Sémantika - OPBA4A043B
Anglický název: Semantics
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 22 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.
PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D.
Prerekvizity : OPBA4A011A, OPBA4A012A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D. (19.01.2023)
Cílem kurzu je obeznámit studenty se širokou škálou způsobů, kterými je v jazyce kódován význam především ze sémantického ale i z pragmatického pohledu. Pozornost je věnována především slovnímu významu a důraz je kladen na analýzu příkladů z každodenního života. Téma 1: Typy a mody významu; Kompozicionalita; Lexikální a gramatický význam; Teoretické přístupy k lexikálnímu významu Téma 2: Význam a koncept; Mentální reprezentace kategorií; Prototypy Téma 3: Paradigmatické vztahy; Identita vs. opozitnost Téma 4: Syntagmatické vztahy; Pravidla pro souvýskyt; Gramatická sémantika Téma 5: Extenze významu; Metafora, metonymie; Změny a proměny významu; Kontextová proměnlivost významu
Deskriptory -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D. (23.01.2023)

Samostudium literatury 10 hodin

Práce se studijními materiály 15 hodin

Plnění průběžných úkolů 25 hodin

Příprava na zápočet 20 hodin

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D. (16.02.2023)

CRUSE, David. A. Meaning in Language. An Introduction to Semantics and Pragmatics. 3rd edition. Oxford: OUP, 2011. 

ČERMÁK, František. Lexikon a Sémantika. Praha: NLN, 2010. I

JACKSON, Howard. Words and their meaning. Harlow, Essex, London & New York: Longman, 1988. 

KROEGER, Paul R. Analysing Meaning: An Introduction to Semantics and Pragmatics. Berlin: Language Science Press, 2018. 

LYONS, John. Linguistic Semantics. An Introduction. Cambridge: CUP, 1996.

MURPHY, Lynne. Semantic Relations and the Lexicon: Antonymy, Synonymy, and Other Paradigms. Cambridge: CUP, 2003.

MURPHY, Lynne. Lexical Meaning. Cambridge: CUP, 2010.

SAEED, John. I. Semantics. 4th edition. London: Wiley-Blackwell, 2015. 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D. (22.02.2023)

Pro získání zápočtu musí studenti splnit následující požadavky

1. domácí příprava na semináře, tj. studium odborné literatury a plnění průběžných domácích úkolů

2.  aktivní účast na seminářích

3. písemný test

- test obsahuje témata probraná v seminářích

- minimální počet bodů pro úspěšné složení je 70%

- student má jeden opravný pokus

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D. (19.01.2023)

Téma 1: Types and modes of meaning; compositionality

Téma 2: Lexical and grammatical meaning

Téma 3: Theoretical approaches to the study of meaning (Componential analysis; holistic approaches)

Téma 4: Meaning and concept; mental representation of categories; prototype

Téma 5: Paradigmatic relations (generally)

Téma 6: The paradigmatic relation of identity

Téma 7: The paradigmatic relation of opposition

Téma 8: Syntagmatic relations; co-occurrence restrictions; anomalies; grammar semantics  

Téma 9: Polysemy; meaning extension; metaphor and metonymy

Téma 10: Changes and modifications of meaning; contextual modification and variation

Téma 11: Souhrnné opakování

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D. (23.01.2023)

Pro získání zápočtu musí studenti splnit následující požadavky

1. domácí příprava na semináře, tj. studium odborné literatury a plnění průběžných domácích úkolů

2.  aktivní účast na seminářích

3. písemný test

- test obsahuje témata probraná v seminářích

- minimální počet bodů pro úspěšné složení je 70%

- student má dva opravné pokusy