PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lexikologie - OPBA4A011A
Anglický název: Lexicology
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 180 / 180 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.
PhDr. Klára Lancová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: OPBZ1A013B, OKBZ1A013B
Je prerekvizitou pro: OPBA4A043B, OPBA4A045B, OPBA4A052B, OPBA4A042B, OPBA4A021A, OPBA4A044B
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D. (04.09.2023)
Cílem kurzu je obeznámit studenty s lexikologií moderní angličtiny především ze synchronního hlediska s přihlédnutím ke klíčovým diachronním aspektům zasazeným do dobového socio-kulturního kontextu. Pozornost je věnována morfematické struktuře, slovotvorným procesům, lexikální sémantice, stylistické stratifikaci slovní zásoby a externím vlivům obohacování slovní zásoby. Téma 1: Klíčové pojmy v lexikologii a základní charakteristika anglického slovní zásoby. Téma 2: Morfematická struktura slov; hlavní a vedlejší slovotvorné procesy. Téma 3: Historický vývoj anglické slovní zásoby. Téma 4: Kolokace. Téma 5: Frazeologismy. Téma 6: Slovní význam a paradigmatické významové vztahy; jazykové figury. Téma 7: Stylistické rozvrstvení slovní zásoby.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D. (07.09.2023)

Samostudium literatury:  8 hodin

Práce se studijními materiály:  20 hodin

Seminární práce:  5 hodin

Příprava na zápočet:  15 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška:  25 hodin

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D. (04.09.2023)

BAUER, Laurie. English Word-formation, 4th reprint. Cambridge: CUP, 1993. 

BAUER, Laurie. Vocabulary, 4th reprint. London: Routledge, 1998.

BEJAN, Camelia. English Words: Structure, Origin and Meaning, New York: Addleton Academic Publishers, 2017.

CARSTAIRS-MCCARTHY, Andrew. An Introduction to English Morphology: Words and their Structure, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2002.

CRUSE, David. A. Meaning in Language. An Introduction to Semantics and Pragmatics. 3rd edition. Oxford: OUP, 2011.

CRYSTAL, David.  The Cambridge Encyclopedia of the English Language, Cambridge: CUP, 2018.

ČERMÁK, František. Frazeologie a idiomatika česká a obecná, Praha: Karolinum, 2007.

ČERMÁK, František. Lexikon a Sémantika. Praha: NLN, 2010. 

JACKSON, Howard; ZÉ AMVELA, Etienne. Words, Meaning and Vocabulary. An Introduction to Modern English Lexicology. 2nd edition. New York: Bloomsbury Academic, 2007. 

KATAMBA, Francis.  English Words. London: Routledge, 1994.

LAKOFF, George and JOHNSON, Mark. Metaphors we Live by, Chicago: The University of Chicago Press, 1980.

MCCARTHY, Michael. Vocabulary. Oxford: OUP, 1990.

MOON, Rosamond.  Fixed Expressions and Idioms in English: A Corpus-Based Approach, Oxford: Clarendon Press, 1998.

MURPHY, Lynne. Semantic Relations and the Lexicon: Antonymy, Synonymy, and Other Paradigms. Cambridge: CUP, 2003.

MURPHY, Lynne. Lexical Meaning. Cambridge: CUP, 2010.

PEPRNÍK, Jaroslav. English Lexicology. 2nd edition. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 

QUIRK, Randolph. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language. 2nd Revised edition. London: Longman, 1985. 

VACHEK, Josef. Chapters from Modern English Lexicology and Stylistics. Praha: SPN, 1991. 

VOGEL, Radek. Terminologies, Lexical Hierarchies and Other Configurations. Brno: Masaryk University, 2017.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D. (07.09.2023)

K úspěšnému absolvování zkoušky musí student dosáhnout minimální hranice 70%.  Zkouška má podobu písemného testu a je založena na tématech diskutovaných v přednáškách a seminářích.  Student má dva opravné pokusy.  Připuštění ke zkoušce je podmíněno udělením zápočtu. 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D. (04.09.2023)

Week 1  Introduction to lexicology; key terms (word-morpheme-lexeme-sign). Lexical and grammatical system; open and closed word classes. 

Week 2 Morphological structure of words. Word formation – affixation.

Week 3 Word formation – compounding, conversion.

Week 4 Minor word-formation processes (blending, back-formation, clipping, abbreviations, acronyms)

Week 5 Historical development of the English word-stock. Borrowing and etymology; types of loans and the process of domestication. Linguistic characterology of the English word-stock. 

Week 6 Syntagmatic sense relations. Collocation.  

Week 7 Set expressions (e.g. phrasal verbs, idioms, proverbs, sayings, catch-phrases). Transparent vs opaque words.

Week 8 Word Meaning. Meaning and form (arbitrariness and motivation). Types of meaning (denotation, connotation).  

Week 9 Paradigmatic sense relations (synonymy, oppositeness, meronymy, hyperonymy-hyponymy)

Week 10 Polysemy. Figures of speech (metaphor, metonymy, synecdoche, personification).

Week 11 Word-stock Layers. Registers. Style. Centre and periphery of the English word-stock. 

Week 12 Revision.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D. (07.09.2023)

1. Aktivní účast v seminářích  - plnění zadaných úkolů a diskuse v rámci semináře; samostatná domácí příprava, práce s relevantní doporučenou literaturou a následná ústní prezentace domácích úkolů. Konkrétní podoba zadání samostatné práce se specificky váže k jednotlivým tématům sylabu kurzu a je kontrolována průběžně každý týden během seminářů.  

2. Seminární práce má formu samostnatně plněných povinných cvičení a úkolů mimo semináře reflektujících témata probíraná v rámci přednášky a procvičovaná v semináři. Kontrola splnění proběhne ke stanovenému datu - časový plán a konkrétní zadání budou studentům sděleny v prvních týdnech výuky zimního semestru. Splnění této práce je podmínkou k udělení zápočtu. Nesplnění těchto podmínek má za následek nepřipuštění ke zkoušce.

3. Zkouška - písemný test. Minimální hranice, kterou student musí dosáhnout, je 70%. Student má dva opravné pokusy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK