, chalcedon, opál, rutil, anatas, kaseterit, wolframit, uraninit, goethit, manganit, limonit, bauxit); V. karbonáty (ledek, kalcit, magnezit, dolomit, ankerit, siderit, aragonit,malachit, azurit); VI. boráty (borax), VII. sírany (baryt, celestin, anhydrit, sádrovec, chalkantit, scheelit); VIII. fosfáty (monazit, apatit, fosforit, vivianit); IX. silikáty – a) nesosilikáty (zirkon, olivín, granáty, kyanit, andaluzit, sillimanit, topaz, staurolit); - b) sorosilikáty (epidot), - c) cyklosilikáty (beryl, cordierit, turmalin); - d) inosilikáty (pyroxeny, amfiboly); – e) fylosilikáty (biotit, muskovit, lepidolit, jílové minerály); - f) tektosilikáty (Na-Ca živce, K-živce, leucit, natrolit, foidy); X. organolity (jantar, ozokerit). Tektity a meteority, přírodní skla, horninotvorné minerály.

 7. Ložisková geologie: základní pojmy a termíny (ložiska, využitelnost, zdroj, ruda, neruda, energetické suroviny, geneze ložisek – endogenní (magmatogenní, magmato-sedimentogenní, metamorfogenní) a exogenní (sedimentogenní), tvary ložiskových těles, syngenetická a epidenetická ložiska, klasifikace ložisek (rudy, nerudy, energetické suroviny), ložiska v ČR.

 8-9. Horniny, magmatické horniny:

definice hornin, horninový cyklus, cyklus vody a uhlíku, klasifikace hornin, struktury a textury hornin, magmatické horniny (struktury, textury, horninotvorné minerály Bowenovo schéma, klasifikace magmatitů, Streckeisenova klasifikace); hlubinné vyvřeliny (horniny s křemenem, horniny bez křemene a bez foidů, horniny s foidy); žilné vyvřeliny (porfyry, aplity a pegmatity, lamprofyry); výlevné vyvřeliny (horniny s křemenem, horniny bez křemene a bez foidů, horniny s foidy).

 10-11. Sedimentární horniny

definice, vznik sedimentárních hornin (zvětrávání, transport, sedimentace, diageneze), minerály sedimentární hornin, klasifikace sedimentů dle geneze, struktury a textury, klastické sedimenty (psefity, psamity, aleurity, pelity); biogenní sedimenty (karbonáty, silicity, allity, ferolity, manganolity, fosfority, evapority, kaustobiolity)

 12-13. Metamorfované horniny

definice, vznik metamorfních hornin, faktory ovlivňující metamorfózu, typy metamorfóz (kontaktní, šoková, dislokační, regionální), minerály metamorfních hornin, indexové minerály, metamorfní zóny, metamorfní facie, hloubková pásma, struktury a textury, klasifikace metamorfních hornin (ekvivalenty klastických sedimentů, karbonátů, kyselých a bazických vyvřelin a ultrabazik, migmatitizace, metasomatóza, dislokační metamorfóza.

 

Obsah cvičení:

1. Krystalografie - demonstrace základních krystalografických soustav a krystalových tvarů na modelech a reálných krystalech minerálů.

2. Vlastnosti minerálů a mineralogický systém - praktická ukázka vlastností minerálů, které můžeme využít k jejich identifikaci (vzhled, tvrdost, vryp, měrná hmotnost aj.). Praktická ukázka hlavních minerálů z jednotlivých skupin mineralogického systému.

3. Vyvřelé horniny - ukázka hlavních horninotvorných minerálů vyvřelých hornin. Ukázka základních horninových typů (hlubinné vs. výlevné, kyselé vs. bazické vyvřeliny).

4. Sedimentární a metamorfované horniny - ukázka hlavních horninotvorných minerálů a dalších součástí sedimentárních hornin, horninotvorné organismy. Přehled hlavních horninových typů. Ukázka hlavních horninotvorných minerálů metamorfovaných hornin a jejich texturních prvků (metamorfní foliace)

5. Opakování.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK